Arbetsgrupper för digitalt stöd

Utvecklingen av det digitala stödet grundar sig på ett nätverksbaserat samarbete mellan de olika aktörerna inom det digitala stödet och Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas tjänst Digitalt stöd. Digitalt stöd erbjuds och utvecklas i stor utsträckning av kommuner, aktörer inom den offentliga förvaltningen, organisationer, olika projekt och företag.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas tjänst Digitalt stöd stöds av två tväradministrativa arbetsgrupper som för sin del styr uppnåendet av målen för det digitala stödet och säkerställer att det digitala stödet utvecklas på ett kundorienterat sätt.

 • Arbetsgruppen för kundorienterad utveckling av det digitala stödet, mandatperiod 2022
 • Referensgrupp för tillhandahållare av digitalt stöd, mandatperiod 2022

Arbetsgruppen för kundorienterad utveckling av det digitala stödet:

Arbetsgrupp som stöder en kundorienterad utveckling av det digitala stödet och vars mål är att

 • Stöda Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas tjänst Digitalt stöd att uppnå målen för kundorienterad utveckling
 • Öka förståelsen för olika målgruppers digitala kompetens och behov av digitalt stöd
 • Arbetsgruppen deltar i valideringen av den permanenta verksamhetsmodellen för digitalt stöd i fråga om kundorientering

Arbetsgruppens medlemmar (mandatperiod 2022):

 • Jussi Karhunen, utvecklingschef, Finanssiala ry
 • Inka Kiuru, expert på mediefostran, Mannerheims barnskyddsförbund
 • Minna Kuitunen, servicechef, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata/Medborgarrådgivningen
 • Maiju Kyytsönen, forskare, THL
 • Marko Latvanen, specialsakkunnig, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
 • Iida Laurila, sakkunnig inom intressebevakning, Finlands Ungdomsfullmäktiges Förbund rf
 • Joonas Mikkilä, chef för digitala ärenden och utbildningsfrågor, Företagarna i Finland
 • Merja Niemelä, interaktionsplanerare, Uleåborgs stad
 • Piia Niilola, projektchef, Sininauhaliitto
 • Pia Puolakka, projektchef, Brottspåföljdsmyndigheten
 • Erja Saarinen, specialsakkunnig, SOSTE
 • Sari Vapaavuori, utvecklingschef, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry (och även dess Äldreteknologicentral)
 • Viljami Wiirilinna, förvaltningskoordinator, Medborgarinstitutens förbund MiF

Mer information: Minna Piirainen, [email protected]

Referensgruppen för tillhandahållare av digitalt stöd

Målet för referensgruppen för digitalt stöd, dvs. arbetsgruppen för kompetensutveckling hos tillhandahållare av digitalt stöd, är att

 • Fungera som stöd för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas tjänst Digitalt stöd i utvecklingen av kompetensen hos digitala stödjare.
 • Föra fram information om de olika målgruppernas behov och önskemål i fråga om kompetensutveckling hos de digitala stödjarna.
 • Säkerställa att det stöd och den kompetens som behövs för det digitala stödet riktas rätt och att rätt åtgärder vidtas.

Referensgruppens medlemmar

 • Mia Hakulinen, projektchef, Savon yrittäjät ry
 • Aulikki Kannala, kundrelationsansvarig, Skatteförvaltningen
 • Mika Kataikko, projektchef, Jyväskylä stad
 • Louna Kiuru, kundservicechef, Patent- och registerstyrelsen
 • Artem Kuosti, projektchef, Moniheli ry/ DigiUp-projektet
 • Heidi Kähkönen, teknologidirektör, Fiksari
 • Pasi Kangas, koordinator för mediefostran, Lahti stadsbibliotek
 • Krista Masri, servicechef, Helsingfors-Info
 • Tuula Närvä, specialplanerare, FPA
 • Ulla-Maija Paukkeri, utvecklingsexpert, Oulunkaari samkommun
 • Nina Rahja, projektspecialist, Vanda stad
 • Jenni Uusalo, servicerådgivare, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
 • Pekka Vartiainen, organisationsplanerare, Pensionstagarnas

Centralförbund/Verkosta virtaa Mer information: Mirva Gullman, [email protected]