Pilotprojekt med expertstöd 2021

Aktörerna inom den offentliga sektorn har möjlighet att hösten 2021 för viss tid få tillgång till expertstöd för att utveckla sina digitala tjänster. Expertstödet kan utnyttjas för att utveckla serviceutbudet både för personkunder och för dem som bedriver näringsverksamhet. Projektet ska utveckla något av följande mål:

 • Digitaliseringens möjligheter: att förnya och effektivisera verksamhetssätten med hjälp av digitalisering.
 • Kartläggning av kundbehovens och serviceutbudets nuläge och utvecklingsbehov.
 • Utveckling av kundorienterade tjänster och tjänstedesign.
 • Tjänsternas användbarhet och tillgänglighet.

Man vill rikta stödet i synnerhet till de aktörer som har identifierat ett ändringsbehov som är i klart behov av digitalt kunnande. Stöd beviljas inte för tekniskt genomförande av nya tjänster eller för att bygga upp integrationer och gränssnitt. Flera aktörer inom den offentliga sektorn kan tillsammans ansöka om expertstöd.

Med expertstödet vill man sammanföra myndigheter som befinner sig i samma situation, som har en gemensam kundkrets eller som erbjuder tjänster för samma livsevenemang. Med hjälp av utvecklande utvärdering och sparring hjälper man myndigheterna att identifiera digitaliseringens möjligheter och fördelar när det gäller att svara på kundernas behov och utveckla tjänsterna. Expertstödet kan ge impulser och riktlinjer för utvecklingen av digitala tjänster eller förbättra den service kunderna får.


Ansök om att få komma med i pilotprojektet med expertstöd 16.6. - 17.8.2021

Ansökningstiden för pilotprojektet hösten 2021 är 16.6–17.8.2021. Du kan ansöka om att få komma med i ett pilotprojekt med expertstöd genom att fylla i anmälningsblanketten.

Till pilotprojekt väljs de projekt som lämpar sig bäst för prioriteringarna inom expertstödet och som uppfyller kriterierna på basis av de uppgifter på lämnats på anmälningsblanketten och en workshop som ordnas efter ansökningstidens utgång. Till piloten väljs 3–5 projekt. En beskrivning av ansökningsprocessen och närmare information om kriterierna finns i avsnittet om vanliga frågor nedan.


Hur och när kan man söka till pilotprojektet? 

Ansökan till pilotprojektet sker i två steg:

Steg 1. Lämna in ansökningsblanketten 

 • Ansökan till pilotprojektet är öppen 16.6–17.8.2021. Efter att ansökningstiden gått ut går MDB igenom ansökningarna och väljer ut sökande som uppfyller kriterierna till steg två (en workshop) på basis av ansökningsblanketten. 
 • Länk till anmälningsblanketten: https://response.questback.com/dvv/asiantuntijatuen-pilottihaku

Steg 2. Delta i workshopen 

 • På basis av ansökningsblanketten bjuder MDB in de sökande till en workshop där man säkerställer att de lämpar sig för genomförandet av pilotprojektet. Till en workshop bjuds flera sökande och i det steget kan projekt ännu kombineras kring samma slag av utmaningar. Workshopparna ordnas på distans i september och deras preliminära tidpunkter är:
  • 14.9 kl. 9–12,
  • 15.9 kl. 12–15,
  • 16.9 kl. 12–15,
  • 17.9 kl. 9–12.

Val

Utifrån steg 1–2 fattar FM på framställning av MDB beslut om vilka projekt som ska väljas till piloten. Efter valet kommer man närmare överens om tidpunkten för projektet och om andra praktiska frågor. Pilotprojekten genomförs i september – december. Det går inte att klaga på pilotvalen.


Klicka för större bild

Ansökan till pilotprojektet sker i två steg. Först anmäler man sig med en ansökningsblankett som är öppen 16.6–17.8.2021. Efter att ansökningstiden gått ut går MDB igenom ansökningarna och väljer ut sökande som uppfyller kriterierna till steg två på basis av ansökningsblanketten. En del av de sökande gallras bort i detta steg. I steg två deltar de utvalda sökandena i MDB:s workshop, på basis av vilken finansministeriet utifrån MDB:s förslag fattar beslut om vilka pilotprojekt som ska inledas med ett gemensamt inledande möte i månadsskiftet september-oktober. Steg tre är att pilotprojekten genomförs i oktober–december. I slutet av steg tre ordnas ett möte där det ges en sammanfattning av projekten..


 

Vanliga frågor om expertstöd

Du kan fråga mer information:

 

Läs också: https://dvv.fi/-/tule-mukaan-pilotoimaan-digitalisaation-edistamisen-ohjelman-asiantuntijatukea?languageId=sv_SE