Europaparlamentsval

Europaparlamentsval (officiellt val av ledamöter till Europaparlamentet) förrättas vart femte år i alla medlemsstater i Europeiska unionen. Närmare tidpunkt för valet bestäms av Europeiska unionens råd. År 2024 ska varje medlemsstat förrätta valet inom ramen för sin egen nationella lagstiftning 6–9.6.2024.

Valdagen i Europaparlamentsvalet 2024 i Finland är söndag 9.6.2024. Förhandsröstningen ordnas i hemlandet från onsdag till tisdag 29.5–4.6.2024 och i utlandet från onsdag till lördag 29.5–1.6.2024.

Mer information om Europaparlamentsvalet finns på vaalit.fi/sv/val-till-europaparlamentet.

Precis som vid andra riksomfattande val ansvarar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata vid Europaparlamentsvalet bland annat för upprättandet och upprätthållandet av rösträttsregistret samt för meddelanden om rösträtt som skickas till dem som tagits in i registret. Vid Europaparlamentsvalet har Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata också till uppgift att informera andra EU-medborgare bosatta i Finland om möjligheten att rösta i Europaparlamentsvalet i Finland samt ansvara för anmälningsförfarandet i anslutning till detta.

 

Rösträtt i Europaparlamentsval

En EU-medborgare kan rösta i Europaparlamentsvalet antingen i hemstaten (det land vars medborgare personen är) eller i bosättningsstaten. En väljare kan rösta i Europaparlamentsvalet i endast ett land. Varje EU-medlemsstat förrättar Europaparlamentsval i enlighet med sin egen nationella lagstiftning.

Röstberättigad i Europaparlamentsvalet i Finland är varje finsk medborgare som senast på valdagen har fyllt 18 år, oberoende av boningsort.

Röstberättigad i Europaparlamentsvalet i Finland är dessutom en medborgare i en annan EU-medlemsstat som fyllt 18 år senast på valdagen, om

 • personen har meddelat Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Statens ämbetsverk på Åland eller magistraten före 2020 att hen vill rösta i Europaparlamentsvalet i Finland; och
 • personen har
  • en hemkommun i Finland eller
  • tillfälligt boende i Finland och är anställd inom EU eller en i Finland verksam internationell organisation, eller är familjemedlem till en sådan person. Dessutom måste personen vara registrerad i befolkningsdatasystemet.

En medborgare i en annan EU-medlemsstat är dock inte röstberättigad i Finland, om hen har förlorat sin rösträtt i hemstaten vid Europaparlamentsval på grund av ett beslut i ett enskilt civilrättsligt eller straffrättsligt ärende.

 

Anmälan om att en medborgare i en annan EU-medlemsstat ska rösta i Europaparlamentsvalet i Finland

För att kunna rösta i Europaparlamentsvalet i Finland ska en medborgare i en annan EU-medlemsstat anmäla detta till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller inom Ålands valkrets till Statens ämbetsverk på Åland.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata skickar alltid före Europaparlamentsvalet, år 2024 under februari månad, ett meddelande om möjligheten att delta i Europaparlamentsvalet i Finland till alla de medborgare i andra EU-medlemsstater som enligt uppgifterna i befolkningsdatasystemet uppfyller förutsättningarna för rösträtt.

Anmälan kan göras

 • elektroniskt med webblanketten
  • elektronisk anmälan förutsätter att den som anmäler sig har tillgång till finländska nätbankskoder eller något annat finländska digitala identifieringsverktyg (Suomi.fi-identifieringsverktyg)
  • en anställd inom EU eller en internationell organisation som är utan hemkommun eller en familjemedlem till en sådan person kan inte anmäla sig elektroniskt.
 • med en pappersblankett genom att lämna in den ifyllda blanketten till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller Statens ämbetsverk på Åland:
  • Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
   PB 1003
   00531 HELSINGFORS
  • Statens ämbetsverk på Åland, magistratsenheten
   PB 58 Torggatan 16
   22101 Mariehamn

 

Den som vill rösta i Europaparlamentsvalet i Finland skall i anmälan ge:

 • sitt namn
 • sin finländska personbeteckning
 • sitt medborgarskap
 • sin adress i Finland
 • sitt telefonnummer (i Finland)
 • den valkrets eller kommun eller det röstningsområde i vars vallängd (rösträttsregister) personen senast har registrerats i sin hemstat
  • med hemstat avses den stat vars medborgare personen är, alltså inte Finland. Här ska man till exempel inte uppge sin hemkommun i Finland, utan det område i den stat där personen är medborgare där hen senast var röstberättigad.
 • sin försäkran om att rösträtten kommer att utövas endast vid Europaparlamentsval i Finland
 • sin försäkran om att hen inte har förlorat sin rösträtt i sin hemstat på grund av ett beslut i ett enskilt civilmål eller brottmål.

