Utträde ur och inträde i ett religionssamfund

Ett utträde ur ett religionssamfund kan anmälas till det religionssamfund ur vilket utträdet sker eller till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Utträdet anses ha skett den dag när religionssamfundet eller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata tog emot anmälan om utträdet. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata lämnar en bekräftelse på utträdet ur religionssamfundet till den som utträtt.

Var och en som så önskar kan inträda i ett religionssamfund som godkänner honom eller henne som medlem. Religionssamfunden beslutar själva vem de godkänner som medlemmar och om deras medlemmar också kan tillhöra andra samfund.

Gör så här

  • Om du vill bli medlem i ett religionssamfund ska du anmäla detta direkt till religionssamfundet. Du kan använda blanketten nedan för anmälan.

Anmälan om anslutning till religionssamfund

  • Om du vill utträda ur ett religiöst samfund ska du meddela detta till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata via webbtjänsten Kontroll av egna uppgifter eller med en blankett.

Webbtjänsten Kontroll av egna uppgifter

Anmälan om utträde ur religionssamfund

  • Den religiösa ställningen för ett barn som fyllt 12 år kan ändras endast med barnets samtycke.

Samtyckesblankett för 12–17-åringar

  • Ett barn som fyllt 15 år kan med skriftligt samtycke av föräldrarna själv utträda ur ett religionssamfund.

Vårdnadshavarnas samtyckesblankett för ett 15–17-årigt barns inträde eller utträde

 

Minneslista

  • Tjänsten Kontroll av egna uppgifter är kopplad till en enskild personbeteckning. En vårdnadshavare inte med sina egna koder göra en anmälan som kräver elektronisk identifiering i ett barns namn. Anmälningar som gäller minderåriga ska göra med en anmälan om utträde som skrivs ut på papper och som undertecknas av vårdnadshavaren/vårdnadshavarna.
  • Den religiösa ställningen för ett barn som fyllt 12 år kan ändras endast med barnets samtycke och ett barn som fyllt 15 år kan med skriftligt samtycke av vårdnadshavarna själv utträda ur ett religionssamfund.
  • Ett barns religiösa ställning fastställs inte automatiskt enligt vårdnadshavarnas religiösa ställning, utan ett barns utträde ur ett religiöst samfund grundar sig alltid på en separat viljeyttring av vårdnadshavarna.

Pris

Avgiftsfri

Handläggningstid

Ett utträde som gjorts med elektronisk identifiering sparas direkt i befolkningsdatasystemet.

Länkar till lagar som berör ärendet

Religionsfrihetslag

Kontakta oss

E-post

Använd kypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till [email protected].

Skicka krypterad e-post

Telefon

Telefontjänsten numret är 0295 536 220.

Servicetider:

  • mån-fre 9-15

Finlands invånarantal 5 629 334