Avtalsanvisningar för välfärdsområdenas certifikatkort

De nya välfärdsområdena förutsätter ändringar i de avtal om certifikatkort som ingåtts av offentliga social- och hälsovårdsorganisationer och räddningsverk som är verksamma inom de framtida välfärdsområdena.

​​​​​​​Varje välfärdsområde ingår ett avtal om certifikatkort för social- och hälsovården och för räddningsverkens organisationskort med Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Räddningsverket skickar själv en ny avtalsansökan endast i sådana fall där det ger registreringsstället för social- och hälsovården fullmakt att beställa korten för sin räkning. Närmare anvisningar om avtal finns nedan.

Anvisningar för social- och hälsovården

Anvisningar om välfärdsområdenas avtal för certifikatkort för social- och hälsovården:

En lista över de registreringsställen som omfattas av avtalet ska bifogas till avtalet om certifikatkort för social- och hälsovården i välfärdsområdena. Använd den bifogade Excel-mallen:

Överföring av fullmakt till välfärdsområdet:

Anvisningar för räddningsverken

Anvisningar om räddningsverkens avtal för certifikatkort:

Bilagan nedan ska bifogas till räddningsverkens avtal för certifikatkort, innehållande uppgifter om avtalsparterna, de räddningsverk som omfattas av avtalet och registreringsställena: