Europarlamenttivaalit

Europarlamenttivaalit (virallisesti Euroopan parlamentin jäsenten vaalit) toimitetaan viiden vuoden välein kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Vaalien tarkemmasta ajasta päättää Euroopan unionin neuvosto. Vuonna 2024 kunkin jäsenvaltion on järjestettävä vaalit oman kansallisen lainsäädäntönsä puitteissa 6.–9.6.2024.

Suomen vuoden 2024 europarlamenttivaalien vaalipäivä on sunnuntai 9.6.2024 ja ennakkoäänestys kotimaassa on keskiviikosta tiistaihin 29.5.–4.6.2024 ja ulkomailla keskiviikosta lauantaihin 29.5.–1.6.2024. 

Lisätietoa europarlamenttivaaleista yleisesti löydät osoitteesta vaalit.fi/europarlamenttivaalit

Digi- ja väestötietovirasto vastaa europarlamenttivaaleissa, kuten muissakin valtakunnallisissa vaaleissa, muun muassa äänioikeusrekisterin perustamisesta ja ylläpidosta sekä sinne otetuille lähetettävistä äänioikeusilmoituksista. Europarlamenttivaaleissa Digi- ja väestötietoviraston tehtävänä on myös tiedottaa Suomessa asuvia muita EU-kansalaisia mahdollisuudesta äänestää Suomen europarlamenttivaaleissa sekä vastata tähän liittyvästä ilmoittautumismenettelystä.

 

Äänioikeus europarlamenttivaaleissa

EU-kansalainen voi äänestää joko kotivaltionsa (se maa, jonka kansalainen on) tai asuinvaltionsa europarlamenttivaaleissa. Äänestäjä voi äänestää vain yhden valtion europarlamenttivaaleissa. Kukin EU-jäsenvaltio toimittaa europarlamenttivaalit oman kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti.

Suomen europarlamenttivaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttänyt Suomen kansalainen asuinpaikkaan katsomatta. 

Lisäksi äänioikeutettu Suomen europarlamenttivaaleissa on viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttänyt muun EU:n jäsenvaltion kansalainen, jos 

 • hän on ilmoittanut Digi- ja väestötietovirastolle, Ahvenanmaan valtionvirastolle tai ennen vuotta 2020 maistraatille haluavansa äänestää Suomen europarlamenttivaaleissa ja
 • hänellä on 
  • kotikunta Suomessa tai
  • tilapäinen asuminen Suomessa ja hän on EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa tai tällaisen henkilön perheenjäsen. Lisäksi hänen on tullut rekisteröityä väestötietojärjestelmään.

Muun EU-jäsenvaltion kansalainen ei kuitenkaan ole äänioikeutettu Suomessa, jos hän on menettänyt äänioikeutensa kotivaltiossaan yksittäistä siviili- tai rikosasiaa koskevan päätöksen vuoksi.

 

Muun EU-kansalaisen ilmoittautuminen äänestäjäksi Suomen europarlamenttivaaleissa

Voidakseen äänestää Suomen europarlamenttivaaleissa muun EU-jäsenvaltion kansalaisen tulee ilmoittaa siitä Digi- ja väestötietovirastolle tai Ahvenanmaan vaalipiirin alueella Ahvenanmaan valtionvirastolle.

Digi- ja väestötietovirasto lähettää aina ennen europarlamenttivaaleja, vuonna 2024 helmikuun aikana, tiedotekirjeen mahdollisuudesta osallistua Suomen europarlamenttivaaleihin kaikille niille muiden EU-jäsenvaltioiden kansalaisille, jotka väestötietojärjestelmän tietojen mukaan täyttävät äänioikeuden edellytykset. 

