Ändring av personbeteckningen

Personbeteckningen är individuell och är avsedd att vara bestående. Du kan begära att din personbeteckning ändras endast om det är absolut nödvändigt. En ändring kan vara motiverad om din hälsa eller säkerhet och trygghet utsätts för ett uppenbart och permanent hot eller om någon annan än du har upprepade gånger missbrukat beteckningen. Personbeteckningen kan även ändras i samband med fastställande av kön.

Du kan ansöka om ändring av personbeteckningen om någon har upprepade gånger missbrukat din personbeteckning och det har orsakat betydande ekonomiska eller andra olägenheter för dig och att missbruket faktiskt kan förhindras genom att personbeteckningen ändras.

I fall av missbruk ska alla tre förutsättningar uppfyllas:

  • upprepat missbruk
  • betydande ekonomiska eller andra olägenheter 
  • missbruket förhindras genom att personbeteckningen ändras. 

Du kan även ansöka om ändring av din personbeteckning om din säkerhet och trygghet eller hälsa utsätts för ett uppenbart och permanent hot och om en ändring av din personbeteckning är absolut nödvändigt för att skydda dig. En ändring av personbeteckningen på dessa grunder kräver att polisen gör en hotbedömning.

I hot- och missbrukssituationer är det Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som beslutar om ändringen av personbeteckningen på basis av de omständigheter som anges i ansökan.

En personbeteckning kan också ändas i samband med fastställandet av könstillhörigheten, om det lagenligt har fastställts att personen hör till det andra könet. Fastställande av könstillhörighet ansöks hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som i samband med fastställandet av könstillhörigheten samtidigt registrerar ändringen av personbeteckningen i befolkningsdatasystemet.

Minneslista

  • Du kan göra en fritt formulerad ansökan om ändring av personbeteckningen.
  • Kom ihåg att till ansökan foga nödvändiga utredningar gällande de omständigheter som en ändring av personbeteckningen förutsätter.
  • Du ska kunna förete en utredning om missbruk, det vill säga till exempel en anmälan om brott, en undersökningsanmälan, ett domstolsbeslut om missbruk, en utredning om missbrukets varaktighet och fortsatt missbruk samt en utredning om de skador och/eller olägenheter som missbruket orsakat samt motiveringar till varför en ändring av personbeteckningen skulle förhindra att missbruket fortsätter.
  • I hotfall räcker det vanligtvis med polisens hotbedömning, där polisen konstaterar att det är nödvändigt att ändra personbeteckningen. I hotbedömningen bedömer polisen hotets och situationens allvar och hotets permanens samt dess sannolikhet.

Gör så här

Skriv en fritt formulerad ansökan om ändring av din personbeteckning. Skicka eller ta med den jämte bilagor till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Kontaktinformation för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

 

Se även

Finlands invånarantal 5 626 922