Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB) främjar digitaliseringen av samhället, tryggar tillgången till uppgifter och tillhandahåller tjänster för kundernas olika livsskeden.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata sörjer för den grundläggande administrationen av befolkningsdatasystemet och digitaliseringen av samhället.

Till myndighetens uppgifter hör bland annat borgerliga vigslar, namn- och adressändringar, förmynderskaps- och intressebevakningsärenden, administration av befolkningsdatasystemet, utveckling av lösningar för elektronisk identitet samt utveckling och underhåll av centraliserade stödtjänster för e-tjänster. Dessa stödtjänster för e-tjänster omfattar bland annat Suomi.fi-webbtjänsten, elektroniska myndighetsmeddelanden (Suomi.fi-meddelanden) samt fullmakter att sköta ärenden för andras räkning (Suomi.fi-fullmakter).

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata visar riktningen, förnyar samhället och stöder medborgarnas möjligheter att uträtta ärenden hos den offentliga förvaltningen. Vårt mål är att göra Finland till ett smidigare samhälle. Här är digitaliseringen en central resurs.

Vi har mod att förnya, stöda och respektera.
Vi skapar förtroende och bryr oss om morgondagen.

En digitaliseringspartner och visionär

Vi är en djärv vägvisare i samhället som förnyar, ger stöd och visar respekt. För våra kunder och andra som vi samarbetar med är vi en pålitlig och önskad partner med visioner.

Vi samarbetar aktivt genom nätverk och genom vårt arbete stärker vi tilliten i samhället. På det sättet gör vi Finland till ett allt smidigare samhälle.

 

Mod, respekt och förtroende hör till våra etiska värderingar

Vår värdegrund leder oss att fatta fördomsfria avgöranden, uppmuntra våra sakkunniga till självstyrning och avancera i rask takt.

Vi sätter värde på mångformighet, diskuterar med respekt och värnar om kunskap. Allt det vi gör styrs av ett ömsesidigt förtroende och en ständig vilja att utvecklas. För att bli ännu bättre gör vi kontinuerliga utvärderingar av oss själva och vår verksamhet.

 

Verksamheten är riksomfattande

Myndigheten sysselsätter över 900 personer och har verksamhet på över 30 orter på olika håll i landet.

Verksamhetsmodellen är riksomfattande, dvs. medborgare kan uträtta ärenden vid vilket verksamhetsställe som helst.

 

Följ Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i sociala medier!

Vi kommunicerar aktivt om vår verksamhet i sociala medier. 
Vi finns på våra sociala mediekanaler från måndag till fredag kl. 9–16.
Vår kommunikation och marknadsföring ansvarar för upprätthållandet, användningen och utvecklingen av profilerna i sociala medier.

Vi hoppas du följer oss på


Spelreglerna i våra sociala mediekanaler och webbinarier

Tillgång till rätt information och förmedlingen av den är viktig för oss. Vi vill också vara interaktiva och närvarande där en stor del av människorna och våra intressentgrupper finns. 

Våra värderingar styr vår verksamhet även i sociala medier och på våra webbinarier. Vi tar hänsyn till andra och diskuterar sakligt. Tack för att du följer samma principer! 

Våra spelregler är att

  • Vi respekterar varandras åsikter och förolämpar ingen.
  • Vi använder inte vulgära uttryck eller svordomar.
  • Vi skyddar personers integritet och behandlar inte någons angelägenheter offentligt.

Om våra spelregler inte följs

  • Tar vi bort meddelanden som är rasistiska eller på annat sätt kränker människor, samfund, religioner eller raser.
  • Tar vi bort meddelanden som innehåller länkar till lagstridigt material eller som grundar sig på osakligt material, konspirationsteorier, desinformation eller falska nyheter.
  • Förhindrar vi vid behov en person från att ha tillgång till vår sociala mediekanal eller vårt webbinarium.

Finlands invånarantal 5 635 667