Livsförändringar utomlands 

 

A) Registrering av civilstånd och uppgifter om familjeförhållanden i samband med begäran om personbeteckning

 

För registrering av civilstånd och familjeförhållanden, såsom föräldraskap och äktenskap, krävs uppvisande av officiella intyg. Utan intyg registrerar vi inte uppgifter om dina familjemedlemmar eller ditt civilstånd. Intyget ska uppvisas i original eller som en tillförlitligt bestyrkt kopia. Dessutom kan intyget behöva legaliseras och översättas. Kontrollera om intyget måste legaliseras eller översättas.


Om du vill att vi registrerar uppgifter om föräldraskap och vårdnad, fyll i blanketten:

Anmälan om barn som fötts utomlands 

Om du vill att vi registrerar uppgifter om ditt äktenskap eller registrerat partnerskap mellan personer av samma kön, fyll i rätt blankett:

Anmälan om äktenskap som ingåtts utomlands

Anmälan om utomlands registrerat partnerskap


B) Registrering av familjeförhållanden eller personuppgifter som inträffat utomlands

 

Om du bor utomlands, kom ihåg att meddela ändringar i dina personuppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. På så sätt hålls dina uppgifter uppdaterade i befolkningsdatasystemet och det går smidigare att uträtta ärenden hos finländska myndigheter. 

Det är viktigt att uppgifterna i befolkningsdatasystemet är aktuella. Till exempel upprättas rösträttsregistret inför val baserat på information i befolkningsdatasystemet. Felaktiga adressuppgifter kan leda till att myndighetskontakter, såsom anmälan om rösträtt, pensionsbeslut eller värnpliktsärenden, inte kommer fram.

Finska medborgare som vistas utomlands har också en lagstadgad skyldighet att anmäla ändringar i personuppgifter som skett under vistelsen utomlands, såsom ett barns födelse, äktenskap, skilsmässa, namnändring och adressändring. Om du är osäker på vilka uppgifter om dig som har sparats i befolkningsdatasystemet, kontrollera först dina egna uppgifter.

Du måste lämna in handlingarna i original eller som bestyrkta kopior. Tyvärr kan vi inte behandla skannade dokument. Se närmare anvisningar för inlämnande av handlingar.   

 

Mer information: 

Flyttning i utlandet

Ett barn som fötts utomlands 

Äktenskap som ingåtts utomlands 

Partnerskap som registrerats utomlands 

Skilsmässa som beviljats utomlands 

Namn som ändrats utomlands 

Könstillhörighet som fastställts utomlands

Dödsfall utomlands 

Registrering av medborgarskap 

Bevarande av finskt medborgarskap 

Anvisning för legalisering av handlingar 

Anvisning för inlämnande av handlingar 

 

Handläggningstid

  • 17-19 veckor.

Behandlingen kan påskyndas av godtagbara skäl.

Hittade du inte svaret på vår webbplats?

Kundtjänst

Du hittar de genomsnittliga handläggningstiderna på vår webbplats.

Telefon

Telefontjänst: 0295 536 300.

Servicetider: mån–fre 9–15.

E-post

Du kan också kontakta oss per e-post.

Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till [email protected]

Skicka krypterad e-post

Ärenden:

  • registrera utlänning
  • medborgarskap
  • uppgifter om familjeförhållanden
  • vigsel utomlands
  • vigselanmälan utomlands

Se även 

Finska medborgare kan skicka handlingarna till en finsk beskickning eller alternativt posta dem till adressen Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1003, 00531 HELSINGFORS, FINLAND.

Om du skickar handlingarna till en beskickning tar beskickningen ut en avgift enligt sin prislista för denna tjänst. Handläggningen av handlingar som lämnats in via beskickningen är snabbare och säkrare än postningen.