Digiohjelman asiantuntijatuen pilotointi 2021

Julkisen sektorin toimijoilla on mahdollisuus saada syksyllä 2021 määräajaksi käyttöönsä asiantuntijoiden osaamista digipalveluidensa kehittämiseen. Asiantuntijatukea voi hyödyntää sekä henkilöasiakkaille että elinkeinotoimintaa harjoittaville suunnatun palvelutarjonnan kehittämisessä. Projektin tulee kehittää jotain seuraavista tavoitteista:

 • Digitalisaation mahdollisuudet: toimintatapojen uudistaminen ja tehostaminen digitalisaation keinoin.
 • Asiakastarpeiden ja palvelutarjonnan nykytilanteen ja kehitystarpeiden kartoitus.
 • Asiakaslähtöinen palvelujen kehittäminen ja palvelumuotoilu.
 • Palvelujen käytettävyys ja saavutettavuus.

Tukea halutaan kohdentaa erityisesti niille toimijoille, jotka ovat tunnistaneet muutostarpeen, johon kohdistuu selkeä digiosaamisen tarve. Tukea ei myönnetä uusien palvelujen tekniseen toteuttamiseen tai integraatioiden ja rajapintojen rakentamiseen. Asiantuntijatukea voi hakea useampi julkisen sektorin toimija yhdessä.

Asiantuntijatuella halutaan saattaa samassa tilanteessa olevia, yhteisen asiakaskunnan omaavia tai samaan asiakkaan elämäntapahtumaan palveluja tarjoavia viranomaisia yhteen, yhteiskehittämisen äärelle. Kehittävän arvioinnin ja sparrauksen avulla autetaan viranomaisia tunnistamaan digitalisaation mahdollisuuksia ja hyötyjä asiakastarpeisiin vastaamisessa ja palveluiden kehittämisessä. Asiantuntijatuki voi antaa sysäyksen ja suunnan digipalveluiden kehittämiselle tai parantaa asiakkaiden saamaa palvelua.

Hankkeen pilotit ovat käynnistyneet

Pilottiprojektit edustavat monipuolisesti erilaisia näkökulmia digitalisaatioon: yksi on empatialähtöinen, toisessa korostuu prosessinäkökulma. Kolmas pilotti kehittää palvelukokonaisuuksia ja neljäs luo ymmärrystä yritysten tarpeista. ¨

Oikeusrekisterikeskus paneutuu kansalaisen asioinnin sujuvoittamiseen esimerkiksi velkaantuneisuuteen, oikeusapuun tai rikoksiin liittyvissä hankalissa ja raskaissa tilanteissa. Projektin tavoitteena on visioida pistemäisten palveluiden sijaan laajempi, siilot ylittävä digipalveluiden kokonaisuus, jossa huomioidaan myös liittymät hallinnonalan muihin palveluihin. 

Ruokaviraston Sujuvaa asiointia pellon laidalta -projektissa luomuviljelijöille tarjottavat palvelut toimivat esimerkkinä asiakaslähtöisten digitaalisten palvelujen kehittämiselle, jotka keventävät kaikkien viljelijöiden hallinnollista taakkaa. Tavoitteena on samalla rakentaa asiakaslähtöisen kehittämisen malli koko Ruokavirastolle. 

Sipoon ja muiden kuntien tavoitteena on kuntapalvelut digitarjottimella. Projektissa on tarkoitus luoda kaikille kunnille skaalautuva konsepti, jonka avulla voi kehittää asiointipalveluja ja hyödyntää kehittämistä ohjaavia periaatteita kuten palvelujen saavutettavuus ja käytön sujuvuus.  

Kotkan, Kouvolan, Haminan, Kymenlaakson kauppakamarin, kehittämisyhtiö Cursor Oy ja Kouvola Innovationin pilotissa keskitytään yritysten ja elinkeinoelämän palvelutarpeiden selvittämiseen koko Kymenlaakson alueella.  Pilotissa kartoitetaan asiakastarpeet ja tuetaan asiakaskeskeisen kehittämisprosessin läpivientiä.  


Hae asiantuntijatuen pilotointiin 16.6.-17.8.2021

Haku syksyn 2021 pilotointiin on auki 16.6.-17.8.2021. Asiantuntijatuen pilottivaiheeseen voi hakea täyttämällä ilmoittautumislomakkeen.

Pilottiprojekteiksi valitaan asiantuntijatuen painopisteisiin soveltuvimmat ja kriteerit täyttävät projektit ilmoittautumislomakkeella annettujen tietojen ja hakuajan jälkeen järjestettävän työpajan perusteella. Pilottiin valitaan 3–5 projektia. Hakuprosessin kuvaus ja tarkemmat tiedot kriteereistä löytyvät alempaa UKK-osiosta.


Miten ja milloin pilottiin voi hakea? 

Haku pilottiin on kaksivaiheinen:

Vaihe 1. Ilmoittaudu hakulomakkeella

Vaihe 2. Osallistu työpajaan

 • DVV kutsuu hakulomakkeen perusteella hakijoita työpajaan, jossa varmistetaan soveltuvuus asiantuntijatuen pilottivaiheeseen. Yhteen työpajatilaisuuteen kutsutaan useampia hakijoita ja siinä vaiheessa projekteja voidaan vielä yhdistää saman tyyppisten haasteiden ympärille. Työpajat järjestetään etänä syyskuussa ja niiden alustavat ajankohdat ovat: 
  • 14.9. klo 9-12
  • 15.9. klo 12-15
  • 16.9. klo 12-15
  • 17.9. klo 9-12

Valinta

Vaiheiden 1-2 pohjalta VM tekee DVV:n esityksestä päätökset pilottiin valittavista projekteista. Valinnan jälkeen sovitaan tarkemmin projektin ajoituksesta ja muista käytännön asioista. Pilottiprojektit toteutetaan syys-joulukuun aikana. Pilotointivalinnoista ei voi valittaa.

Klikkaa kuva suuremmaksi

Haku pilottiin on kaksivaiheinen. Ensin ilmoittaudutaan hakulomakkeella, joka on auki 16.6.-17.8.2021. DVV käy hakuajan päättymisen jälkeen hakemukset läpi ja valitsee joukosta vaiheeseen 2 hakulomakkeen perusteella kriteerit täyttäviä hakijoita. Osa hakijoista karsiutuu tässä vaiheessa. Vaiheessa kaksi valitut hakijat osallistuvat DVV:n järjestämään työpajaan, jonka perusteella valtiovarainministeriö tekee DVV:n esityksen pohjalta päätökset pilottiprojekteista, jotka alkavat yhteisellä aloitustapaamisella syys-lokakuun taitteessa. Vaihe kolme on pilotti, jossa pilottiprojektit ajoittuvat loka-joulukuulle, jonka lopuksi järjestetään avoin yhteenvetotilaisuus.


 

Usein kysyttyä

Lisätietoja:

Hankkeen tiedotteet