Utdrag ur vigselrättsregistret 

Ur vigselrättsregistret kan lämnas uppgifter om en vigselförrättare som har vigselrätt. Uppgifterna ska begäras skriftligen. 

I vigselrättsregistret finns uppgifter om 

 • vigselförrättare som fått vigselrätt på ansökan av det egna religionssamfundet 

 • vigselförrättare som undervisnings- och kulturministeriet eller utrikesministeriet har beviljat rätt att förrätta vigslar utomlands 

 • vigselförrättare som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller tidigare magistraten har beviljat vigselrätt.  

Vigselrättsregistret innehåller inga uppgifter 

 • om evangelisk-lutherska och ortodoxa kyrkans präster 

 • om häradsskrivare eller notarius publicus vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller Statens ämbetsverk på Åland 

 • om lagmän, tingsdomare, tingsfiskaler eller tingsnotarier som förrättar vigslar i tingsrätten.  

Registerutdraget innehåller följande uppgifter:  

 • religionssamfundets namn och hemort 

 • vigselförrättarens namn och personbeteckning 

 • vigselrättens giltighetstid 

 • när vigselrätten har beviljats eller återkallats 

 • vem som har beviljat vigselrätten. 

Utdraget innehåller också information om eventuella villkor eller begränsningar för vigselrätten. 

På skriftlig begäran kan uppgifter om en vigselförrättare med vigselrätt ges ur vigselrättsregistret.

I vigselrättsregistret finns uppgifter om  

 • vigselförrättare som fått vigselrätt på ansökan av det egna religionssamfundet
 • vigselförrättare som undervisnings- och kulturministeriet eller utrikesministeriet på vissa villkor har gett vigselrätt att förrätta vigslar utomlands
 • vigselförrättare som magistraten gett vigselrätt för att trygga ett tillräckligt antal vigselförrättare.

Utdraget innehåller uppgifter om samfundets namn och hemort samt om vigselförrättarens namn och personbeteckning. Av utdraget framgår dessutom datum då vigselrätten getts eller återkallats, hur länge den gäller och vilken myndighet som gett vigselrätten. I vissa fall kan utdraget innehålla uppgifter om villkor och begränsningar som fastställts för vigselrätten.

Enligt äktenskapslagen har präster inom den evangelisk-lutherska eller ortodoxa kyrkan rätt att förrätta en kyrklig vigsel. Dessutom har chefen för en magistrat, häradsskrivare och notarius publicus i en magistrat rätt att förrätta en borgerlig vigsel vid magistraten samt en lagman, tingsdomare och tingsfiskal och en del tingsnotarier rätt att förrätta en borgerlig vigsel vid tingsrätten. Det finns inga separata uppgifter om dessa aktörer i vigselrättsregistret.

 

Gör så här 

1. Ta reda på namnet på den vigselförrättare över vilken du vill få ett utdrag ur vigselrättsregistret. 

2. Gör en fritt formulerad ansökan.  

3. Skicka ansökan till oss helst per e-post eller post till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 78, 90101 Uleåborg. 

4. Vi handlägger din ansökan och skickar utdraget till dig. 

Kontakta oss

E-post

Använd kypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till [email protected]

Skicka krypterad e-post

Telefon

Telefontjänsten numret är 0295 536 411.

Servicetider: mån–fre 9–15

Postadress 

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1003, 00531 Helsingfors

Serviceställen

Adresser och öppettider av våra serviceställen

 

Finlands invånarantal 5 629 661