Hoppa till innehåll

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Skatteförvaltningen:
Tjänsten Katso stängs helt den 31 augusti2021 – om du sköter ärenden för en förenings, ett företags eller annan organisations räkning, ta i bruk Suomi.fi-fullmakter

Utgivningsdatum 12.8.2021 8.00
Pressmeddelande

Från början av september fungerar inte längre Katso-koden och Katso-auktorisering i Skatteförvaltningens e-tjänster. I fortsättningen sköts uträttandet av ärenden för någon annans räkning med hjälp av Suomi.fi-tjänsterna. Många företag, föreningar och andra organisationer använder fortfarande enbart Katso-koden. Det lönar sig att bekanta sig med den nya praxisen i e-tjänsten i god tid före viktiga förfallodagar. 

Med hjälp av Katso kan man sköta skatteärenden och uträtta ärenden i inkomstregistret ännu till slutet av augusti. Användningen av Katso i andra än Skatteförvaltningens e-tjänster upphörde redan i början av året. 

”Skatteförvaltningen beslöt att i två omgångar ge Katsos användare tilläggstid  för att genomföra övergången. Tilläggstid gavs på grund av att övergången till Suomi.fi-fullmakter vid årsskiftet var långsammare än väntat. Den sista övergångstiden går ut nu i slutet av augusti”, berättar överinspektörer Juha Kartano från Skatteförvaltningen.

Till exempel vissa jordbruks- och skogssammanslutningar, föreningar, stiftelser, dödsbon med FO-nummer och utländska företag har ännu 2021 använt Katso för att sköta skatteärenden. Om man vill sköta skatteärenden elektroniskt i framtiden, bör Suomi.fi-fullmakter tas i bruk senast nu.

Katsos användare: gör en ny fullmakt före slutet av augusti

De fullmakter som nu finns i Katso överförs inte automatiskt till den nya tjänsten utan de ska skapas på nytt i Suomi.fi-fullmakter. Varje enskild e-tjänst, som Skatteförvaltningen, inkomstregister, FPA (på finska)eller Tullen, ger anvisningar om att uträtta ärenden för någon annans räkning på sin egen webbplats.

Nya fullmakter kan göras på två sätt: de flesta kan befullmäktiga på egen hand i Suomi.fi-fullmakter, medan en del behöver söka fullmaktsrätt med fullmaktsansökan.

Största delen av företagen och organisationerna kan använda Suomi.fi-fullmakter på egen hand

I de flesta fall kan ärenden för det egna företagets eller organisationens räkning skötas utan en separat fullmakt. I samband med skötseln av ärenden kontrollerar Suomi.fi-fullmakter i bakgrunden personens representationsrätt till exempel i handelsregistret. Separata Suomi.fi-koder behövs inte, utan du identifierar dig i servicetjänsten med dina egna personliga identifieringsverktyg såsom bankkoder eller mobilcertifikat. 

Bokföringsbyråer och andra ombud behöver alltid en Suomi.fi-fullmakt för att sköta ärenden för sitt kundföretags räkning. 

”I praktiken kan till exempel företagets verkställande direktör eller annan namntecknare i handelsregistret sköta företagets ärenden självständigt i e-tjänsten. Om den verkställande direktören vill ge rätt åt till exempel bokföringsbyrån eller ekonomiförvaltningen att sköta företagets ekonomi- eller löneärenden, kan han eller hon på egen hand befullmäktiga dem i Suomi.fi-fullmakter”, berättar utvecklingschef Mika King från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Av Katsos användare kan cirka 90 procent göra Suomi.fi-fullmakter på egen hand i Suomi.fi-webbtjänsten. Sådana är aktiebolag, andelslag, näringsidkare, en del föreningar och de flesta beskattningssammanslutningar. 

Separata fullmaktsansökningar ska alltså inte göras i dessa fall. 

En hurudan organisation ska söka fullmakter med fullmaktsansökan? 

Det finns inte pålitliga elektroniska register med grunduppgifter  om alla användare av Katso, där Suomi.fi-fullmakter kan kontrollera representationsrätten. Den här typen av organisationer är till exempel kommuner, ämbetsverk, stiftelser, dödsbon med FO-nummer och utländska företag. Också många föreningar behöver göra fullmaktsansökan.

Dessa organisationer kan inleda registreringen av fullmakter med fullmaktsansökan i Suomi.fi-webbtjänsten. Fullmaktsansökans anvisning kartlägger först organisationstypen med ett kort frågeformulär och ger noggranna instruktioner om till exempel vilka bilagor som behövs till fullmaktsansökan och vem som undertecknar ansökan. Anvisningen ger olika organisationstyper råd om specialsituationer som är typiska för dem. 

