Så här ansöker du om en intressebevakare 

Du kan ansöka om en intressebevakare till dig själv om du har fyllt 18 år och är oförmögen att ha hand om dina ekonomiska ärenden på grund av sjukdom, försämrat hälsotillstånd eller annat motsvarande skäl. Gör ansökan endast om dina ärenden inte kan skötas med lättare alternativ än intressebevakning.

Du kan ansöka om att intressebevakaren ska sköta 

 • din egendom och dina ekonomiska ärenden tills vidare 
 • din egendom och dina ekonomiska ärenden endast för en viss tid, till exempel två år 
 • endast ett enskilt uppdrag, såsom försäljning av en fastighet eller arvskifte. 

Även om intressebevakaren förordnas att sköta egendom och ekonomiska ärenden måste hen också se till att huvudmannen får ändamålsenlig vård och omvårdnad. Om sedvanlig intressebevakning inte räcker till för att trygga till exempel ändamålsenlig vård och lämpligt boende kan intressebevakaren förordnas att företräda huvudmannen även i ett ärende som gäller dennes person, dvs. till exempel besluta om vården. Detta är endast möjligt om personen inte själv förstår ärendet.   

Du kan föreslå en privatperson som intressebevakare, såsom en släkting eller annan närstående person, om hen samtycker och överenskommer till uppdraget. Intressebevakaren kan också vara en allmän intressebevakare som sköter flera personers ekonomiska ärenden. 

Kom ihåg att  

 • intressebevakaren årligen ger oss en redovisning så att vi kan följa upp intressebevakarens verksamhet 
 • intressebevakaren har rätt att få ett skäligt arvode och ersättning för kostnaderna för uppdraget 
 • intressebevakaren inte får berätta om sin huvudmans angelägenheter för andra utan huvudmannens tillstånd. 

Läs mer om intressebevakarens uppgifter.

Gör så här

1. Kontrollera om ditt ärende kan skötas med lättare alternativ än intressebevakning.  

2. Skaffa ett läkarutlåtande för förordnande av intressebevakare.   

3. Om du vill ha en privatperson som din intressebevakare ska du be om hens samtycke till uppdraget.  

4. Fyll i ansökan om förordnande av intressebevakare.

Gör anmälan med vår webblankett

Du behöver nätbankskoder eller mobilcertifikat för att använda webblanketten.

Webblankett för ansökan om förordnande av intressebevakare

Kan du inte uträtta ditt ärende på nätet?

 1. Fyll i ansökan om förordnande av intressebevakare. (pdf)
 2. Skicka ansökan, läkarutlåtandet och vid behov privatpersonens samtycke till oss på adressen Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata/Förmyndarverksamheten, PB 1004, 00531 Helsingfors.

6. Vi handlägger din ansökan och undersöker ditt behov av intressebevakning. Dessutom utreder vi din åsikt personligen (hörande) innan en intressebevakare förordnas, i första hand som videosamtal. Vi kontaktar dig för att komma överens om en tid för ditt hörande. 

7. Vi avgör ärendet. 

 • I avgörandet beaktar vi din ansökan, läkarutlåtandet och det du berättat under hörandet.  
 • Om intressebevakning behövs fattar vi ett positivt beslut i ärendet, det vill säga förordnar en intressebevakare åt dig.  
 • Om intressebevakning inte behövs eller om du återtar din ansökan förordnar vi ingen intressebevakare åt dig.  

Pris 

Förordnande av en intressebevakare kostar 123 €/beslut.

Ingen avgift tas ut om sökandens nettoinkomster (inklusive olika sociala förmåner) understiger 8 147 euro per år. 

Handläggningstid 

Den genomsnittliga handläggningstiden är 6 månader. 

Vi behandlar ansökningar i den ordning de inkommit. Handläggningstiden blir längre om inte alla nödvändiga utredningar har bifogats. 

Så här får du dokumentet:

Intressebevakaren kan inleda sitt uppdrag när hen har fått ett positivt beslut.

 

Beslutet från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata kommer till Suomi.fi-meddelandena.  På så sätt får du information om beslutet så snart som möjligt. Om du inte har tillgång till tjänsten kommer beslutet per brevpost. Om du vill kan dokumenten skickas per krypterad e-post.

 

Vi skickar beslutet även till huvudmannen.

 

Kontrollera att dina uppgifter är korrekta

Vanliga frågor

Behöver du hjälp?

Telefontjänst: 0295 536 305

Servicetider: mån–fre 9–15. 

Vår chattjänst är för tillfället ur bruk.

 

Finlands invånarantal 5 626 922