Anvisningar om certifikatkort för välfärdsområdet

De nya välfärdsområdena förutsätter ändringar i de avtal om certifikatkort som ingåtts av of-fentliga social- och hälsovårdsorganisationer som är verksamma inom de framtida välfärds-områdena.

Varje välfärdsområde ska ingå ett eget avtal om certifikatkort med Myndigheten för digitali-sering och befolkningsdata. Varje välfärdsområde ingår endast ett avtal. Av tekniska skäl är det tyvärr inte möjligt att på annat sätt över-föra nuvarande organisationers avtal om certifikatkort till nya organisationer.

Nedan finns anvisningar för hur välfärdsområdenas avtal om certifikatkort ingås och hur regi-streringsverksamheten planeras och organiseras:

Bifoga som bilaga till avtalet en lista över de registreringsställen som omfattas av avtalet. Använd den bifogade Excel-mallen: ​​