Ilmoituksen voi tehdä 

 • sähköisesti verkkolomakkeella
  • ilmoituksen tekeminen sähköisesti edellyttää, että ilmoittautujalla on käytössään suomalaiset verkkopankkitunnukset tai muu soveltuva sähköisen tunnistautumisen väline
  • vailla kotikuntaa oleva EU:n tai kansainvälisen järjestön työntekijä tai tällaisen henkilön perheenjäsen ei voi ilmoittautua sähköisesti. 
 • paperilomakkeella toimittamalla täytetyn lomakkeen Digi- ja väestötietovirastolle tai Ahvenanmaan valtionvirastolle: 
  • Digi- ja väestötietovirasto, PL 1003, 00531 HELSINKI
  • Statens ämbetsverk på Åland, magistratsenheten, PB 58, Torggatan 16, 22101 Mariehamn

Ilmoituksessa äänestäjäksi Suomen europarlamenttivaaleissa haluavan tulee antaa:

 • nimensä
 • suomalainen henkilötunnuksensa
 • kansalaisuutensa 
 • osoitteensa Suomessa
 • puhelinnumeronsa (Suomessa)
 • vaalipiiri tai kunta tai äänestysalue, jonka vaaliluetteloon (äänioikeusrekisteriin) hänet on viimeksi kotivaltiossaan merkitty
  • kotivaltiolla tarkoitetaan sitä valtiota, jonka kansalainen on, ei siis Suomea. Tässä ei tule ilmoittaa esimerkiksi kotikuntaa Suomessa, vaan alue kansalaisuusvaltiossaan, jossa on viimeksi ollut äänioikeutettu.
 • vakuutuksensa siitä, että tulee käyttämään äänioikeuttaan vain Suomen europarlamenttivaaleissa
 • vakuutuksensa siitä, että hän ei ole menettänyt äänioikeuttaan kotivaltiossaan yksittäistä siviili- tai rikosasiaa koskevan päätöksen vuoksi.

Vailla kotikuntaa Suomessa asuvan muun EU-jäsenvaltion kansalaisen, joka työskentelee EU:n tai kansainvälisen järjestön palveluksessa tai on tällaisen henkilön perheenjäsen, on ilmoituksen antaessaan lisäksi todistettava, että on tällaisen työnantajan palveluksessa. Tämän voi tehdä esimerkiksi esittämällä ulkoministeriön myöntämän henkilöasiakirjan, johon työnantaja on kirjattu.

Ilmoitus on tehtävä 80. päivänä ennen kunkin europarlamenttivaalien vaalipäivää klo 16 mennessä, jotta se olisi voimassa kyseisissä vaaleissa. Vuoden 2024 europarlamenttivaaleissa ilmoituksen tekemisen määräaika on näin ollen torstai 21.3.2024 klo 16.

Kun ilmoitus on tehty, sitä ei tarvitse tehdä seuraavissa europarlamenttivaaleissa uudestaan, vaan se jää toistaiseksi voimaan. Myös esimerkiksi edellisten europarlamenttivaalien alla tehty ilmoitus, mikäli äänioikeuden muut edellytykset (muun EU-jäsenvaltion kansalaisuus, ei Suomen kansalaisuutta, kotikunta Suomessa) yhä täyttyvät, riittää siihen, että henkilö otetaan Suomen europarlamenttivaalien äänioikeusrekisteriin.

Heti edellä mainitun määräpäivän (2024 europarlamenttivaaleissa 21.3.2024) jälkeen europarlamenttivaalien alla Digi- ja väestötietovirasto lähettää tiedon kaikista Suomen europarlamenttivaaleissa äänestäjäksi ilmoittautuneista näiden kotivaltion, eli sen valtion, jonka kansalainen henkilö on, viranomaisille. Tämän tiedon perusteella kotivaltion viranomaisen tulee poistaa henkilö kotivaltion vaaliluettelosta. Ilmoittautuminen äänestäjäksi asuinvaltiossa johtaa siis siihen, että äänestäminen europarlamenttivaaleissa estyy kotivaltiossa.

Aiemmin tehdyn ilmoituksen voi peruuttaa ilmoittamalla siitä kirjallisesti Digi- ja väestötietovirastolle tai Ahvenanmaan valtionvirastolle. Peruutusta koskee sama määräaika kuin ilmoittautumistakin (2024 europarlamenttivaaleissa 21.3.2024 klo 16). Ilmoituksen voimassaolo lakkaa myös, jos ilmoittautuneen tiedoissa tapahtuu äänioikeuden edellytyksiin vaikuttavia muutoksia (saa Suomen kansalaisuuden, menettää muun EU-kansalaisuuden, menettää kotikunnan Suomessa).

