Digistöd

De offentliga tjänsterna digitaliseras och alla klarar inte av att använda tjänsterna digitalt. Det finns digitalt stöd att få för dem som behöver. Med digitalt stöd avses handledning i användning av elektroniska tjänster och smarta enheter.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata fungerar som nationell stödenhet för dem som ordnar digitalt stöd åt medborgare. Hösten 2020 kartläggs också behovet av digitalt stöd bland företagare och samfund samt utbudet av digitalt stöd på riksnivå. Utifrån en helhetsbild skapas metoder för att stödja företag och samfund i ett allt mer digitaliserat samhälle. Läs mera om projektet Digitalt stöd för näringsidkare. https://dvv.fi/digistod-for-foretag-och-samfund

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata koordinerar digistödsarbetet på riksnivå

Vårt mål är att

  • stöda regionala samordnare och följa upp hur målen förverkligas i projekt
  • erbjuda olika stödformer såsom anvisningar och utbildningar till aktörer som ordnar digitalt stöd
  • skapa ett riksomfattande nätverk för digitalt stöd   
  • stärka kännedomen om digitalt stöd och göra det lättare att hitta.

Digitalt stöd blir riksomfattande

Det digitala stödet har utvecklats aktivt från och med hösten 2018 genom pilotförsök i fem regioner. Tack vare statsunderstöd kan verksamheten nu utvidgas och bli riksomfattande. Man kunde ansöka för statsunderstöd 20.8–15.10.2019. Statsunderstöd riktar sig till landskapsförbunden och Ålands landskapsregering. De fungerar i fortsättningen som regionala samordnare för digitalt stöd.

De regionala samordnarna fungerar i nära samarbete med varandra samt med Befolkningsregistercentralen och finansministeriets team för digitalt stöd. Verksamhetsmodellen för digitalt stöd grundar sig på finansministeriets AUTA-projekt (2016–2017).

Vad är digistöd?

Digitalt stöd är stöd i användning av elektroniska tjänster och apparater med syfte att hjälpa kunder använda sina egna apparater och diverse tjänster självständigt och säkert.

Olika former av digitalt stöd är

  • fjärrstöd: chatt-, telefon- och videostöd, kalla servicepunkter
  • närstöd: servicepunkter, kamratstöd, stöd i hemmet
  • utbildningar: nätutbildningar, medborgarinstitut, kurser.

Det digitala stödets innehåll kan variera från handledning i användning av elektroniska tjänster till att installera och ta i bruk applikationer. Det lönar sig för varje organisation att fastställa hurdant digitalt stöd den erbjuder.

Mer information

Projektchef Minna Piirainen, 0295 535 280 eller [email protected]