Hoppa till innehåll

FM informerar
Utredare Backman föreslår att magistraterna slås ihop med befolkningsregistercentralen

Utgivningsdatum 8.11.2017 10.05
Pressmeddelande

Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen kallade äldre rådgivare Jouni Backman vid Sitra att utreda och utvärdera olika alternativ för organiseringen av magistraterna. Syftet med utredningen var att utifrån tre givna alternativ klarlägga fördelarna och nackdelarna med de olika alternativen för organiseringen av magistraterna och att lägga fram ett förslag till en ny organisationsmodell. Avsikten var också att ge akt på möjligheterna att främja digitaliseringen i magistraternas verksamhet och serviceproduktion.

En omorganisering av magistraterna är nödvändig med stöd av de riktlinjer som regeringen den 5 april 2016 stakade ut för uppgifter som kommer att överföras till landskapen. Enligt riktlinjerna är principen när det gäller statens förvaltningsuppgifter nationell behörighet, även då uppgifterna kräver regional eller lokal närvaro. En annan princip för statens förvaltningsuppgifter är att man tillämpar nationellt enhetliga tillvägagångssätt och lösningar.

Backman anser att en omorganisering är motiverad för att göra verksamheten mera kundorienterad, främja digitala serviceprocesser och utöka genomslagskraften och effektiviteten.

”Mitt förslag bygger speciellt på en bättre kundorientering och god personalpolitik. Detta möjliggörs bäst genom att uppgifterna samlas ihop i en tillräckligt stor ny helhet. Tack vare digitalisering fås bättre tjänster för kunderna och nya möjligheter för personalen. Mitt förslag stärker statsförvaltningens närvaro och serviceförmåga i olika delar av Finland”, konstaterar Backman.

Utredaren föreslår att de nuvarande nio magistraterna, som för närvarande är separata ämbetsverk, och den nuvarande Befolkningsregistercentralen slås ihop till en nationell myndighet vid ingången av 2020. Enligt förslaget ska magistraterna slås ihop med Befolkningsregistercentralen, men den nya funktionella helheten markeras genom en namnändring. Alla uppgifter för att främja digitaliseringen inom finansministeriets ansvarsområde ska likaså så snart som möjligt koncentreras redan innan den nya myndigheten inleder sin verksamhet vid Befolkningsregistercentralen. 

I rapporten föreslås att magistraternas nuvarande konsumentrådgivningsuppgifter i mån av möjlighet överförs till Konkurrens- och konsumentverket redan före sammanslagningen av magistraterna och Befolkningsregistercentralen. Dessutom föreslås vissa andra omedelbara åtgärder och tilläggsutredningar för att förbättra kundorienteringen.

”Jag anser att utredare Backmans förslag om att magistraterna slås ihop med Befolkningsregistercentralen är motiverad. Vi kommer noggrant att gå igenom utredningen vid finansministeriet varefter vi gör snabba beslut om framskridandet”, säger kommun- och reformminister Anu Vehviläinen.

”Utredare Backman lyfter fram en modern synvinkel i och med att han betonar digitala funktionssätt som möjliggör verksamhet vid många platser på olika orter. Hans förslag om att flytta bort verksamhet från tillväxtcentra och samtidigt förstärka verksamheten på andra orter är värt att ta i beaktande”, konstaterar minister Vehviläinen.

Finansministeriet svarar för den strategiska styrningen av magistraterna. För närvarande sköts magistraternas styrnings- och utvecklingsuppgifter av magistraternas styrnings- och utvecklingsenhet som finns vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland. Magistraterna är en del av bokföringsenheten vid Regionförvaltningsverket i Södra Finland. I samband med landskapsreformen läggs styrningsenheten för både de nuvarande regionförvaltningsverken och magistraterna ned.

Ytterligare information

Jouni Backman, utredare, tfn 040 588 2560
Tuomas Vanhanen, specialmedarbetare, tfn 0295 530 216, tuomas.vanhanen(at)vm.fi

Maistraattien uudelleen organisointi loppuraportti