Personuppgifter

Befolkningsdatasystemet innehåller basuppgifter om finska medborgare samt om utlänningar som är stadigvarande eller tillfälligt bosatta i Finland. Personuppgifterna i befolkningsdatasystemet upprätthålls för identifiering av personer samt för utredning av person- och familjerättsliga ställningen och behörigheten.

Baspersonuppgifter som registreras i systemet är bland annat namn, personbeteckning, adress, hemkommun, medborgarskap, familjeförhållanden samt uppgifter om födslar och dödsfall. Dessutom registreras exempelvis uppgifter om intressebevakning, begränsningar av en persons handlingsbehörighet och uppgifter om intressebevakningsfullmakter samt sådana uppgifter om modersmål, kontaktspråk, yrke och begränsningar i utlämning av data som personen själv har uppgett.

Övriga data som registreras är bland annat uppgifter om omhändertagande, uppgifter som behövs för förrättande av val och folkomröstningar, uppgifter om medlemskap i religionssamfund, uppgifter om en persons registermyndighet samt uppgiften om den elektroniska kommunikationskoden som behövs för trygg elektronisk kommunikation.

Data erhålls av privatpersoner och olika myndigheter på basis av den anmälningsskyldighet som föreskrivs i lag eller förordning (till exempel flyttanmälan). Myndigheter som meddelar uppgifter är församlingarna, Migrationsverket, finska beskickningar utomlands, domstolar, kommunala socialmyndigheter, sjukhus och hälsocentraler samt myndigheter som förrättar vigsel. Till exempel uppgiften om ett barns födelse meddelas direkt av sjukhuset och därefter ger  Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata barnet en personbeteckning. Barnets föräldrar anmäler de namn som barnet ges antingen till den präst som förrättar dopet eller till  Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för registrering av barnet i befolkningsdatasystemet.

Om en finsk medborgare bosätter sig utomlands, uppdateras personuppgifterna och uppgifterna om bostadsort endast om personen själv ser till att de meddelas till myndigheterna. Uppgifter som meddelas är bland annat äktenskap, skilsmässa, födelse av barn samt bostadsadress. Anmälan kan göras antingen hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller hos närmaste finska beskickning i det nya bostadslandet. När adressuppgifterna är uppdaterade i befolkningsdatasystemet går det till exempel snabbare att få finskt pass.

Länkar som beror ärendet

Kontrollera dina uppgifter!

Utlämnande av uppgifter

Registerbeskrivning

Finlands beskickningar
Anvisningar för finska medborgare bosatta utomlands

 

Finlands invånarantal 5 629 661