Hyppää sisältöön

Asiantuntijatuki kulkee virastojen ja kuntien rinnalla digitaalisten palvelujen kehittämisessä

Julkaisuajankohta 13.12.2022 13.07
Tiedote

Kansallisten digitalisaation tavoitteiden mukaiset yhteentoimivat, saavutettavat ja asiakaslähtöiset digipalvelut tehdään yhdessä kehittämällä eri toimijoiden ja asiakkaiden kanssa. Digi- ja väestötietovirasto on tarjonnut Asiantuntijatukea osana Digitalisaation edistämisen ohjelmaa vuosien 2021–2022 aikana. Asiantuntijatuen tarjoamisen lisäksi työn keskiössä on ollut systemaattinen oppien ja kokemusten kerääminen. Tällä tavoin viestintä ja vuorovaikutus sai uuden suunnan.

Vuonna 2022 Asiantuntijatukea myönnettiin kehittämishaasteisiin, jotka koskivat 

  1. sujuvia palveluita ja yhteistyötä, 
  2. muutoksen käynnistämistä organisaatiossa ja verkostoissa sekä 
  3. kansallisten yhteisten palvelujen hyödyntämistä.

Asiantuntijatuen tavoitteena oli tukea organisaatioissa ja verkostoissa toiminnan muutosta ja kehittämistyön jatkuvuutta, vahvistaa digikehittäjien roolia ja ymmärrystä digitalisaation mahdollisuuksista sekä nivoa yhteiskehittämistä ja yhteistyötä osaksi organisaatioiden arkea.  

Määräaikainen asiantuntijatuki tuuppasi ihmiskeskeiseen kehittämiseen 

Kuntien ja virastojen tunnistamiin kehittämishaasteisiin myönnettiin hakemusten ja hakuvaiheen työpajojen perusteella noin kolmeksi kuukaudeksi asiantuntijaosaamista erityisesti kehittämisen alkuvaiheen työskentelyyn. Kaikissa asiantuntijatuen projekteissa on ollut mukana ihmiskeskeisen kehittämisen asiantuntijoita. 

Haasteiden ratkaisemiseksi koottiin projektitiimit, jotka koostuivat sekä asiantuntijatukea saaneen organisaation että sidosryhmien jäsenistä. Asiantuntijatuen projektit ovat tarjonneet organisaatioille ja verkostoille alkusysäyksen kehittämiselle ja kehittämistä ja yhteistyötä jatketaan syksyn työskentelyn pohjalta.

"Koen, että erityisesti Porvoon, Tampereen, Kotkan, Kauniaisten ja Hämeenlinnan kaupunkien asiantuntijoiden kanssa käydyt haastattelut olivat avain hyvään lopputulokseen. Ilman näiden henkilöiden panosta näin hyvää lopputulosta ei olisi syntynyt, eikä Porvoon kaupungilla näin ollen olisi valmista asiointivaltuuksien hallintamallia, joka vain odottaa käyttöönottoa", toteaa Porvoon kaupungin kehitysjohtaja Charlotta Grönqvist yhteistyön ja yhteiskehittämisen hyödyistä. Porvoon kaupunki oli yksi Asiantuntijatukea saaneista organisaatioista.

Asiantuntijatuen projektit 2022

Tänä vuonna Asiantuntijatukea myönnettiin Porvoon kaupungin lisäksi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle, Aluehallintovirastolle, Ruokavirastolle ja Lahden kaupungille. Projekteissa ratkaistiin muun muassa tiedolla johtamisen, asiointipalvelun ja digitaalisten ohjeiden hallinnan haasteita. Projektityöskentelyyn ja tulosten validointiin on osallistunut laaja sidosryhmien joukko.

Kuntien digitiekartta -työskentelyyn osallistui yli 40 kuntaa

Asiantuntijatukea on saanut myös Kuntien digitiekartta -yhteistyö, joka keräsi yli 40 kuntaa ja Kuntaliiton konkretisoimaan Suomen digitaalista kompassia kuntien näkökulmasta. 

"On ollut mahtavaa seurata asiantuntijatuen projektien etenemistä ja osallistujien sitoutumista yhteistyöhön ja kehittämiseen, vaikka tahti on ollut nopea ja monille toimijoille työtavat ihan uusia. Kunnat ja kuntien tarpeet ovat tänä vuonna nousseet erityisesti esiin", kertoo ylijohtaja Pekka Rehn, Digi- ja väestötietovirastosta.