”Att ge någon fullmakt är en stark rättshandling och kräver att man sätter sig in i ärendet. Man bör bekanta sig med anvisningen, så att ifyllandet av ansökningen blir rätt på en gång. Då fördröjs inte behandlingen av ansökan på grund av att man måste begära om tilläggsinformation”, råder King. 
Det lönar sig att ordna så att fullmakterna är i skick i tid före viktiga anmälningar och ansökningars förfallodagar, eftersom behandlingen av fullmaktsansökningar kan överbelastas.

Katso svarar inte längre på nutidens krav – fördelarna med Suomi.fi-fullmakter är datasäkerhet och aktualitet

”Katso hade inte kunnat utvecklas så att den svarar på de nuvarande kraven utan betydande merkostnader. Suomi.fi-tjänsterna är som lösning både säkrare, modernare och flexiblare än Katso”, förklarar King.

Suomi.fi-identifikation är en stark autentisering enligt de nuvarande kraven. Katso-koden baserade sig på användarnamnet och lösenordslistan och uppfyllde inte kraven på en stark autentisering.
Suomi.fi-fullmakter utnyttjar aktuella representationsuppgifter från basregistren såsom handelsregistret, företags- och organisationsdatasystemet, föreningsregistret samt registret över beskattningssammanslutningar samt befolkningsdatasystemet. Då behöver representationsuppgifterna inte underhållas separat som i Katso.

Suomi.fi-fullmakter är en del av Finlands digitala grundinfra

Suomi.fi-fullmakter betjänar hela Finland – såväl den offentliga sektorn, företagssektorn som privatpersoner. Katso kunde enbart användas i offentliga sektorns e-tjänster. Suomi.fi-fullmakter kan tas i bruk även i företagens e-tjänster.  

”Medborgarnas och företagens skötsel av ärenden för någon annans räkning är smidigare och säkrare, när endast en bekant nationell lösning är i användning. Alla egna fullmakter, såväl som privatperson som i företags- eller organisationsroll, kan hanteras tillsammans på en plats i Suomi.fi-fullmakter”, berättar Mika King. 


Om du ännu har Katso i bruk, gör så här: 

 • Bekanta dig först med e-tjänstens anvisningar för den nya praxisen för skötsel av ärenden för någon annans räkning. Anvisningar hittar du till exempel på Skatteförvaltningens, inkomstregisters FPA:s (på finska) eller Tullens sidor.
 • Katso-koden går till historien. Du loggar in i e-tjänsten med stark autentisering och behöver alltså nätbankskoder, mobilcertifikat eller ett person- eller organisationskort beviljat av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Du behöver inte skilda koder.
  • Ett undantag är utländska företags och sammanslutningars representanter som använt Katso-koder och inte har finländsk personbeteckning eller identifieringsverktyg och som ska övergå från Katso till Suomi.fi-fullmakter. De måste först registrera en utlänningens identifieringskod i Finnish Authenticator Identification -tjänsten, med vilken de identifierar sig i tjänsterna. 
 • En näringsidkare, ett finländskt företag eller ett andelslags namntecknare kan om man vill befullmäktiga en annan person eller ett annat företag på egen hand i Suomi.fi-fullmakter. Du hittar anvisningar i Suomi.fi-webbtjänsten.
 • Kommunerna, ämbetsverken, många föreningar, dödsbon med FO-nummer och utländska företag ska först registrera fullmakter med fullmaktsansökan. Exakta anvisningar för fullmaktsansökan hittar du på adressen: https://www.suomi.fi/fullmakter/fullmakt-med-ansokan/anvisningar-for-ansokan

Suomi.fi-fullmakter ersätter Katso-tjänsten

 • Katso-tjänsten togs i bruk 2006 och användningen upphör slutgiltigt den 31 augusti 2021. Katso har administrerats av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.
 • Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata upprätthåller och utvecklar Suomi.fi-fullmakter. 
 • I Suomi.fi-fullmakter som lanserades 2016 har redan över 20 miljoner fullmakter skapats.
 • Varje månad görs över 7 miljoner fullmaktsjusteringar i tjänsten och antalet ökar fortfarande.
 • Fullmakterna har integrerats i över 140 e-tjänster som utnyttjas av 245 tjänsteleverantörer inom den privata och den offentliga sektorn. Utöver dessa används tjänsten bland annat på alla apotek i Finland.