En medborgare i en annan EU-medlemsstat som är bosatt i Finland men saknar hemkommun och som arbetar inom EU eller en internationell organisation eller som är familjemedlem till en sådan person ska när anmälan lämnas in dessutom intyga att hen är anställd av en sådan arbetsgivare. Detta kan göras till exempel genom att visa upp en identitetshandling (protokollkort) som beviljats av utrikesministeriet och i vilken arbetsgivaren har antecknats.
 
Anmälan ska göras senast kl. 16 den 80:e dagen före valdagen för varje Europaparlamentsval för att den ska gälla vid valet i fråga. Vid Europaparlamentsvalet 2024 är tidsfristen för anmälan således torsdag 21.3.2024 kl. 16.

När anmälan har gjorts behöver den inte göras på nytt vid nästa Europaparlamentsval, utan den gäller tills vidare. Även till exempel en anmälan som gjorts under det föregående Europaparlamentsvalet, om de övriga villkoren för rösträtt (medborgarskap i en annan EU-medlemsstat, inte finskt medborgarskap, hemkommun i Finland) fortfarande uppfylls, räcker för att personen ska införas i rösträttsregistret för Europaparlamentsvalet i Finland.

Genast efter ovan nämnda tidsfrist (21.3.2024 vid Europaparlamentsvalet 2024) under Europaparlamentsvalet skickar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata information om alla som anmält att de röstar i Europaparlamentsvalet i Finland till myndigheterna i deras hemstat, alltså den stat där personen är medborgare. På basis av denna information ska myndigheten i hemstaten avföra personen från vallängden i hemstaten. Att anmäla sig som väljare i hemviststaten leder alltså till att man inte kan rösta i Europaparlamentsvalet i hemstaten.

En tidigare anmälan kan återkallas genom en skriftlig anmälan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller Statens ämbetsverk på Åland. Samma tidsfrist gäller för återkallandet som för anmälan (21.3.2024 kl. 16 vid Europaparlamentsvalet 2024). Giltighetstiden för anmälan upphör också om det sker ändringar i den anmälda personens uppgifter som påverkar förutsättningarna för rösträtt (får finskt medborgarskap, förlorar sitt övriga EU-medborgarskap, förlorar sin hemkommun i Finland).

Om anmälan har gjorts i tid och de övriga villkoren för rösträtt fortfarande uppfylls, införs en medborgare i en annan EU-medlemsstat i rösträttsregistret när det upprättas (19.4.2024 vid Europaparlamentsvalet 2024) och får liksom andra röstberättigade ett meddelande om rösträtten.
Meddelandena om rösträtt börjar skickas genast efter att rösträttsregistret har upprättats och de har skickats till de röstberättigade i Europaparlamentsvalet 2024 senast 16.5.2024.

Mer information om hur en medborgare i en annan EU-medlemsstat anmäler sig som röstberättigad i Europaparlamentsvalet i Finland får du via e-post på [email protected]

 

Valbarhet hos medborgare i andra EU-länder vid Europaparlamentsvalet i Finland

En medborgare i en annan EU-medlemsstat som är röstberättigad i Finland är också valbar, det vill säga kan kandidera i Europaparlamentsvalet i Finland. Mer information om hur man kandiderar finns på adressen vaalit.fi/sv/hur-kan-jag-stalla-upp-som-kandidat-.

 

Rätt för en finsk medborgare bosatt i en annan EU-medlemsstat att rösta i Europaparlamentsval i hemviststaten

En finsk medborgare som bor i en annan EU-medlemsstat kan välja om hen röstar i Europaparlamentsvalet i sin hemviststat eller i Finland.

Om personen vill rösta i Europaparlamentsvalet i hemviststaten ska hen anmäla sig till vallängden (rösträttsregistret) i hemviststaten. Förfarandet följer lagstiftningen i hemviststaten. När en person
har införts i vallängden i en annan EU-medlemsstat, meddelar valmyndigheten i staten i fråga detta till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i Finland, som stryker personens namn ur rösträttsregistret vid val i Finland. I en sådan situation meddelar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata alltid detta skriftligt till personen till den adress som finns antecknad i befolkningsdatasystemet.

