Reglerna för beviljandet av utmärkelsen Digitukiteko

Med utmärkelsen Digitukiteko vill man uppmärksamma gärningar som delvis eller helt genomförts inom den offentliga förvaltningen och som fungerar som ett exempel för andra på främjande av digitaliseringen på ett kundorienterat sätt och ordnande av stöd för digitala tjänster. Tävlingens tema ändras årligen.

Arrangör

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Fågelviksgränden 2, 00531 Helsingfors

Rätt att delta

Rätt att delta i tävlingen har team som utvecklar offentliga digitala tjänster eller stöd för dem med en digital tjänst eller digitalt stöd de utvecklat eller håller på att utveckla eller med ett projekt eller ett försök som gäller utvecklingen. Om det går att delta i tävlingen med till exempel en utvecklad verksamhetsmodell anges detta i samband med tävlingens tema.

Minst en av personerna i det fempersoners kärnteam som deltar i tävlingen ska representera någon organisation inom den offentliga förvaltningen. Den tjänst eller verksamhetsmodell som föreslås för tävlingen ska vara publicerad eller tas i bruk innan utgången av tävlingsåret. Ibruktagandet kan gälla en begränsad användargrupp. Om förslaget är en verksamhetsmodell ska den på något sätt vara verkställd i praktiken.

Tävlingsspecifika utvärderingskriterier

Den tjänst eller det projekt, den verksamhet eller det försöksresultat som deltar i tävlingen ska följa temat för årets tävling. Varje år ges egna utvärderingskriterier som gäller verkställandet av det valda temat.

Tävlingstid

Tävlingstiden varierar årligen.

Deltagande

Deltagandet i tävlingen sker med en webblankett där man anmäler sitt förslag.

Utmärkelsen

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata delar ut utmärkelsen Digitukiteko till det förslag som bäst representerar tävlingens tema i enlighet med reglerna. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata kan också dela ut hedersomnämnanden till förslagen.

Användning av tävlingsmaterialet

Uppgifterna om förslaget som ges i samband med anmälan kan användas för kommunikation om tävlingen.

Behandling av personuppgifter

De personuppgifter som samlas in i samband med tävlingen används endast för tävlingsarrangemangens behov. Personuppgifterna överlämnas inte till tredje parter. De personuppgifter som registreras i samband med anmälan till tävlingen är namnen på tävlingsteamets deltagare, deras organisationer och ställningar i organisationen ifall detta efterfrågas. Dessutom sparas anmälarens telefonnummer och e-postadress.

Mer information om tävlingen fås per e-post: [email protected]