Intressebevakningsfullmakt

Med en intressebevakningsfullmakt kan en person själv på förhand ordna skötseln av sina ärenden, ifall att han eller hon i ett senare skede blir oförmögen att sköta sina ärenden till exempel på grund av försämrat hälsotillstånd.

Upprättande av fullmakt

Fullmakten upprättas i skriftlig form genom att följa de föreskrivna formkraven. Med fullmakten utser personen (fullmaktsgivaren) ett ombud att sköta sina ärenden. Fullmäktigen ska ge sitt samtycke till uppdraget.

Fullmaktsgivaren fastställer själv de saker som fullmakten gäller. Han eller hon kan bemyndiga fullmäktigen att sköta till exempel sin egendom och andra ekonomiska ärenden samt ärenden beträffande sin person, såsom sin hälso- och sjukvård. Fullmaktsgivaren kan även själv fastställa hur fullmäktigens verksamhet övervakas. Det rekommenderas att begära hjälp av en expert för att upprätta fullmakten.

Fastställande av fullmakt

Fullmakten träder i kraft först när Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB) har fastställt den. Fullmäktigen kan begära fastställande när fullmaktsgivaren har blivit oförmögen att sköta sina ärenden. I allmänhet förutsätter fastställandet ett läkarintyg över fullmaktsgivarens hälsotillstånd. Även en eventuell återkallelse av en redan fastställd fullmakt ska fastställas av MDB.

Fullmäktigen ska i början av sin verksamhet lämna in en förteckning över de fullmaktsgivarens tillgångar och skulder som fullmakten ger fullmäktigen rätt att sköta.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata gör inte anteckningar i intressebevakningsfullmakter

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB) fattar ett skriftligt beslut om att fastställa en intressebevakningsfullmakt eller dess återkallelse. Intressebevakningsfullmakter inte längre stämplas med stämpel eller märkas dem med en anteckning om fastställande av fullmakten eller dess återkallelse.

Den ursprungliga fullmakten returneras med beslutet till den sökande. Ändringen gäller även tidigare fastställda fullmakter. Även om en ursprunglig fullmakt tidigare märkts med stämpeln och med en anteckning om fastställande, görs inte några nya anteckningar i den efter ändringen.

En intressebevakningsfullmakt träder i kraft när den har fastställts av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Efter fastställandet kan den befullmäktigade uträtta ärenden på fullmaktsgivarens vägnar genom att visa upp beslutet om fastställande tillsammans med en kopia av fullmakten med stämpeln.

Om det finns flera befullmäktigade, framgår det ur beslutet för vem fullmakten har fastställts. Om en fullmakt fastställs delvis, framgår den befullmäktigades uppgift ur beslutet och kopian av fullmakten.

Den ursprungliga intressebevakningsfullmakten bör förvaras omsorgsfullt. Den befullmäktigade bör på begäran kunna uppvisa den ursprungliga fullmakten för de aktörer hen uträttar ärenden hos.

Förordnande av en intressebevakare att sköta fullmäktigens uppgifter

Fullmäktigen får inte företräda fullmaktsgivaren, om fullmaktsgivarens motpart är fullmäktigen själv. Förbudet att företräda fullmaktsgivaren gäller även om det i motparten ingår en annan person som fullmäktigen företräder eller någon annan till fullmäktigen närstående person, till exempel fullmäktigens maka. Fullmäktigen får heller inte företräda fullmaktsgivaren om fullmäktige och fullmaktsgivaren har motstridiga intressen i en viss situation eller om det föreligger en risk för att en dylik intressekonflikt uppstår.

Därtill kan fullmäktigen på grund av exempelvis sjukdom eller lång frånvaro vara förhindrad från att sköta sitt uppdrag.

Om fullmäktigen inte på grund av jäv, sjukdom eller frånvaro kan företräda fullmaktsgivaren, kan fullmäktiges ställföreträdare som nämns i intressebevakningsfullmakten ansöka hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata om fastställande av fullmakten för sin del. Om det inte är möjligt att fastställa fullmakten för fullmäktiges ställföreträdares del, kan MDB på begäran av fullmäktigen förordna en intressebevakare att sköta fullmäktiges uppgifter.

En allmän intressebevakare vid en intressebevakningsbyrå eller annan tjänsteproducent inom rättshjälps- och intressebevakningsdistriktet eller en privatperson som gett sitt samtycke och är såväl lämplig som ojävig för att verka som intressebevakare kan förordnas till intressebevakare. En person som själv är jävig för att företräda fullmaktsgivaren kan inte förordnas till att sköta en jävig fullmäktigs uppgifter.

Övervakning av fullmäktigens verksamhet

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata övervakar fullmäktigens verksamhet. I detta avseende kan MDB vid behov begära att fullmäktigen lämnar in en utredning om skötseln av fullmaktsgivarens ärenden.

Blanketter

Alla blanketter som gäller förmyndarverksamheten hittar du på sidan Blanketter.

Gå till Blanketter

Du kan göra en ansökan i den elektroniska tjänsten, om du ansöker om lov för delning, delning av egendom eller arvskifte. Tjänsten är tillgänglig i sådana fall, där du gör en ansökan som den enda intressebevakaren för en huvudmans del. Fyll i och skicka ansökan i den elektroniska tjänsten. För att skicka den elektroniska blanketten krävs stark autentisering. Du behöver bilagorna för din ansökan i elektronisk form genast, när du börjar fylla i ansökningsblanketten.

Fyll i tillståndsansökan elektroniskt

Kontaktuppgifter för förmyndarverksamheten

E-post

Du kan kontakta oss per e-post. Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till [email protected]

Skicka krypterad e-post

Besöksadress

Serviceställen

Postadressen

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata / Förmyndarverksamheten, PB 1001, 02151 Esbo

Observera att post som gäller förteckning över egendomsförteckingar, årsredovisningar och slutredovisningar ska lämnas in eller skickas per post till det serviceställe som behandlar ärendet. Se serviceställenas postadresser.

Telefon

Telefonnummer 0295 536 305

Telefontjänsten betjänar vardagar kl. 9–15

Prislista