Certifikat och kort för organisationer

Organisationens anställda kan identifiera sig med aktivkortet i den offentliga förvaltningens e-tjänster såsom till exempel i Skatteförvaltningens nationella inkomstregister eller i FPA:s tjänster. Aktivkorten

används även för inloggning vid arbetsstation och autentisering i datasystem. De används för att autentisera användare och deras åtkomstbefogenhet, kryptera e-post och dokument samt skapa en

elektronisk signatur enligt vad som stipuleras i lagen. Certifikatkorten kan förses med distansavläst åtkomstkontrollteknologi (RFID).

Aktivkort är:

  • organisationskort
  • reservkort
  • testkort

Reservkortet är avsett för användning i stället för ett aktivkort som försvunnit eller gått sönder. Testkortet lämpar sig för att testa olika tekniska funktioner.

Vi producerar även servercertifikat och e-postcertifikat för organisationerna.

Certifikatpolicyn innehåller beskrivningar av praxis för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata verksamhetsutövande och principer för beviljande av certifikat. Certifikatpolitiska handlingar är certifikatpolicy, certifieringspraxis och certifikatbeskrivning.

Gör så här

Beställningen av aktivkort förutsätter ett avtal med Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och en webbutbildning.

1. Gör ett avtal om certifikatkort via e-tjänsten

2. Efter att ni har fått ett meddelande om att avtalet godkändes kan ni gå webbutbildningen. Utbildningen behövs för att identifieringen av den som hämtar kortet och administrationen av korten sker på korrekt sätt. 

Om ni beställer fler än 20 kort varje år används Vartti-systemet för beställningen. Ni får tillgång till systemet efter utbildningen. Vartti är en webbläsarbaserad applikation som används för att beställa och administrera kort och certifikat som registrerats på korten under hela deras livscykel.

Om det årliga antalet kort som beställs är färre än 20 stycken kan ni ansöka om korten med pappersblanketten som ni får efter utbildningen.

Bilagorna till avtalet finns i biblioteken nedan.