Kaikkien projektien tulokset ja opit ovat avoimesti saatavilla Asiantuntijatuen yhteisessä työtilassa. 

Olemassa olevan hyödyntäminen ja omien tulosten jakaminen tärkeä osa digikehitysprojekteja

Yhteentoimivien, ihmiskeskeisten ja automatisoitujen digipalvelujen kehittäminen edellyttää sektorirajat ylittävää yhteistyötä ja tiedon jakamista. Julkisten palvelujen kehitysprosesseissa pitäisikin etsiä jatkuvasti muiden toimijoiden esimerkkejä ja selvittää onko samaa tai samankaltaista haastetta ratkaistu jo aiemmin esimerkiksi jossakin toisessa kunnassa tai virastossa. 

”Olemme saaneet asiantuntijatuesta paitsi ratkaisuja toimijoiden esittämiin digihaasteisiin myös innostavia kokemuksia ja käytännössä testattuja yhteiskehittämisen oppeja. Kaikkea tätä haluamme hyödyntää myös jatkossa seuraavalla hallituskaudella, osana kansallisen Digikompassin ihmiskeskeistä toteuttamista”, arvioi ICT-johtaja Jarkko Levasma valtiovarainministeriöstä.  

Jokaisen kunnan ja viraston ei kannata keksi samaa pyörää uudelleen – suunnitteilla on verkkokurssi oppien jakamisen malliin julkissektorin kehityshankkeissa

Julkisella sektorilla tulosten jakaminen on tärkeää myös veronmaksajan näkökulmasta, Jokaisen kunnan tai viraston ei kannattaisi keksiä samaa pyörää uudelleen, joten projekteja kannustettiin omien kehittämisoppien tulosten jakamiseen.  

Asiantuntijatuessa on kehitetty oppien jakamisen mallia, jonka avulla kehitysprojekteissa voidaan huomioida paremmin jo olemassa olevaa tietoa ja kiinnittää entistä enemmän huomiota tulosten jakamiseen, jalostamiseen ja jatkohyödyntämiseen. Tekemisen ytimessä on ajatus siitä, että kehittämistä ei tehdä vain omalle organisaatiolle, vaan tuloksilla haetaan aina myös laajempia kansallisia hyötyjä. Kaikki asiantuntijatuessa syntyneet opit ovat avoimesti kaikille hyödynnettävissä. 

Oppien jakamisen teema julkisen sektorin kehityshankkeissa nähtiin DVV:ssä ja Asiantuntijatukea rahoittavassa valtiovarainministeriössä erittäin merkittävänä ja siitä on suunnitteilla myös kaikille avoin eOppivan verkkokurssi, joka julkaistaan maaliskuun 2023 loppuun mennessä. eOppiva on valtion digitaalinen oppimisympäristö. 

Asiantuntijatuki haluaa lisätä julkissektorin yhteiskehittämistä ja yhteistoimintaa

Harvaa asiaa tehdään julkisella sektorilla ensimmäistä kertaa. Asiantuntijatuki haluaa lisätä julkissektorin yhteiskehittämistä ja yhteistoimintaa, ja kannustaa kuntia ja virastoja hyödyntämään enemmän jo olemassa olevaa tietoa. 

"Vuosien työ julkishallinnon muotoilutiimissä ja alan parhaiden konsulttien kanssa toimiminen on luonut pohjan mallille, jonka tuloksista ja kokemuksista kerromme avoimesti. Meillä on valmiudet tukea erilaisia toimijoita digitalisaation käynnistämissä muutoksissa ja olla strateginen kumppani”, kertoo ryhmäpäällikkö Sirpa Fourastié Digi- ja väestötietovirastosta. 
 


Yhteystiedot

  • Annette Hotari, johtava asiantuntija, Digi- ja väestötietovirasto, [email protected], puh. 0295 535 028
  • Sirpa Fourastie, ryhmäpäällikkö, johtava asiantuntija, Digi- ja väestötietovirasto, [email protected], puh 0295 535 194
  • Marjukka Saarijärvi, Digitalisaation edistämisen ohjelma, valtiovarainministeriö, [email protected], puh. 0295 530 208

Lisätiedot:

Tiedote - VAIN Organisaatioasiakkaat-etusivulle