Anmälan om förhandserkännande som mottagits på mödrarådgivningen

Den nya föräldraskapslagen träder i kraft 1.1.2023. Till följd av detta förnyas hur föräldraskapet för den andra föräldern till ett barn som föds utom äktenskapet fastställs. 

Föräldraskapet kan även i fortsättningen erkännas redan före barnets födelse på mödrarådgivningen och förutsättningarna för mottagande av erkännandet förändras inte. Föräldraskapet för barnets far eller den andra modern ska således fortfarande erkännas och fastställas separat, om den mor som ska föda barnet inte är gift med mannen vid barnets födelse. 

Handlingen som gäller erkännandet upprättas dock i den nya applikationen FöräldraWeb och skickas från mödrarådgivningen direkt till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i väntan på barnets födelse. 

Vad är FöräldraWeb?

FöräldraWeb är Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas applikation som fungerar i en webbläsare. Användarna är hälsovårdarna och barnmorskorna på mödrarådgivningarna.

Med hjälp av applikationen kan mottagaren av erkännandet lätt

  • upprätta en handling om förhandserkännande
  • skicka oss en elektronisk notifikation om denna handling.

Uppgifterna om den mor som ska föda barnet och den som erkänner föräldraskapet kommer till handlingen direkt från befolkningsdatasystemet med hjälp av personbeteckningarna. Applikationen anmärker också på eventuella bristfälliga eller felaktiga uppgifter och hjälper användaren av applikationen till exempel genom att erbjuda rätt svarsalternativ. Då man använder applikationen minskar antalet fel i handlingen, vilket gör att vi kan fastställa det erkända föräldraskapet snabbt efter barnets födelse.

Applikationen kan användas från och med 1.1.2023.

Gör så här

Till FöräldraWeb

Före applikationen tas i bruk ska varje välfärdsområde utse en ansvarig användare för applikationen.

Den ansvariga användarens uppgift är att upprätthålla användarrättigheterna för organisationens övriga användare av applikationen FöräldraWeb, dvs. hen

  • beviljar användarrättigheter åt nya anställda
  • tar bort användarrättigheter för tidigare anställda.

Vi rekommenderar att varje välfärdsområde har flera ansvariga användare. Varje välfärdsområde väljer själv sina ansvariga användare.

Ni kan ansöka om behörighet som ansvarig användare i Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas e-tjänst. När vi har beviljat den ansvariga användaren användarrättigheter kan hen börja bevilja dem till andra användare i sin organisation. Anvisning för anmälan av ansvarig användare.

Anvisningar i anslutning till ärendet

Du kan titta på anvisningsvideon om fastställande av föräldraskapet och FöräldraWebben på denna sida. Du kan lägga till svenskspråkig textning i menyn på den finskspråkiga videons nedre kant.

Vid behov kan man be om tilläggsuppgifter om reformen och om applikationen FöräldraWeb

Anvisningar till inlogging på tjänsten

Läs mer om inlogging på tjänsten