Asiantuntijatuen hakuohjeistus 2022

Tältä sivulta löydät tietoa

 • aikatauluista,  
 • asiantuntijatuen teemoista, 
 • kriteereistä ja rajauksista,  
 • resursoinnista sekä 
 • taustamateriaaleista ja tuesta 

Asiantuntijatuen aikataulu 2022

Voit klikata vuoden 2022 aikataulun suuremmaksi. 


Asiantuntijatuen teemat 

 

1. Asiakkaat - sujuvat palvelut ja yhteistyö

 • ymmärretään asiakkaan elämäntilanne ja tarpeet
 • kehitetään toimivia palveluita ja yhteistyön muotoja kuntien, hyvinvointialueiden, valtion ja muiden toimijoiden välillä.

2. Organisaatiot ja verkostot - muutoksen käynnistäminen

 • ymmärretään ongelmien juurisyyt, tunnistetaan muutoksen tarve ja luodaan suunnitelma sen käynnistämiseksi
 • kehitetään prosesseja, uusia tapoja ja toimintamalleja

3. Ratkaisut - kansallisten yhteisten palvelujen hyödyntäminen

 • ymmärretään mahdollisuuksia ja kipupisteitä palveluiden kehittämisessä
 • hyödynnetään yhteisiä ratkaisuja, huomioidaan erityisesti Suomi.fi-laatutyökalut, Suomi.fi-viestit ja Suomi.fi-valtuudet.

 

Läpileikkaavia painopisteitä asiantuntijatuen projekteissa

 • asiakaslähtöisyys
 • saavutettavuus,
 • tiedon hyödyntäminen ja avaaminen,
 • digitalisaatiota koskeva lainsäädäntö,
 • Digitalisaation edistämisen ohjelman tavoitteet (mm. digin ensisijaisuus),
 • Digikompassin osa-alueet (julkiset palvelut, osaaminen, infra, yritykset)

 

Esimerkkejä asiantuntijatuen menetelmistä

 • palvelumuotoilu
 • strateginen muotoilu
 • yhteiskehittäminen
 • laadun arviointi
 • muutosjohtaminen

 

Asiantuntijatuen kriteerit ja rajaukset 

 

 • Haaste liittyy johonkin Asiantuntijatuen vuoden 2022 teemoista.
 • Tuen tarvetta arvioidaan hakuvaiheessa kansallisiin digitavoitteisiin ja mahdollisen ratkaisun merkityksellisyyteen muille toimijoille.
 • Haastetta on ratkomassa useampi organisaatio. Asiantuntijatuen hakemuksessa täytyy olla yksi ensisijainen hakijaorganisaatio, jonka tulee olla julkiselta sektorilta (esim. kunta, virasto tai ministeriö). Samaan haasteeseen voi liittyä muita yhteistyöorganisaatioita myös kuntayhtymistä, valtionyhtiöistä tai kolmannelta sektorilta. Hakijoita voidaan yhdistellä haku- ja valintavaiheessa.
 • Asiantuntijatuki kohdistuu henkilöasiakkaille ja/tai elinkeinotoimintaa harjoittaville suunnatun palvelutarjonnan kehittämiseen.
 • Asiantuntijatukea ei voi hakea palvelujen tekniseen toteuttamiseen, integraatioiden tai rajapintojen toteuttamiseen, käyttöliittymäsuunnitteluun, verkkosivujen toteuttamiseen, viestinnän suunnitteluun, eikä teknisten vaatimusmääritelmien tekemiseen hankinnan kilpailuttamiseksi.
 • Asiantuntijatuki kohdistuu ensisijaisesti palvelujen toteutusta edeltävään vaiheeseen.
 • Asiantuntijatukea ei voida myöntää, jos haasteen päähakijalle on jo aiemmin myönnetty samaan haasteeseen valtionavustusta tai muuta julkista tukea.

 

Lisäksi edellytetään, että hakijaorganisaatio / asiantuntijatukea saava:

 • kuvaa hakulomakkeella asiantuntijatuen tarpeen pyydetyistä näkökulmista sekä tunnistaa mahdollisesti tarvittavat resurssit
 • osallistuu hakuvaiheen työpajoihin ja muihin tapaamisiin,
 • hyväksyy projektin kuvauksen, tuotosten ja tulosten julkaisemisen kaikkien hyödynnettäväksi yhteisellä alustalla,
 • tuottaa vähintään yhden blogitekstin projektin aikana tai lopuksi,
 • osallistuu osana Asiantuntijatukea järjestettäviin tilaisuuksiin (esim. asiantuntijatuen aamukahvit, yhteinen päätöstilaisuus).

 

Tavoitteet ja muut huomioitavat asiat:

 • Tavoitteena on, että valittavista Asiantuntijatuen projekteista 60 % päähakijana on kunta
 • Valinnoissa painotetaan pieniä toimijoita, joilla ei ole omia resursseja haasteen ratkaisuun ja asiantuntijatuen saaminen on perusteltua.
 • Valinnoissa huomioidaan myös käynnistyvien projektien aikataulujen yhteensopivuus.


Resursointi

 

Haku- ja valintavaihe

 

Haasteen tunnistaminen

 • Haun ohjeistukseen perehtyminen, tukiklinikkaan osallistuminen, syksyn 2021 pilottiprojekteihin tutustuminen.
 • Ratkaistavan haasteen ja siihen liittyvien mahdollisuuksien tunnistaminen ja kuvaaminen sekä keskeisten kumppaneiden tunnistaminen ja sitouttaminen. Asiantuntijatuen hakeminen yhdessä. 

Haasteen tarkentaminen ja rajaaminen

 • Valintatyöpajoihin osallistuminen, joissa tarkennetaan ja rajataan haastetta sekä tunnistetaan mahdollisuuksia. Tässä vaiheessa voidaan vielä yhdistellä hakijoita teemojen mukaan. Edellyttää vähintään 2-3 haasteen kannalta keskeisen henkilön osallistumista 1-3 työpajaan.
 • Projektisuunnitelman työstämiseen ja aikataulutuksen ja resursoinnin suunnitteluun osallistuminen ennen yhteiskehittämisvaihetta.
 • Sitoutuminen yhteiskehittämisvaiheeseen.

 

Yhteiskehittämisvaihe

 • Jos projektille myönnetään asiantuntijatukea, tarvitaan avainhenkilöt projektitiimiin. Henkilöiden tulee sitoutua projektiin 1–3 kuukauden ajaksi, varmistaa sujuva eteneminen intensiivisessä aikataulussa ja tehdä aktiivisesti yhteistyötä asiantuntijoiden ja muiden kanssa.
 • Tuottaa vähintään yhden blogitekstin projektin aikana tai lopuksi.
 • Osallistuu osana Asiantuntijatukea järjestettäviin tilaisuuksiin (esim. asiantuntijatuen aamukahvit, yhteinen päätöstilaisuus).

 

Taustamateriaali ja tuki  

 

Kansalliset digitalisaatiotavoitteet 

 

Suomi.fi-palvelut 

 

Suositellut koulutukset

 

Hakuklinikka

Tarjoamme maaliskuussa 2022 hakemisen tueksi hakuklinikoita, joilla voit kysyä ja saada apua hakulomakkeen täyttämiseen ja haasteen tarkentamiseen. Klinikat ovat vapaamuotoisia, matalan kynnyksen tilaisuuksia. 

Ilmoittaudu hakuklinikalle  


 

Asiantuntijatuen hakeminen 

Hakuaika on 18.2.–1.4.2022

Siirry hakulomakkeelle