Upplösning av sambors gemensamma hushåll  

När ett samboförhållande upplöses delas, d.v.s. åtskiljs, makarnas egendom. Makarna kan upprätta ett skriftligt avtal om delning av egendomen, d.v.s. en åtskiljandehandling, ett avtal om gottgörelse eller någon annan handling.

Vi registrerar dessa avtal. Registreringen är dock inte obligatorisk, och påverkar inte avtalets giltighet.

Vilka är sambor?

Med sambor avses parter i ett parförhållande som har bott i gemensamt hushåll minst fem år eller som har eller har haft ett gemensamt barn eller gemensam vårdnad om ett barn.  
Med sambor avses inte personer som är gifta.

Vad innebär åtskiljande och åtskiljandehandling? Vad innebär ett avtal om gottgörelse?

Åtskiljande av egendom görs när samboförhållandet upphör på grund av skilsmässa eller död. Åtskiljande innebär att vardera sambon behåller sin egen egendom. En sambo eller en avliden sambos arvingen kan yrka på åtskiljande. Åtskiljandehandlingen är den handling där delningen av egendomen registreras.
 
Ibland behåller makarna ändå inte hela sin egendom utan den ena gottgör den andra. Detta kan ske till exempel om den ena sambon genom sin insats för det gemensamma hushållet har hjälpt den andra sambon att öka dennes egendom. Det skulle leda till obehörig vinst för den ena sambon på den andra sambons bekostnad om båda parterna skulle behålla sin egendom. Gottgörelse kan avtalas genom ett separat avtal eller i samband med åtskiljandehandlingen.

 

Hur upprättar jag en åtskiljandehandling eller ett avtal om gottgörelse?Hur upprättar jag en åtskiljandehandling eller ett avtal om gottgörelse?
 

Ni får hjälp med att uppgöra avtalet av en advokat, statens rättshjälpsbyrå eller annan sakkunnig jurist. DVV kan inte hjälpa till med att upprätta åtskiljandehandlingen.

För att åtskiljandehandlingen eller avtalet om gottgörelse ska vara giltigt förutsätts det vara

  • skriftligt 
  • daterat 
  • signerat 
  • bevittnat av två ojäviga vittnen

Vittnena behöver dock inte bevittna själva signeringen utan endast underskrifterna. 

Du är jävig som vittne om avtalsparten till exempel är

  • nuvarande eller tidigare äkta maka/make eller sambo
  • syskon 
  • förälder 
  • barn 
  • någon av ovanståendes maka/make eller sambo.

Vittnet ska ha fyllt 15 år och hen ska förstå bevittnandets innebörd.

DVV tar inte ställning till avtalets innehåll.

Du ska alltså själv säkerställa att avtalet som skickas till oss är ändamålsenligt till sitt innehåll och sin form. DVV kontrollerar inte vittnenas jävighet och granskar inte heller avtalets innehåll eller eventuella formfel.

Observera också att registreringen inte korrigerar formfel. Det kan alltså vara möjligt att ett registrerat avtal inte är giltigt om det innehåller formfel. 
 

När bör man registrera en åtskiljandehandling eller ett avtal om gottgörelse?

Registreringen bör göras endast när den ena sambon i åtskiljandet har överlåtit egendom till den andra eller betalat betydligt mer i gottgörelse än hen skulle vara skyldig att göra. Om hen senare går i konkurs eller blir utmätt kan man nämligen yrka på återvinningsanspråk för den part som fått för mycket egendom eller gottgörelse vid åtskiljandet. Genom registrering kan man åtnjuta skydd mot dessa yrkanden.

 

Gör så här 

1. Upprätta en skriftlig åtskiljandehandling eller ett avtal om gottgörelse. Ni får hjälp med att göra det av en advokat, en statlig rättshjälpsbyrå eller någon annan sakkunnig jurist. Tyvärr kan vi inte hjälpa till med att upprätta ett dokument.

2. Skriv ut och fyll i ansökan om registrering av åtskiljandehandling eller avtal om gottgörelse. 

Ansökningsblankett 

3. Skicka ansökningsblanketten och den ursprungliga åtskiljandehandlingen, avtalet om gottgörelse eller annat dokument på adressen nedan eller lämna in dem i postlådan på vilket serviceställe som helst. Skicka inte in handlingarna per e-post, eftersom vi behöver handlingarna i original.

4.Vi returnerar den ursprungliga handlingen till er per post. Vi skickar senare ett intyg över registreringen och fakturan separat. 

Pris 

År 2024: 82 euro.

Vi fakturerar avgiften med ett separat brev efter registreringen av äktenskapsförordet.  Tilläggsinformation https://dvv.fi/sv/fakturering

Vanliga frågor och svar

Kontakta oss
 

E-post

Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till [email protected].

Skicka krypterad e-post

 

Telefon

Telefontjänsten numret är 0295 536 244.
Servicetider: mån–fre 9–15.


Postadress

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1003, 00531 Helsingfors

 

Serviceställen

Adresser och öppettider av myndighetens serviceställen

 

Finlands invånarantal 5 629 543