Hoppa till innehåll

Från 1.1.2018 ansvarar Befolkningsregistercentralen för nya uppgifter för att främja digitaliseringen

Utgivningsdatum 23.11.2017 12.00
Pressmeddelande

Statsrådet beslutade den 16 november 2017 att överföra vissa tjänster som främjar digitaliseringen av samhället till Befolkningsregistercentralen.

Helheten omfattar rådgivningstjänster som tillhandahålls medborgare samt uppgifter för planering och verkställande av kompatibiliteten i informationsförvaltningen, informationssäkerheten samt den övergripande arkitekturen och styrningen av informationshanteringsprojekt som stödjer den digitala utvecklingen inom den offentliga förvaltningen.

Den 1 januari 2018 överförs följande uppgifter till Befolkningsregistercentralen:

 • Medborgarrådgivning
  • Hjälper medborgarna att hitta rätt myndighet, tillhandahåller stöd vid användning av elektroniska tjänster och svarar på allmänna frågor kring offentliga tjänster 
 • VAHTI-verksamhet och stöd för utvecklandet av informationssäkerheten inom förvaltningen
  • Verksamheten inom ledningsgruppen för digital säkerhet inom den offentliga förvaltningen (VAHTI), stöd för verkställandet av anvisningar och bestämmelser som berör informationssäkerhet inom förvaltningen samt produktion av en övergripande bild kring cybersäkerhet inom den offentliga förvaltningen
 • Experttjänster inom informationssäkerhet
  • Produktion och förmedling av experttjänster inom informationssäkerhet genom att utnyttja de experttjänster inom informationssäkerhet som Hansel konkurrensutsätter samt deltagande i det internationella samarbetet i frågor som anknyter till informations- och cybersäkerhet inom den offentliga förvaltningen
 • VIRT- och govCERT-verksamhet
  • Förebyggande, observation och lösningar gällande kränkningar av dataskyddet som riktas mot statsförvaltningen, utvecklande av en omfattande och effektiv modell för hantering av situationer av störningar i informations- och cybersäkerheten (s.k. VIRT-verksamhet) samt samordning av övningar inom informations- och cybersäkerhet och för att trygga verksamhetens kontinuitet
 • Utveckling och upprätthållande av den offentliga förvaltningens JHS-rekommendationssystem
 • Arbetet med den övergripande arkitekturen
  • Experttjänster inom arkitekturarbete som riktas till den offentliga förvaltningen samt styrning av och stöd för kompatibiliteten i informationsförvaltningen
 • Stöd för statsförvaltningens projektutvärdering och hantering av projektportföljen
  • Gemensamma förfaranden för bedömning av utvecklingsprojekt inom statsförvaltningens ICT samt upprätthållande, informationsinsamling och rapportering inom statsförvaltningens projektportföljsystem
 • Sammanställande av och rapportering kring lägesbilden för informationsförvaltningen inom den offentliga förvaltningen
  • Insamling av uppgifter från utredningar och utvärderingar vad gäller informationsförvaltning, informationshantering, informationssäkerhet och elektroniska tjänster inom den offentliga förvaltningen i syfte att styra statens digitala utveckling 
 • Utvecklande och upprätthållande av tjänsten Suomi.fi för företag (ersätter webbplatsen FöretagsFinland)

Vad ämnar Befolkningsregistercentralen göra?

Befolkningsregistercentralen har som mål att samla de tjänster som överförs till Befolkningsregistercentralen vid årsskiftet i en helhet som tillsammans med Suomi.fi-tjänsterna betjänar den offentliga förvaltningens och hela samhällets digitala utveckling samt att utveckla de verktyg som används i anslutning till helheten till verktygsbackar som är mer användarvänliga och bättre stöder organisationernas digitala utveckling.

Befolkningsregistercentralens uppgiftshelhet stöder beredningen av den allmänna styrningen och lagstiftningen och styrningen av verkställandet som hör till finansministeriets ansvar.

Mer information

Befolkningsregistercentralen, överdirektör Janne Viskari, tfn 0295 535 022, fornamn.efternamn[at]vrk.fi

Finansministeriet, informationsförvaltningsråd Aku Hilve, tfn 0295 530 088, fornamn.efternamn[at]vm.fi