Hoppa till innehåll

Expertstödet går parallellt med ämbetsverken och kommunerna vid utvecklingen av digitala tjänster

Utgivningsdatum 13.12.2022 13.07 | Publicerad på svenska 15.12.2022 kl. 8.09
Pressmeddelande

Tillsammans med olika aktörer och kunder utvecklar vi interoperabla, tillgängliga och kundorienterade tjänster i enlighet med de nationella målen för digitalisering. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har erbjudit expertstöd som en del av programmet för främjande av digitalisering under 2021–2022. Förutom att erbjuda expertstöd har arbetet fokuserat på systematisk insamling av lärdomar och erfarenheter. På så sätt fick kommunikationen och interaktionen en ny riktning.

År 2022 beviljades expertstöd för utmaningar inom utvecklingen 

1)    av smidiga tjänster och samverkan, 
2)    för att inleda en förändring inom organisationer och nätverk samt 
3)    för lösningar för utnyttjande av gemensamma nationella tjänster.

Syftet med expertstödet var att stöda verksamhetsförändringar och kontinuitet i utvecklingsarbetet inom organisationer och nätverk, stärka rollen hos digitala utvecklare och förståelsen för digitaliseringsmöjligheterna samt att integrera gemensam utveckling och samverkan i organisationernas vardagsliv. 

Det tidsbundna expertstödet gav en knuff till människocentrerat utvecklande 

I praktiken har de utvecklingsutmaningar som kommunerna och ämbetsverken identifierat på basis av ansökningarna och workshoparna i ansökningsskedet beviljats expertis som är central med tanke på utmaningen i cirka tre månader, särskilt för arbetet i det inledande skedet av utvecklingen. Experter på människocentrerad utveckling har deltagit i alla projekt inom expertstödet. 

För att lösa utmaningen samlades ett projektteam som bestod av både den organisationen som fått stöd och intressegrupperna. Expertstödsprojekten har gett organisationer och nätverk en impuls att utveckla sin verksamhet. Många projekt fortsätter utvecklingen utifrån expertstödet, utvärderar även nya anskaffningar och arbete i form av nätverk.

”Jag upplever att särskilt intervjuerna med experter från städerna Borgå, Tammerfors, Kotka, Grankulla och Tavastehus var nyckeln till ett bra slutresultat. Utan dessa personers insats skulle ett så bra slutresultat inte ha uppstått och Borgå stad skulle således inte ha någon färdig modell för hantering av ärendefullmakter som bara väntar på idrifttagning”, Charlotta Grönqvist, utvecklingsdirektör vid Borgå stad.  

I år beviljade vi Expertstöd till Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet, Regionförvaltningsverket, Lahtis stad, Livsmedelsverket och Borgå stad. I projekten löstes bland annat utmaningar med kunskapsbaserad ledning, ärendehanteringstjänster och hantering av digitala anvisningar. Många intressentgrupper har deltagit i projektarbetet och valideringen av resultaten.

Över 40 kommuner deltog i arbetet med kommunernas digitala vägkarta

Samarbetet Kommunernas digitala vägkarta, som samlade över 40 kommuner för att konkretisera Finlands digitala kompass ur kommunernas synvinkel, har också fått expertstöd.

"Det har varit fantastiskt att följa hur projekten för expertstöd framskrider och deltagarnas engagemang i samarbetet och utvecklingen, även om takten har varit snabb och arbetssätten helt nya för många aktörer. Kommunerna och kommunernas behov har i år särskilt kommit fram ", berättar överdirektör Pekka Rehn vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.
Resultaten och lärdomarna från alla projekt är öppet tillgängliga i expertstödets gemensamma arbetsutrymme. 

Att utnyttja det befintliga och dela med sig av sina egna resultat är en viktig del av digitala utvecklingsprojekt

Utvecklingen av interoperabla, människocentrerade och automatiserade digitala tjänster förutsätter sektorsövergripande samarbete och informationsdelning. I utvecklingsprocesserna för offentliga tjänster borde man ständigt leta efter andra aktörers exempel och utreda om samma eller liknande utmaningar redan tidigare lösts till exempel i en annan kommun eller ett annat ämbetsverk. 

”Expertstödet har gett oss lösningar på aktörernas digitala utmaningar, men också inspirerande erfarenheter och lärdomar av gemensam utveckling som testats i praktiken. Allt detta vill vi utnyttja även i fortsättningen under nästa regeringsperiod som en del av det människocentrerade genomförandet av den nationella Digikompassen”, bedömer ICT-direktör Jarkko Levasma vid finansministeriet.  

Det lönar sig inte för varje kommun och ämbetsverk att återuppfinna samma hjul – det finns planer på en webbkurs om modellen för delning av lärdomar i utvecklingsprojekt inom den offentliga sektorn

Inom den offentliga sektorn är det också viktigt att fördela resultaten ur skattebetalarens synvinkel. Varje kommun eller ämbetsverk borde inte återuppfinna samma hjul, så projekten uppmuntrades till att dela resultaten av lärdomarna från den egna utvecklingen.  
Inom expertstödet har man utvecklat en modell för delning av lärdomar. Med hjälp av den kan man bättre beakta befintlig information och fästa allt större uppmärksamhet vid delning, förädling och fortsatt utnyttjande av resultat inom utvecklingsprojekt. Kärnan i arbetet är tanken att man inte bara utvecklar den egna organisationen, utan att man med hjälp av resultaten alltid också eftersträvar mer omfattande nationell nytta. Alla lärdomar som kommit till under expertstödet är fritt tillgängligt för alla att utnyttja. 

Temat för att dela lärdomarna i den offentliga sektorns utvecklingsprojekt ansågs vara mycket viktigt vid MDB och finansministeriet, som finansierar expertstödet, och en webbkurs i eOppiva som är öppen för alla är under planering. Kursen publiceras före utgången av mars 2023. eOppiva är statens digitala lärmiljö. 

Expertstödet vill öka den offentliga sektorns gemensamma utveckling och samarbete

Få saker görs för första gången inom den offentliga sektorn. Expertstödet vill öka den offentliga sektorns gemensamma utveckling och samarbete och uppmuntrar kommunerna och ämbetsverken att i större utsträckning utnyttja befintlig information. 

”År av arbete i designteamet inom den offentliga förvaltningen och arbetet med branschens bästa konsulter har skapat en grund för en modell vars resultat och erfarenheter vi informerar öppet om. Vi har beredskap att stödja olika aktörer i de förändringar som digitaliseringen medför och vara en strategisk partner”, berättar gruppchef Sirpa Fourastié vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. 


Lisätiedot:

Tiedote - VAIN Organisaatioasiakkaat-etusivulle