Tillgänglighet för SDL (Servicedatalagen) -tjänsten

I detta utlåtande beskriver vi hur tjänsten uppfyller kraven som lagen om tillhandahållande av digitala tjänster ställer, brister i tjänstens tillgänglighet samt hur du kan ge respons.
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda våra webbtjänster. Vi beaktar tillgängligheten vid utvecklingen av digitala tjänster. I vårt planerings- och utvecklingsarbete beaktar vi fortgående de digitala tjänsternas tillgänglighet.  

Hur tillgänglig är tjänsten?

Största delen av tjänsten uppfyller A- och AA-nivåns tillgänglighetskriterier (WCAG-kriterierna 2.1) som nämns i lagen. Brister i tillgänglighet som förekommer i tjänsten är beskrivna nedan.

Noterade du brister i tillgängligheten?

Vi strävar till att fortgående förbättra tjänstens tillgänglighet. Meddela oss, om du upptäcker brister som inte nämns i detta utlåtande. Vi gör vårt bästa för att åtgärda bristerna. Vi svarar så fort som möjligt eller senast inom två veckor. Du kan kontakta oss på adressen tillganglighet(at)dvv.fi

Tillsyn

Regionförvaltningsverket i Södra Finland är den myndighet som övervakar att lagens tillgänglighetskrav följs i Finland. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller om du inte alls har fått något svar inom två veckor, kan du kontakta Regionförvaltningsverket i Södra Finland.  På deras hemsidor finns det information om hur man kan lämna in ett klagomål samt om hur ärendet handläggs.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
https://www.tillganglighetskrav.fi/
[email protected]
Telefonväxel 0295 016 000

Teknisk information om tjänstens tillgänglighet

Den här tjänsten är inte än till alla delar förenlig med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.   

Innehåll eller funktioner, som inte är tillgängliga

 • Rubrikhierarkin är inte fullständigt konsekvent och objekt som inte är rubriker är markerade som rubriker. (WCAG 1.3.1, 2.4.6)
 • Tjänsten innehåller en del oklara länktexter. Till exempel i sökresultaten består länkarna endast av långa siffer- eller bokstavsrader. (WCAG 2.4.4)
 • En del gränssnittselement, till exempel knappar, innehåller bilder utan textmotsvarighet. (WCAG 1.1.1)
 • Tjänsten innehåller en del färgkombinationer, som inte uppfyller kontrastkraven. (WCAG 1.4.3, 1.4.11)
 • Pekarens (fokusens) steg- och läsordning är inte fullständigt konsekvent. På en del sidor är pekarens läge slumpmässig då sidan öppnas. I en del element placeras det nya innehållet före pekarens nuvarande läge. Då är man tvungen att flytta pekaren bakåt för att hitta det nya innehållet. Pekaren kan även fara bort från dialog-fönstret utan att användaren märker det. (WCAG 1.3.2, 2.4.3)  
 • Sidtiteln (page title) i nättjänsten uppdateras inte för att beskriva varje sidas innehåll. (WCAG 2.4.2)
 • Tjänstens språk är inte korrekt markerad. Delar med olika språk är inte korrekt markerade. (WCAG 3.1.1, 3.1.2)
 • Tjänstens semantiska struktur har brister. Till exempel tabeller används överflödigt för att presentera innehåll och gränssnittselement. I en del fall tolkas tabellens struktur inte rätt. Sökavgränsningarna som används kan inte tolkas som en del av ett visst sökfilter. I en del rullgardinsmenyn är innehållet organiserat med listor, men listorna och antalet objekt som de innefattar går inte att begripa med tekniska hjälpmedel. Kryssrutorna och knapparna är inte rätt grupperade. (WCAG 1.3.1, 4.1.1, 4.1.2)
 • Allt innehåll och funktionalitet i tjänsten, till exempel flikar, dialogfönstren och en del knappar, är inte tillgängliga med tangentbord. (WCAG 2.1.1) 
 • Pekaren är inte alltid synlig. (WCAG 2.4.7)
 • I vissa delar av tjänsten måste utsikten flyttas både i sidled och höjdled. (WCAG 1.4.10)
 • Tekniska hjälpmedel meddelar inte om tjänstens tidsbegränsning, dessutom går det inte att kontrollera tidsbegränsningarna. (WCAG 2.2.1)
 • Det är inte möjligt att hoppa över återkommande navigeringsartiklar i tjänsten. (WCAG 2.4.1)
 • Ledtrådsinnehållet (tooltips) är inte fullständigt hanterbart. I en del fall blir ledtrådsinnehållet synligt endast med musen, inte med tangentbordet. (WCAG 1.4.13)
 • Alla gränssnittskomponenter är inte datorstyrt begripliga. Skärmläsaren tolkar till exempel inte över huvud taget rullgardinsmenyernas innehåll i sökfunktionen. Flera rullgardinsmenyer, kryssrutor och knappar saknar datorstyrt begripliga namnlappar. Expanderbara fält är inte korrekt utförda så, att även skärmläsaren och andra tekniska hjälpmedel kan tolka dem rätt. Dialog-fönstren som öppnas tolkas inte rätt med tekniska hjälpmedel. Sökfiltrens kryssrutor meddelas tvärtom hur de fungerar (det meddelas att de är valda fastän de inte är och tvärtom). (WCAG 1.3.1, 4.1.2, 4.1.3)  
 • Alla meddelanden går det inte att hitta eller läsa datorstyrt, dessutom får skärmläsaren inte information om lyckade val, felmeddelanden eller om sökresultat och deras sortering. (WCAG 4.1.3)

Servicedatalagrets användargränssnitt förnyas under 2021, 2022 och så att det överensstämmer med tillgänglighetskraven. Ett uppdaterat tillgänglighetsutlåtande där de ändringar som gjorts hittills och tidtabellen för kommande ändringar specificeras publiceras under 2023.

Hur har vi testat tjänsten?

Utlåtandet grundar sig på en bedömning av en tredje part om huruvida tjänsten uppfyller kraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.

Tjänsten är publicerad 23.6.2016. 

Detta utlåtande har upprättats 11.9.2020.

Detta utlåtande uppdaterades senast 18.9.2020.

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019

Tillgänglighetskrav-webbsidor