Informationsinslag om digital säkerhet

Informationsinslag om digital säkerhet är korta videor om olika delområden inom digital säkerhet. I varje informationsinslag fördjupar man sig i temat enligt rubriken. Ett exempel på informationsinslag är representanter från den fiktiva Tyrskylä kommun, som berättar hur helheter inom digital säkerhet har genomförts i Tyrskylä kommun.

Informationsinslagen är avsedda för hela den offentliga förvaltningen. De är ett enkelt och snabbt sätt att bekanta sig med olika metoder och verktyg som stöder utvecklingen av den digitala säkerheten. Varje informationsinslag utgör en egen helhet, så du kan bekanta dig med videorna i din egen takt.

Informationsinslagen grundar sig på coachningar för digital säkerhet som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har ordnat för den offentliga förvaltningen och kommunerna.

Videorna är på finska med svenska undertextning.

Vad är digital säkerhet?

I detta informationsinslag går vi igenom vad digital säkerhet innebär och vad den består av.

Om videon inte öppnas, kan du se den på vår videoportal.

Cybersäkerhet för ledningen

I denna helhet granskar vi beredskapen för störningar i cybersäkerheten ur den fiktiva förvaltningsdirektörens synvinkel i Tyrskylä kommun. Du får svar på frågorna nedan genom att se på korta informationsinslag om ämnet!

Inledning till helheten cybersäkerhet för ledningen.


Om videon inte öppnas, kan du se den på vår videoportal.

Hur hjälper identifieringen av organisationens egen verksamhetsmiljö att förbereda sig på störningar i cybersäkerheten?


Om videon inte öppnas, kan du se den på vår videoportal.

Vad innebär en granskning av scenarierna och hur kan den användas som ett verktyg för beredskap?


Om videon inte öppnas, kan du se den på vår videoportal.

Hur säkerställer man ett effektivt beslutsfattande även i störnings- och undantagssituationer?


Om videon inte öppnas, kan du se den på vår videoportal.

Hur leds den fiktiva kommunen Tyrskylä under en cyberstörning?


Om videon inte öppnas, kan du se den på vår videoportal.

Hur kan man identifiera objekt som ska skyddas?

I detta informationsinslag bekantar vi oss med hur man i organisationen kan identifiera objekt som ska skyddas med hjälp av allvarlighetsklassificering och klassificeringsmodeller för information.


Om videon inte öppnas, kan du se den på vår videoportal.

Hurdana hot riktas mot den digitala miljön och hur kan man skydda sig mot dem?

I detta informationsinslag går vi igenom några av de vanligaste hoten mot den digitala miljön och deras särdrag.


Om videon inte öppnas, kan du se den på vår videoportal.

I detta informationsinslag bekantar vi oss med hjälp av ett exempel i en fiktiv kommun med metoder med vilka man kan försöka skydda sig mot ovan nämnda hot.


Om videon inte öppnas, kan du se den på vår videoportal.

Hantering av digitala säkerhetsrisker

I detta informationsinslag bekantar vi oss med riskhanteringsprocessen: vad ingår i riskhanteringsprocessen enligt ISO-standarden och hur kan den utnyttjas i organisationens verksamhet?

Om videon inte öppnas, kan du se den på vår videoportal.

Analys av riskerna för digital säkerhet

I det här informationsinslaget går vi via den fiktiva kommunens exempel igenom analysen av riskerna för digital säkerhet – alltid från bedömningen av riskernas konsekvenser till metoderna för att hantera dem.

Om videon inte öppnas, kan du se den på vår videoportal.

Roller och ansvar inom digital säkerhet

I detta informationsinslag bekantar vi oss med vilka roller och ansvar den digitala säkerheten är förknippad med och hur de kan genomföras genom exempel i en fiktiv kommun.

Om videon inte öppnas, kan du se den på vår videoportal.

Lägesbild av digital säkerhet

I detta informationsinslag bekantar vi oss med den digitala säkerhetens lägesbild och uppkomsten av den genom exempel i en fiktiv kommun, samt med hur lägesbilden kan utnyttjas som stöd för ledningen.

Om videon inte öppnas, kan du se den på vår videoportal.

Digital säkerhet i utkontrakterade tjänster

I detta informationsinslag granskar vi med hjälp av ett exempel i en fiktiv kommun ämnen som det lönar sig att fästa uppmärksamhet vid i upphandlingar och vid utkontraktering av tjänster.


Om videon inte öppnas, kan du se den på vår videoportal.

Arkitekturen för digital säkerhet

I eOppivas webbutbildning går vi igenom vad som avses med arkitektur för digital säkerhet och hur den kan utvecklas i organisationer.

Gå till eOppiva-utbildningen