Jos ilmoitus on tehty ajoissa ja äänioikeuden muut edellytykset ovat yhä olemassa, otetaan muun EU-jäsenvaltion kansalainen äänioikeusrekisteriin sitä perustettaessa (2024 europarlamenttivaaleissa 19.4.2024), ja henkilö saa muiden äänioikeutettujen tavoin ilmoituksen äänioikeudesta. Äänioikeusilmoitusten lähetys käynnistetään heti äänioikeusrekisterin perustamisen jälkeen ja ne on lähetetty äänioikeutetuille europarlamenttivaaleissa 2024 viimeistään 16.5.2024. 

Lisätietoja muun EU-jäsenvaltion kansalaisen ilmoittautumisesta äänestäjäksi Suomen europarlamenttivaaleissa saat sähköpostitse [email protected].

 

Muun EU-kansalaisen vaalikelpoisuus Suomen europarlamenttivaaleissa 

Suomessa äänioikeutettu muun EU-jäsenvaltion kansalainen on myös vaalikelpoinen eli voi asettua ehdokkaaksi Suomen europarlamenttivaaleissa. Ehdokkaaksi pääsemisestä löydät lisätietoa osoitteesta vaalit.fi/miten-ehdokkaaksi

 

Toisessa EU-jäsenvaltiossa asuvan Suomen kansalaisen oikeus äänestää asuinvaltionsa europarlamenttivaaleissa

Toisessa EU-jäsenvaltiossa asuva Suomen kansalainen voi valita äänestääkö hän asuinvaltionsa vai Suomen europarlamenttivaaleissa. 

Jos hän haluaa äänestää asuinvaltionsa europarlamenttivaaleissa, hänen on ilmoittauduttava asuinvaltionsa vaaliluetteloon (äänioikeusrekisteriin). Menettelyssä noudatetaan asuinvaltion lainsäädäntöä. Kun henkilö on otettu muun EU-jäsenvaltion vaaliluetteloon, kyseisen valtion vaaliviranomainen ilmoittaa asiasta Suomeen Digi- ja väestötietovirastolle, joka poistaa hänen nimensä Suomen vaalien äänioikeusrekisteristä. Digi- ja väestötietovirasto lähettää tällaisessa tilanteessa aina kirjallisen ilmoituksen tällaiselle henkilölle tämän väestötietojärjestelmään merkittyyn osoitteeseen. 

 • Jos toisen jäsenvaltion ilmoitus vastaanotetaan ja ehditään käsitellä viimeistään 51. päivänä ennen vaalipäivää (perjantaina 19.4.2024), toisessa jäsenvaltiossa äänestäväksi ilmoitettua Suomen kansalaista ei oteta Suomen europarlamenttivaalien äänioikeusrekisteriin. 
 • Jos toisen jäsenvaltion ilmoitus vastaanotetaan tai ehditään käsitellä vasta 51. päivän ennen vaalipäivää (perjantain 19.4.2024) jälkeen, Digi- ja väestötietovirasto merkitsee toisessa jäsenvaltiossa äänestäväksi ilmoitetun Suomen kansalaisen äänioikeusrekisteriin äänioikeutta vailla olevaksi. Tällaisessa tapauksessa henkilö tulee saamaan ilmoituksen äänioikeudesta Suomen europarlamenttivaaleissa (Digi- ja väestötietoviraston tiedossa 19.4.2024 olleen tilanteen mukaisesti), ja vasta tämän jälkeen kirjallisen ilmoituksen siitä, että äänioikeutta Suomen europarlamenttivaaleissa ei äänioikeusilmoituksen saapumisesta huolimatta ole, koska toinen jäsenvaltio on ilmoittanut henkilön äänestävän siinä valtiossa.
 • Toisista jäsenvaltioista saatavia ilmoituksia Digi- ja väestötietovirasto käsittelee aina 12. päivään ennen vaalipäivää klo 12 (28.5.2024) asti, jolloin äänioikeusrekisteri tulee lainvoimaiseksi. Jos ilmoituksia muussa EU-jäsenvaltiossa äänestäjäksi ilmoittautuneista suomalaisista saapuu lähellä tätä takarajaa, saattavat Digi- ja väestötietoviraston postittamat ilmoitukset äänioikeutta vailla olemisesta siten olla perillä vastaanottajillaan vasta ennakkoäänestyksen käynnistymisen jälkeen.

