Hoppa till innehåll

Finansieringen av pilotförsök med europeiska e-identitetsplånböcker framskrider

Utgivningsdatum 15.12.2022 15.10 | Publicerad på svenska 15.12.2022 kl. 17.34
Pressmeddelande

Finland deltar i tre olika konsortier som i augusti 2022 ansökte om finansiering för ett gränsöverskridande pilotprojekt med europeiska e-identitetsplånböcker. EU-kommissionen har inbjudit alla tre konsortier till att bereda ett bidragsavtal. Finlands deltagande har samordnats av finansministeriet.

Medlen beviljas ur EU:s DEP-finansiering (Digital Europe Programme). Kommissionen finansierar hälften av pilotförsöken med e-identitetsplånböcker. Den andra hälften, dvs. Finlands nationella andel, finansieras av finansministeriet ur anslagen ör projektet för digital identitet.

Finland ansökte om finansiering i tre olika konsortier:

  • I POTENTIAL-konsortiet under ledning av Frankrike och Tyskland fokuserar Finland främst på digitala körkort. Ansvariga myndigheter i Finland är finansministeriet, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Transport- och kommunikationsverket.
  • Inom det av Sverige ledda EWC-konsortiet koncentrerar sig Finland på företagens digitala identitet och elektroniska företagsplånböcker i samarbete med det av Patent- och registerstyrelsen ledda projektet Företagens digitala ekonomi. Från Finland medverkar finansministeriet, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Patent- och registerstyrelsen och Skatteförvaltningen. Av finländska aktörer inom den privata sektorn deltar Finnair, TietoEVRY och andelslaget Findynet.
  • I det av Spanien ledda DC4EU-konsortiet fokuserar Finland på utnyttjandet av högskolesektorns examensbetyg i europeiska e-identitetsplånböcker. Ansvariga myndigheter i Finland är finansministeriet, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Utbildningsstyrelsen.

Finansministeriet samordnar pilotförsöken, medan de praktiska försöken utförs av flera ämbetsverk på ett förvaltningsöverskridande sätt. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (DVV) spelar en central roll när det gäller att utveckla Suomi.fi-plånboken och det digitala identitetsbevis som ingår i den så att de görs förenliga med specifikationerna för de europeiska e-identitetsplånböckerna. DVV kommer att genomföra pilotförsök med utnyttjande av plånboksapplikationer i myndigheternas e-tjänster.

Utbildningsstyrelsen kommer bland annat att genomföra pilotförsök med att utnyttja e-identitetsplånbokens uppgifter om examina och om studerande i Utbildningsstyrelsens e-tjänster. Syftet med pilotförsöken är bland annat att underlätta gränsöverskridande utnyttjandet av bekräftade uppgifter om studier och studerande.
Traficom kommer att genomföra pilotförsök med både nationellt och gränsöverskridande utnyttjande av uppgifter om körrätt i europeiska e-identitetsplånböcker.

Pilotprojekten inleds i april 2023 efter att ett bidragsavtal undertecknats.
Pilotförsöken inleds i april 2023. Några exakta siffror om finansieringen finns tills vidare inte att tillgå, men enligt en preliminär bedömning finansierar EU-kommissionen och finansministeriet båda pilotförsöken med cirka två miljoner euro under åren 2023–2025.

Vad är eIDAS-förordningen?

Utvecklandet av en e-identitetsplånbok i EU baserar sig på kommissionens lagstiftningsförslag från juni 2021 (COM (2021) 281 final), genom vilken EU:s så kallade eIDAS-förordning ((EU) nr 910/2014) ändras. Förordningen innehåller bestämmelser om identifiering av personer vid gränsöverskridande kommunikation samt om betrodda tjänster i anslutning till e-kommunikation. I och med att förordningen ändras kommer den i fortsättningen också att innehålla bestämmelser om europeiska e-identitetsplånböcker. Pilotförsöken med europeiska e-identitetsplånböcker kommer att påverka hur e-identitetsplånböckerna utvecklas i praktiken och till exempel hur de utnyttjas i olika e-tjänster. Finlands mål med deltagandet är i synnerhet att säkerställa e-identitetsplånböckernas gränsöverskridande kompatibilitet och att aktörer inom den privata sektorn deltar i utvecklandet av plånboksekosystemet.

Lisätietoja Digi- ja väestötietoviraston osuudesta: 
johtaja Riitta Partala, [email protected]

Linkit: 

Nyhet: Finland ansöker om Europeiska kommissionens finansiering för gränsöverskridande pilotförsök med europeiska e-identitetsplånböcker (18.8.2022)

EWC-konsortiets webbplats

Projektsida om digital identitet (vm.fi)

Europeiska e-identitetsplånboken (vm.fi)

Reform av den digitala identiteten (Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbplats)

Digital Europe Programme på EU-komissionens webbplats (på engelska)

Företagets digitala ekonomi -projektsida


Lagförslag som möjliggör en reform av den digitala identiteten hinner inte behandlas i riksdagen före sessionsperiodens slut. Beredningen av den europeiska digitala identitetsplånboken fortsätter. Läs pressmeddelandet.

Hankkeet digihenkilöllisyys digital identitet