Registrering av handlingar med anknytning till upplösning av samboförhållande

I registret över ärenden som gäller samboförhållanden kan införas åtskiljandehandlingar och avtal eller andra handlingar om gottgörelse som upprättas då ett samboförhållande upphör. Registrering av handlingar skyddar en sambo eller sambons arvinge mot återvinningsanspråk från borgenärerna för den sambo som överlåtit sin egendom vid konkurs eller utsökning.

Registrering av handlingar med anknytning till ett samboförhållande skyddar en sambo eller sambons arvinge mot återvinningsanspråk från borgenärerna för den sambo som överlåtit sin egendom vid konkurs eller utsökning.

Om samboförhållandet har varat i mer än fem år eller samborna har gemensam vårdnad om ett barn ska åtskiljande av sambornas egendom förrättas när samboförhållandet upphör om någondera sambon kräver det.

Sambon har också i vissa situationer rätt till gottgörelse för insatser för det gemensamma hushållet.

Om en sambo vid åtskiljande av sambors egendom eller genom att lämna gottgörelse har överlåtit avsevärt mera egendom till sin sambo eller dennes arvingar än vad han eller hon skulle ha varit skyldig att överlåta kan sambon eller dennes arvingar vara tvungna att returnera den egendom de fått till borgenärerna för den sambo som överlåtit sin egendom. För att en sambo eller dennes arvingar ska kunna få skydd mot borgenärerna för den sambo som överlåtit egendom ska en åtskiljandehandling eller avtalet eller någon annan handling om gottgörelse registreras hos myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Gör så här

  • Fyll i ansökningsblanketten.

  • Skicka den ursprungliga åtskiljandehandlingen eller avtalet eller en annan handling om gottgörelse jämte ansökan till myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för registrering.

  • Ansökan och handlingar ska i första hand skickas per post till ett serviceställe.

  • Den ursprungliga handlingen returneras till dig jämte ett intyg över registreringen.

Kontakta oss

Postadress

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1003, 02151 Esbo

Serviceställen

Adresser och öppettider av myndighetens serviceställen

Pris

Från och med 1.1.2021: 55 euro

Från och med 1.1.2022: 65 euro

Länk till lagen som berör ärendet

Lagen om upplösning av sambors gemensamma hushåll 

Vanliga frågor och svar