Hoppa till innehåll

Användargränssnittet för tjänsten Fullmakter förnyas under våren – användbarhetsförbättringar och massfunktioner utlovas

28.1.2019 10.59
Pressmeddelande

Gränssnittet för tjänsten Fullmakter förnyas under våren. Målet är att göra skapandet och administrationen av förvaltningar tydligare samt att utveckla massfunktioner. Omändringen orsakar inga åtgärder för de som redan tagit tjänsten i bruk.

Under omändringen skapas egenskaper som kommit fram i användbarhetstesterna och i kundresponsen. ”Dessutom kommer tjänsten att få egenskaper som betjänar särskilt de professionella användarna, såsom möjligheten att hantera flera fullmakter samt sök- och sorteringsmöjligheter med olika kriterier”, berättar produktägare Mika Havusela.

Ändringarna kräver inga åtgärder av de som använder fullmaktstjänsten. På grund av ändringen behöver man inte göra några ändringar i fullmakterna i tjänsten.

Startvyn blir tydligare – påminnelseanmälningar om ändringar

Fullmakternas startvy har gjorts tydligare enligt de iakttagelser som gjorts under användbarhetstesterna. Huvudvyns olika delar har flyttats över till  en egen meny till vänster och indelningen har bearbetats. Fullmakter som givits, begärts, som inte är bekräftade eller som upphört finns nu under egna delar i menyn till vänster.

Sökningen har också utvecklats. Fullmakter kan sökas på namn, FO-nummer, personbeteckning men även enligt fullmaktstyp eller fullmaktens specifikation. Listan kan ordnas i tids- eller bokstavsordning.

Behandlingen underlättas även av påminnelser i båda delarna. Information om ändringar i tjänsten, såsom om nya fullmakter eller sådana som håller på att ta slut, visas genast på första sidan.


Preliminärt utkast till det omändrade användargränssnittet. Detaljerna i gränssnittet planeras och testas ännu.


I den nuvarande tjänsten har bytet av roller upplevts vara krångligt. Funktionaliteten lyfts tydligare fram i det nya användargränssnittet. Istället för att tala om att byta roller används termerna Uträtta ärenden för ett företag eller firmanamn eller Uträtta ärenden för en person. Detta visas även tydligare på skärmen. Egna knappar har även skapats för funktionerna att ge och begära fullmakter.

Att skapa fullmakter förnyas – behandlingen av fel blir lättare

Även stegen för hur man skapar fullmakter har delats in på ett nytt sätt och till vissa delar har ordningen även ändrats.

Fullmaktsärendena har nuförtiden klassificerats per kategori. Utifrån kundresponsen kan de i det nya gränssnittet även ordnas i bokstavsordning.

Giltigheten hos fullmakten och specifikationen har skiljts åt till egne steg.

I tjänsten har även felanmälningarna förbättrats. Felen visas om det finns överlappningar eller andra konflikter i skapandet av fullmakten. Felanmälan ger en lista på konflikterna, föreslår en lösning och gör det möjligt att korrigera felen direkt efter felanmälan.

Massfunktionerna betjänar de professionella användarna

Ett mål med ändringarna har varit att göra de professionella användarnas arbete enklare. I det nya gränssnittet kan listornas ordning ändras i tids- eller bokstavsordning. Dessutom kan sökfunktionerna användas för att söka till exempel alla anställda som har en viss fullmaktstyp eller en fullmakt enligt en viss specifikation. 

I det nya gränssnittet kan du behandla till exempel flera fullmakter på en gång. I fortsättningen kan du exempelvis skapa, annullera eller kopiera flera fullmakter åt gången.  


Till exempel kommer fullmaktsstrukturen och fullmaktens giltighet att skiljas åt till egna steg i det nya gränssnittet. Preliminärt gränssnittsutkast.


Mer information om reformen i februari

Enligt dagens uppskattningar kommer det nya gränssnittet att tas i bruk i mars-april.  Vi berättar närmare om reformen i  februari. 

”Gränssnittsbilderna ändras ännu något utifrån responsen från våra användartester. Vi vill garantera att tjänsten är så lätt att använda som möjligt för olika användare som använder tjänsterna”, betonar Havusela.