 • Om meddelandet från en annan medlemsstat tas emot och hinner behandlas senast den 51:a dagen före valdagen (fredag 19.4.2024), införs en finsk medborgare som anmälts som röstberättigad i en annan medlemsstat inte i rösträttsregistret för Europaparlamentsvalet i Finland.
 • Om meddelandet från en annan medlemsstat tas emot eller hinner behandlas först efter den 51:a dagen före valdagen (efter fredag 19.4.2024), antecknar Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i rösträttsregistret att den finska medborgaren som anmälts som röstberättigad i en annan medlemsstat saknar rösträtt. I ett sådant fall kommer personen att få ett meddelande om sin rösträtt i Europaparlamentsvalet i Finland (enligt situationen som var känd för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata 19.4.2024) och först därefter ett skriftligt meddelande om att personen inte har rösträtt i Europaparlamentsvalet i Finland trots att ett meddelande om rösträtt har skickats, eftersom en annan medlemsstat har meddelat att personen röstar i staten i fråga.
 • Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata behandlar meddelanden från andra medlemsländer fram till den 12:e dagen före valdagen kl. 12 (28.5.2024), då rösträttsregistret vinner laga kraft. Om meddelanden om finländare som anmält att de röstar i en annan EU-medlemsstat anländer nära denna tidsgräns, kan de meddelanden om avsaknad av rösträtt som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata postat således vara framme hos mottagarna först efter att förhandsröstningen inletts.

Adressuppgifterna i Befolkningsdatasystemet bygger på flyttanmälan som personen gjort eller på anmälan om ändring av utländsk adress som gjorts efter anmälan om flyttning utomlands. En person som bor utomlands kan anmäla sin aktuella adress för registrering i befolkningsdatasystemet på dvv.fi/sv/flyttning-i-utlandet.

En anmälan om utnyttjande av rösträtten i en annan EU-medlemsstat som en person själv gjort gäller tills vidare, om inte personen själv återkallar sin anmälan eller om personen inte längre uppfyller villkoren för rösträtt i medlemsstaten i fråga.

Om en person tidigare har röstat i en annan EU-medlemsstat och flyttar tillbaka till Finland (eller en annan medlemsstat) ansvarar personen själv för att kontrollera med myndigheterna i staten i fråga att anteckningen om att hen anmält sig som röstberättigad raderas. För att säkerställa detta ska man alltså kontakta myndigheten i den stat där man har varit anmäld som röstberättigad i Europaparlamentsvalet som medborgare i ett annat EU-medlemsland.

 

Förfarande i situationer där en annan medlemsstat lämnar ett felaktigt meddelande om att en person röstar i staten i fråga

Om en finsk medborgare som tidigare bott i en annan medlemsstat anser sig ha förlorat sin rösträtt i Europaparlamentsvalet i Finland till följd av att den andra medlemsstaten felaktigt meddelat att personen utnyttjar sin rösträtt i staten i fråga, ska personen begära att myndigheten som ansvarar för den aktuella statens vallängd (rösträttsregister) rättar felet, dvs. i praktiken att personen avförs ur vallängden.

Personen ska begära om att få ett skriftligt intyg av den andra statens myndighet över att personen avförts ur vallängden. Detta intyg ska skickas till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, som på basis av det kan se till att anteckningen om avsaknad av rösträtt korrigeras.
 
En annan EU-medlemsstats meddelande om att en medborgare röstar i staten i fråga kan betraktas som uppenbart felaktigt om den finska medborgaren enligt uppgifterna i befolkningsdatasystemet inte längre bor i den andra medlemsstaten. På basis av uppgifterna i befolkningsdatasystemet beaktas således inte ett meddelande om att en finsk medborgare bosatt i Finland röstar i en annan EU-medlemsstat eftersom det anses vara uppenbart felaktigt, och rösträtten kvarstår i rösträttsregistret i Finland.

Om myndigheten i den andra medlemsstaten exempelvis till följd av de tidsfrister som iakttas i staten i fråga inte längre kan göra ändringar i vallängden och därigenom inte kan utfärda ett intyg om avförande från vallängden, kan ärendet och eventuella förutsättningar att återupprätta rösträtten i Finland utredas med Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

 

Kontaktuppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i frågor som gäller rösträtt i Europaparlamentsvalet:

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Val, PB 123, 00531 HELSINGFORS

e-post: [email protected]