Fördelningen av riksdagsmandaten mellan valkretsarna

Fördelningen av riksdagsmandaten mellan valkretsarna, med undantag för landskapet Ålands valkrets, verkställs på grund av antalet finska medborgare som enligt befolkningsdatasystemet har haft hemkommun i Finland i valkretsen i fråga den sista oktober (den sista dagen i den sjätte kalendermånaden före valdagen). Fördelningen verkställs genom att antalet medborgare i varje valkrets divideras med det sammanräknade antalet finska medborgare i valkretsarna och genom att det tal som erhålls multipliceras med talet 199.

Varje valkrets får ett platsantal som motsvarar det hela tal som räkneoperationen ger. Om alla platser inte då blir fördelade, fördelas de återstående platserna mellan valkretsarna i den ordning som följer av decimaltalens storlek i de tal som räkneoperationen givit.

Från landskapet Ålands valkrets väljs alltid en riksdagsman.

Situationen för slutet av oktober syns i November 2022 -statistiken.


November 2022

Finlands invånarantal 5 635 516