Tillgänglighet för Bokningstjänsten vid social- och hälsovård certifikattjänster

I detta utlåtande beskriver vi hur webbplatsen uppfyller kraven som lagen om tillhandahållande av digitala tjänster ställer, brister i webbplatsen tillgänglighet samt hur du kan ge respons.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda våra webbtjänster. Vi beaktar tillgängligheten vid utvecklingen av digitala tjänster. I vårt planerings- och utvecklingsarbete beaktar vi fortgående de digitala tjänsternas tillgänglighet.  

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Största delen av webbplatsen uppfyller A- och AA-nivåns tillgänglighetskriterier (WCAG-kriterierna 2.1) som nämns i lagen. Brister i tillgänglighet som förekommer på webbplatsen är beskrivna nedan.

Noterade du brister i tillgängligheten?

Vi strävar till att fortgående förbättra webbplatsens tillgänglighet. Meddela oss, om du upptäcker brister som inte nämns i detta utlåtande. Vi gör vårt bästa för att åtgärda bristerna. Vi svarar så fort som möjligt eller senast inom två veckor. Du kan kontakta oss på adressen tillganglighet(at)dvv.

Tillsyn

Regionförvaltningsverket i Södra Finland är den myndighet som övervakar att lagens tillgänglighetskrav följs i Finland. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller om du inte alls har fått något svar inom två veckor, kan du kontakta Regionförvaltningsverket i Södra Finland.  På deras hemsidor finns det information om hur man kan lämna in ett klagomål samt om hur ärendet handläggs.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet(a)rfv.fi
Telefonväxel 0295 016 000


Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte än till alla delar förenlig med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.  

Innehåll eller funktioner, som inte är tillgängliga

 • Rubrikhierarkin är inte konsekvent och det finns brister i rubrikmarkeringarna. (WCAG 1.3.1, 2.4.6)
 • Nättjänsten innehåller en del oklara länktexter. (WCAG 2.4.4)
 • Logon saknar textmotsvarighet. (WCAG 1.1.1)
 •  Tangentbordspekarens (fokusens) steg- och läsordning är inte fullständigt konsekvent. På en del sidor är pekarens läge slumpmässig då sidan öppnas. (WCAG 1.3.2, 2.4.3)  
 • Det finns brister i nättjänstens semantiska struktur, till exempel tabellernas markeringssätt. Dessutom har tabeller använts till att justera innehållet. (WCAG 1.3.1, 4.1.1, 4.1.2)
 • Det är inte möjligt att hoppa över återkommande navigeringsartiklar i nättjänsten. (WCAG 2.4.1)
 • Sidtiteln (page title) i nättjänsten uppdateras inte för att beskriva varje sidas innehåll. (WCAG 2.4.2)
 • Pekaren är inte alltid synlig. (WCAG 2.4.7)
 • Nättjänstens språk är inte rätt markerat. (WCAG 3.1.1)
 • Nättjänsten innehåller gränssnittselement, som uppdaterar sidan automatiskt då de får pekaren. (WCAG 3.2.1)
 • Nättjänsten har osammanhängande navigeringssätt, till exempel datumen i rullgardinsmenyn eller i tabellen fungerar inte konsekvent. Huvudmenyns innehåll är inte konsekvent. (WCAG 3.2.3)
 • Alla gränssnittselement är inte datorstyrt begripliga. Vissa element har inte kopplats datorstyrt till sina namnlappar. Tekniska hjälpmedel kan inte klart tolka strukturens kodning i PDF-filerna. (WCAG 1.3.1, 4.1.2)  
 • Det går inte att hitta eller läsa alla meddelanden datorstyrt. (WCAG 4.1.3)

Vi har för avsikt att åtgärda alla uppräknade tillgänglighetsproblem under 2024.

Hur har vi testat webbplatsen?

Utlåtandet grundar sig på en bedömning av en tredje part om huruvida webbplatsen uppfyller kraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster.


Detta utlåtande har upprättats 18.9.2020.
Detta utlåtande uppdaterades senast 15.12.2023.

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster 306/2019
Tillgänglighetskrav-webbsidor