Anmälan om barnets namn

Blanketten ”Anmälan om uppgifter om barnet” samt anvisningar skickas automatiskt per post till barnets moder efter dess födelse. Du får blanketten inom 2-4 veckor efter barnets födelse. Bekanta dig noggrant med anvisningarna innan du fyller i blanketten.

Anmäl ditt barns namn och modersmål inom tre månader från barnets födelse. Observera att endast ett modersmål kan antecknas i befolkningsdatasystemet.

Du kan ge ditt barn 1-4 förnamn. Du kan inte ge barnet ett förnamn eller en kombination av förnamn som kan väcka anstöt eller orsaka olägenhet för barnet eller som är olämpligt som förnamn.

Barnets förnamn ska motsvara vedertagen namnpraxis. En flicka ska ges ett flicknamn och en pojke ska ges ett pojknamn. Könsneutrala namn kan ges till båda könen. Förnamnet får inte uppenbart påminna om ett efternamn.

Via namntjänsten kan du ta reda på hur vanliga förnamnen är.

Om du och barnets andra förälder har ett gemensamt efternamn eller en gemensam efternamnskombination blir det även ert gemensamma barns efternamn.

Om barnet då uppgifterna om barnet anmäls endast har en förälder, kan han eller hon få endast denna förälders efternamn. Ett barn kan inte få en persons efternamn vars föräldraskap inte har fastställts. Barnets efternamn kan efter att föräldraskapet fastställts avgiftsfritt ändras till den andra förälderns efternamn eller efternamnskombination genom en ansökan till ämbetsverket. Ansökan om ändring av barnets efternamn görs av vårdnadshavaren eller om man ha gemensam vårdnad av båda vårdnadshavarna tillsammans.

Om föräldrarna har olika efternamn men har gemensam vårdnad om ett gemensamt barn får det barn som föds samma efternamn som äldre helsyskon.

När föräldrar som fått sitt första gemensamma barn har olika efternamn kan de välja barnets efternamn bland följande alternativ:

  • Någondera förälderns efternamn eller efternamnskombination
  • Ena namnet i någondera förälderns efternamnskombination
  • En helt ny efternamnskombination som bildats av föräldrarnas efternamn.

Lagenligheten hos det namn som anmälts till barnet undersöks först när blanketten har returnerats till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller när församlingen har flyttat över ärendet till ämbetsverket för avgörande. Vi tar inte på förhand ställning till namnen innan blanketten returneras.

När barnets namn har antecknats i befolkningsdatasystemet får du ett FPA-kort till barnet per post och uppgifterna vidareförmedlas från systemet till olika myndigheter.

Gör så här

Anmäl ditt barns namn och andra uppgifter med blanketten som har skickats dig tidigare inom tre månader från barnets födelse. Blanketten undertecknas av vårdnadshavare eller av båda vårdnadshavare, om barnet har två vårdnadshavare.

Skicka den ifyllda blanketten som e-postbilaga eller via post till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Om du skickar blanketten via e-post, använd vår krypterade e-post, så att dina uppgifter hemlighålls. Välj [email protected] som mottagare för det krypterade e-postmeddelandet. Adressuppgifter till serviceställena.

Vanliga frågor

Se även

Personbeteckning

Kontakta oss

E-post

Använd kypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till [email protected]

Skicka krypterad e-post

Telefon

Telefonnummer 0295 536 411

Vi betjänar per telefon på vardagar kl. 9–12

Serviceställen

Adresser och öppettider av våra serviceställen