Rösträtt

Röstberättigade är personer som senast på valdagen fyller 18 år. I statliga val och folkomröstningar har alla finska medborgare som nått rösträttsåldern rätt att rösta oberoende av var de bor.

Röstberättigade i Europaparlamentsvalet är alla finska medborgare samt de medborgare av EU:s medlemsstater som till magistraten har meddelat att de vill vara röstberättigade endast i Finland. Om en finsk medborgare anmäler sig som röstberättigad i en annan medlemsstat av EU, kan han eller hon inte rösta Finlands kandidater.

I kommunalval och kommunala folkomröstningar är de som har hemkommun i Finland röstberättigade. Utöver finska medborgare har medborgare i EU:s medlemsstater samt medborgare i Island och Norge rösträtt. Även andra utlänningar har rösträtt om de varit stadigvarande bosatta i Finland över två år.

Varje röstberättigad har rätt att rösta på valfritt förhandsröstningsställe i Finland eller utomlands. På valdagen kan en person rösta endast på röstningsstället på den ort som enligt uppgifterna i befolkningsdatasystemet är personens stadigvarande bostadsort. I statliga val kan röstberättigade som är stadigvarande bosatta utomlands på valdagen rösta på ett röstningsställe som deras senaste hemkommun, dvs. folkbokföringskommun, särskilt har anvisat.

Meddelande om rösträtt före val

Befolkningsregistercentralen skickar ett meddelande om rösträtt (meddelandekort) till alla röstberättigade senast 24 dagar före valdagen. I meddelandet anges röstningsställena för förhandsröstning, röstningsstället på valdagen samt i vilken kommun eller i vilken valkrets uppställta kandidater mottagaren har rätt att rösta på.

Meddelandet om rösträtt sänds till den stadigvarande adress som registrerats i befolkningsdatasystemet antingen i hemlandet eller utomlands. Om personen inte har en stadigvarande adress i registret, sänds meddelandekortet till en postadress eller tillfällig adress i Finland eller i utlandet.

Kommunala folkomröstningar

Vid anordnande av kommunal folkomröstning meddelar kommunstyrelsen Befolkningsregistercentralen senast 55 dagar i förväg att en folkomröstning ordnas. Senast 30 dagar före röstningsdagen sänder Befolkningsregistercentralen röstlängder till kommunens centralvalnämnd. Kommunala centralvalnämnden sänder brevröstningsdokumenten till de röstberättigade senast 19 dagar före röstningsdagen.