Suomen väkiluku 5 634 472

Tietotilinpäätös

Tietotilinpäätös arvioi tietosuojan ja tietoturvan toteutumista viraston ydintoiminnoissa vuonna 2019. Tietotilinpäätös on yksi keino täyttää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuus.

Tietotilinpäätöksessä kuvataan väestötietojärjestelmään (VTJ), varmennetietojärjestelmään sekä Suomi.fi-palveluihin liittyviä tietovirtoja sekä kerrotaan henkilötietojen käsittelyn ja tietojen seurannan ja valvonnan tilasta. Tietotilinpäätöksessä tarkastellaan myös keskeisimpiä tunnuslukuja ja tunnistetaan VRK:n ydintoimintoihin liittyviä kehittämistarpeita sekä raportoidaan tehdystä kehittämistyöstä.