Väestötietojärjestelmässä olevat osoitetiedot perustuvat henkilön tekemään muuttoilmoitukseen tai maastamuuttoilmoituksen jälkeen tehtyyn ilmoitukseen ulkomaisen osoitteen muutoksesta. Ulkomailla asuva henkilö voi ilmoittaa ajantasaisen osoitteensa rekisteröitäväksi väestötietojärjestelmään dvv.fi/muutto-ulkomailla.

Henkilön itsensä tekemä ilmoitus äänioikeuden käyttämisestä toisessa EU:n jäsenvaltiossa on voimassa toistaiseksi, ellei henkilö itse peru tekemäänsä ilmoitusta, tai henkilö ei enää täytä kyseisen jäsenvaltion äänioikeuden edellytyksiä.

Jos henkilö on aikaisemmin äänestänyt toisessa EU:n jäsenvaltiossa ja muuttaa takaisin Suomeen (tai muuhun jäsenvaltioon), jää hänen omalle vastuulleen varmistaa kyseisen valtion viranomaisilta, että häntä koskeva merkintä äänestäjäksi ilmoittautumisesta tulee poistetuksi. Tämän varmistamiseksi tulee siis olla yhteydessä sen valtion viranomaiseen, jossa on ollut ilmoittautuneena äänestäjäksi muun EU-jäsenmaan kansalaisena europarlamenttivaaleissa. 

Menettely tilanteissa, joissa toisen jäsenvaltion ilmoitus kyseisessä valtiossa äänestämisestä on virheellinen

Jos toisessa jäsenvaltiossa aikaisemmin asunut Suomen kansalainen katsoo menettäneensä äänioikeutensa Suomen europarlamenttivaaleissa siksi, että toinen jäsenvaltio on virheellisesti ilmoittanut hänen käyttävän äänioikeutensa kyseisessä valtiossa, tulee kyseisen valtion vaaliluettelosta (äänioikeusrekisteristä) vastaavalta viranomaiselta pyytää virheen korjaamista, eli käytännössä vaaliluettelosta poistamista.

Kyseiseltä toisen valtion viranomaiselta tulee pyytää kirjallinen todistus vaaliluettelosta poistamisesta. Tämä todistus tulee edelleen toimittaa Digi- ja väestötietovirastolle, joka voi sen perusteella huolehtia äänioikeutta vailla olemista koskevan merkinnän korjaamisesta.

Toisen EU-jäsenvaltion ilmoitusta siinä valtiossa äänestämisestä voidaan pitää ilmeisen virheellisenä, jos Suomen kansalainen ei väestötietojärjestelmän tietojen perusteella enää asu toisessa jäsenvaltiossa. Väestötietojärjestelmän tietojen perusteella Suomessa asuvasta Suomen kansalaisesta saatu ilmoitus muussa EU-jäsenvaltiossa äänestämisestä jätetään siten ilmeisen virheellisenä huomioimatta äänioikeus jää Suomen äänioikeusrekisteriin.

Jos toisen jäsenvaltion viranomainen ei esimerkiksi kyseisessä valtiossa noudatettavien määräaikojen takia voi enää tehdä muutoksia vaaliluetteloon, eikä täten antaa todistusta vaaliluettelosta poistamisesta, asiaa ja mahdollisia edellytyksiä Suomen äänioikeuden palauttamiselle voi selvittää Digi- ja väestötietoviraston kanssa.

 

Digi- ja väestötietoviraston yhteystiedot Suomen europarlamenttivaalien äänioikeutta koskevissa kysymyksissä:

Digi- ja väestötietovirasto, Vaalit, PL 123, 00531 HELSINKI
sähköposti [email protected]