Anvisningar för ansökan om expertstöd 2022

På den här sidan hittar du information om

 • teman för expertstöd, 
 • kriterier och begränsningar,  
 • resursfördelning samt 
 • bakgrundsmaterial och stöd. 


Teman för expertstöd 
 

1. Kunder – smidiga tjänster och samarbete

 • förstå kundens livssituation och behov
 • utveckla fungerande tjänster och samarbetsformer mellan kommunerna, välfärdsområdena, staten och andra aktörer.

2. Organisationer och nätverk – att inleda en förändring

 • förstå de grundläggande orsakerna till problemen, identifiera behovet av förändring och skapa en plan för att inleda den
 • utveckla processer, ny praxis och verksamhetsmodeller


3. Lösningar – utnyttjande av gemensamma nationella tjänster

 • förstå möjligheterna och smärtpunkterna i utvecklingen av tjänsterna
 • utnyttja gemensamma lösningar, i synnerhet beakta Suomi.fi-kvalitetsverktygen, Suomi.fi-meddelanden och Suomi.fi-fullmakter.

 
Genomgående tyngdpunkter i projekt för expertstöd

 • kundorientering,
 • tillgänglighet,
 • utnyttjande och öppnande av information,
 • lagstiftning om digitalisering,
 • målen för programmet för främjande av digitalisering (bl.a. digitaliseringens prioritering),
 • Digikompassens delområden (offentliga tjänster, kompetens, infrastruktur, företag)

 
Exempel på metoder för expertstöd

 • tjänstedesign
 • strategisk design
 • gemensam utveckling
 • kvalitetsbedömning
 • förändringsledning

 
Kriterier och begränsningar för expertstöd 

 

 • Utmaningen anknyter till något av expertstödets teman 2022.
 • Stödbehovet bedöms i ansökningsskedet för de nationella digitala målen och hur betydelsefull en eventuell lösning är för andra aktörer.
 • Flera organisationer bidrar till att lösa utmaningen. Ansökan om expertstöd ska innehålla en primär sökande organisation från den offentliga sektorn (t.ex. en kommun, ett ämbetsverk eller ett ministerium). Andra samarbetsorganisationer från samkommuner, statsbolag eller tredje sektorn kan ansluta sig till samma utmaning. Sökandena kan kombineras i ansöknings- och urvalsskedet.
 • Expertstödet ges för att utveckla serviceutbudet för personkunder och/eller dem som bedriver näringsverksamhet.
 • Expertstöd kan inte sökas för tekniskt genomförande av tjänster, integrering eller gränssnitt, planering av användargränssnitt, genomförande av webbsidor, kommunikationsplanering eller uppgörande av tekniska kravdefinitioner för konkurrensutsättning av upphandlingen.
 • Expertstödet riktas i första hand till det skede som föregår genomförandet av tjänsterna.
 • Expertstöd kan inte beviljas om huvudsökanden redan tidigare har beviljats statsunderstöd eller annat offentligt stöd för att lösa samma utmaning.

 
Dessutom förutsätts att den sökande organisationen / den som får expertstöd:

 • på ansökningsblanketten beskriver behovet av expertstöd ur de synvinklar som begärts samt identifiera eventuella resurser som behövs,
 • deltar i workshoppar och andra möten i ansökningsskedet,
 • godkänner att pilotprojektets beskrivning, produkter och resultat publiceras för alla på en gemensam plattform,
 • producerar minst en bloggtext under projektets gång eller i slutet,
 • deltar i tillställningar som ordnas som en del av expertstödet (t.ex. morgonkaffe för expertstöd, gemensam avslutning).

 
Mål och annat att beakta:

 • Målet är att 60 % av projekten med expertstöd ska ha kommunen som huvudsaklig sökande
 • I valen betonas små aktörer som inte har egna resurser för att lösa utmaningen och för vilka det är motiverat att få expertstöd.
 • I valen beaktas också att tidtabellerna för de projekt som inleds är kompatibla.

 

Resursfördelning

 
Ansöknings- och urvalsskede


Identifiering av utmaningen

 • Insatthet i ansökningsanvisningarna, deltagande i stödkliniken, insatthet i pilotprojekten för hösten 2021.
 • Identifiering och beskrivning av den utmaning som ska lösas och de möjligheter som är förknippade med den samt identifiering och engagemang av centrala partner. Ansökan av expertstöd tillsammans. 
 • Precisering och begränsning av utmaningen
 • Deltagande i urvalsworkshoppar, där man preciserar och begränsar utmaningen samt identifierar möjligheter. I detta skede kan man ännu kombinera sökandena enligt tema. Förutsätter att en person som är central för minst 2–3 utmaningar deltar i 1–3 workshoppar.
 • Deltagande i planeringen, schemaläggningen och resursfördelningen för projektet före den gemensamma utvecklingsfasen.
 • Engagemang i den gemensamma utvecklingsfasen.

 

Gemensam utvecklingsfas

 

 • Om projektet beviljas expertstöd, behövs nyckelpersoner till projektteamet. Personerna ska förbinda sig till projektet under 1–3 månader, säkerställa att det framskrider smidigt enligt en intensiv tidtabell och aktivt samarbeta med experter och andra.
 • Producera minst en bloggtext under projektets gång eller i slutet.
 • Delta i tillställningar som ordnas som en del av expertstödet (t.ex. morgonkaffe för expertstöd, gemensam avslutning).


 Bakgrundsmaterial och stöd  

 
Nationella digitaliseringsmål 

 
Suomi.fi-tjänster 

•    Suomi.fi-serviceadministration  


Rekommenderade utbildningar


•    Grunderna i servicedesign - eOppiva utbildning  
•    Perspektiv på människocentrering - eOppiva utbildning  
 Ansökningskliniken

I mars 2022 erbjuder vi ansökningskliniker som stöd för ansökan där du kan ställa frågor och få hjälp med att fylla i ansökningsblanketten och precisera utmaningen. Klinikerna är fritt formulerade evenemang med låg tröskel. 


Anmäl dig till ansökningskliniken 

  Ansökan om expertstöd 

Ansökningstiden är 18.2–1.4.2022


Gå till ansökningsblanketten