Personbeteckningen

Personbeteckningen är ett identifieringssätt som individualiserar personerna bättre än enbart namnet. Det finns människor med samma namn, men inte två personer med exakt samma personbeteckning. Personbeteckningen är bestående.

Personbeteckningen används för att individualisera personer i olika myndigheters register och informationssystem samt i datatrafiken mellan dessa. Också vissa aktörer i den privata sektorn, såsom banker, försäkringsbolag och enskilda hälsovårdsproducenter kan behöva personbeteckningen för att säkerställa att uppgifterna registreras på rätt person. 

Personer som införs i Finlands befolkningsdatasystem får en personbeteckning. Personbeteckningen togs i bruk i Finland på 1960-talet.

Det krävs inga åtgärder av föräldrarna för att ett barn som föds i Finland ska få en personbeteckning. Sjukhuset meddelar uppgifterna om det nyfödda barnet direkt till befolkningsdatasystemet. I samband med registreringen av födelseuppgifter antecknas en personbeteckning för barnet i befolkningsdatasystemet. 

En finsk medborgare född utomlands får en personbeteckning då Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata på begäran av föräldrarna har registrerat barnet i befolkningsdatasystemet. 

Ett barn som adopteras från utlandet till Finland får i allmänhet en personbeteckning efter ankomsten till Finland. Adopterade från vissa länder får dock en personbeteckning redan innan de kommer till Finland.

En utländsk medborgare som flyttar till Finland får en personbeteckning då hen i samband med beviljandet av uppehållstillstånd eller på egen begäran registrerats i befolkningsdatasystemet.

Personbeteckningen är bestående. En personbeteckning kan endast ändras om födelsedatumet eller könet är fel eller om personen fastställs tillhöra det motsatta könet. Dessutom i mycket exceptionella fall kan personbeteckningen ändras för att skydda en person, om dennes hälsa eller säkerhet hotas eller om en annan person upprepade gånger har missbrukat beteckningen.

Vanliga frågor

Finlands invånarantal 5 629 720