Fastställande och upphävande av föräldraskap

På den här sidan berättar vi hur och när man kan erkänna sitt föräldraskap och hur vi därefter fastställer föräldraskapet. Dessutom ger vi anvisningar om hur föräldraskapet kan upphävas.

 

När måste man erkänna sitt föräldraskap?

Barnets mamma är den person som har fött barnet. Hon behöver inte erkänna sitt föräldraskap.

Om mamman är gift med en man när barnet föds blir den äkta mannen automatiskt barnets förälder och det behövs inget separat erkännande av faderskapet. I övriga fall måste den andra förälderns föräldraskap erkännas och fastställas.

Så här erkänner du föräldraskapet

Du kan erkänna föräldraskapet före eller efter barnets födelse. Se närmare anvisningar för din situation nedan.

 

Så här återkallar eller bestrider du erkännandet av föräldraskapet före barnets födelse

Om du har erkänt ditt föräldraskap före barnets födelse kan du återkalla erkännandet genom att skriftligen meddela oss detta före barnets födelse.

Du kan bestrida någon annans erkännande av föräldraskapet om

  • du är den som ska föda barnet

  • du anser att du är barnets förälder i stället för den person som erkänt föräldraskapet.

Om du återkallar ditt erkännande eller bestrider någon annans erkännande av föräldraskapet kan vi inte fastställa föräldraskapet på basis av ett erkännande under graviditeten. I stället överför vi ärendet till barnatillsyningsmannen för utredning. Vi meddelar den som erkänt föräldraskapet, den som ska föda barnet och den som eventuellt gjort en anmälan om bestridandet om att ärendet överförts.

Upphävande av föräldraskap efter barnets födelse

Din föräldraskap kan upphävas efter barnets födelse om du redan är förälder till barnet och villkoren nedan uppfylls. Vi kan endast upphäva föräldraskapet i situationerna nedan. Innan vi kan upphäva föräldraskapet måste du besöka barnatillsyningsmannen. 

I vissa situationer kan också tingsrätten upphäva föräldraskapet. 

Handläggningstid

Handläggningstiden är i genomsnitt fem arbetsdagar från det att alla nödvändiga handlingar har lämnats in till myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Pris

Tjänsten är avgiftsfri.

Vanliga frågor

Våra kontaktuppgifter

1. E-post

Kontakta oss i första hand per e-post: Använd vår krypterade e-post, så att dina uppgifter hemlighålls. Välj som mottagare för den krypterade e-posten [email protected].

Skicka krypterad e-post

2. Telefon

Telefontjänst: 0295 537 314.

Servicetider:

  • mån–fre 9–15

3. Postadress

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1007, 28101 Björneborg