EU:s medborgarinitiativ

Det europeiska medborgarinitiativet är ett direkt påverkningsmedel med vars hjälp minst en miljon medborgare i Europeiska unionen som uppnått rösträttsåldern kan uppmana Europeiska kommissionen att lägga fram förslag till rättsakter i ärenden där kommissionen har befogenhet. EU:s medborgarinitiativsystem regleras av Europaparlamentets och rådets förordning om medborgarinitiativet.

Att väcka ett EU-medborgarinitiativ

För att kunna lägga fram ett europeiskt medborgarinitiativ måste de som föreslår det, det vill säga organisatörerna, bilda en medborgarkommitté bestående av minst sju personer bosatta i minst sju olika medlemsstater. Kommittémedlemmarna ska vara EU-medborgare och ha uppnått rösträttsåldern för val till Europaparlamentet. Medborgarkommittén ska utse en företrädare och en ersättare, vilka ska samordna mellan kommittén och EU:s institutioner.

Innan organisatörerna inleder insamlingen av stödförklaringar från undertecknare av ett medborgarinitiativ ska de registrera initiativet hos Europeiska kommissionen. Kommissionen ska registrera det föreslagna medborgarinitiativet inom två månader, förutsatt att samtliga följande villkor är uppfyllda:

  • en medborgarkommitté har bildats och kontaktpersoner har utsetts
  • det föreslagna medborgarinitiativet faller inte uppenbart utanför kommissionens befogenhet att lägga fram ett förslag till EU-rättsakt för att genomföra fördragen
  • det föreslagna medborgarinitiativet är inte uppenbart otillbörligt, av okynneskaraktär eller förargelseväckande
  • det föreslagna medborgarinitiativet strider inte uppenbart mot unionens värden enligt artikel 2 i EU-fördraget.

Att samla in stödförklaringar

Till stöd för ett initiativ ska det samlas in stödförklaringar från minst en miljon EU-medborgare som uppnått rösträttsåldern. Antalet undertecknare ska överstiga det minsta antal undertecknare per stat i minst sju EU-medlemsstater.

Det minsta antalet undertecknare per stat har uppgetts i Europaparlamentets och rådets förordning om medborgarinitiativet. För Finland är det minsta antalet undertecknare 9 750. Alla stödförklaringar från finländarna beaktas dock när det totala antalet stödförklaringar räknas, även om minimiantalet för staten inte har nåtts.

Stödförklaringarna ska samlas in inom ett år räknat från den dag då initiativet har registrerats hos Europeiska kommissionen. När stödförklaringarna samlas in gäller det att iaktta EU:s personuppgiftsdirektiv och de nationella bestämmelser som utfärdats med stöd av den (i Finland personuppgiftslagen).

Stödförklaringarna kan samlas in via internet eller skriftligt på papper. För insamling via internet finns programvara som producerats av Europeiska kommissionen, men det går också att använda annan programvara. För alla system för insamling via internet ska dock ansökas om godkännande hos den statliga myndighet där de stödförklaringar som samlats in med nätsystemet kommer att lagras. I Finland godkänns systemen av Kommunikationsverket.

Stödförklaringar som samlas in skriftligt på papper ska utformas enligt ett fastställt formulär.

Av de finska medborgare som undertecknat en stödförklaring ska samlas in efternamn, fullständigt förnamn, födelsetid, den stat där undertecknaren huvudsakligen är bosatt och medborgarskap. Stödförklaringarna är sekretessbelagda, och medborgarkommittén får överlåta personuppgifter endast till den myndighet som ansvarar för kontrollen av stödförklaringarna.

Dataskyddsplikter för den som väcker ett initiativ

Att kontrollera stödförklaringar

När underskrifter har samlats in av minst en miljon personer ska stödförklaringarna översändas för kontroll till myndigheterna i den medlemsstat där undertecknaren är medborgare eller där han eller hon är permanent bosatt. Befolkningsregistercentralen ansvarar för kontrollen av stödförklaringar från finska medborgare och EU-medborgare bosatta i Finland. Befolkningsregistercentralen kontrollerar stödförklaringar som samlats in via internet i deras helhet genom att jämföra uppgifterna i dem med uppgifterna i befolkningsdatasystemet. Urval används för att kontrollera stödförklaringar som samlats in på papper.

Efter kontrollen ska myndigheterna i medlemsstaterna meddela medborgarkommitténs företrädare ett beslut om stödförklaringarnas riktighet. Om det har samlats in tillräckligt många stödförklaringar, får kommittén lägga fram initiativet för Europeiska kommissionen. Behandlingstid för kontrollen av stödförklaringar för EU-medborgarinitiativ och bekräftelsebeslutet av antalet är cirka tre månader.

Kommissionen ska inom tre månader i ett meddelande redogöra för sina juridiska och politiska slutsatser beträffande medborgarinitiativet samt eventuella åtgärder som den avser att vidta och skälen för att vidta dessa åtgärder. I förekommande fall redogör kommissionen för skälen för att den inte vidtar några åtgärder.

Europeiska kommissionen har gett ut en anvisning med närmare information om framläggande av ett EU-medborgarinitiativ.

Ytterligare upplysningar:

Ledande sakkunnig Otto Palmu, [email protected]

Pressmeddelande

Finlands invånarantal 5 631 813