Hoppa till innehåll

Information till kunderna om hur EU:s allmänna dataskyddsförordning påverkar Befolkningsregistercentralens informationstjänster

31.1.2019 15.47
Pressmeddelande

Detta meddelande gäller följande tjänster: BDSförfrågan och BDS-gränssnittet.

När dataskyddsförordningen trädde i kraft ålades de personuppgiftsansvariga att bedöma och dokumentera sin verksamhet i ljuset av den nya dataskyddslagstiftningen. Den personuppgiftsansvariga ska bedöma villkoren för sin behandling av uppgifter bl.a. i fråga om behandlingens laglighet och möjligheterna att minimera användningen av uppgifter.

Mottagare av uppgifter från Befolkningsdatasystemet (BDS) ansvarar för de förfrågningar som de gör i egenskap av personuppgiftsansvariga och bär de risker som eventuell registrering och lagring av uppgifter från BDS medför. Eventuella ändringar i datainnehåll som överlåts från BDS till kunden görs på kundens eget initiativ.

Personuppgiftsansvariga är skyldiga att utvärdera kravöverensstämmelsen av sin verksamhet särskilt i fråga om särskilda kategorier av personuppgifter. Som särskilda kategorier av personuppgifter kan betraktas till exempel en helhet som bildas av uppgifter som gäller språk, medborgarskap och/eller födelseort samt uppgifter om registrerat parförhållande.

I fortsättningen finns uppgifter om civilstånd eller parförhållande tillgängliga också i en neutral form. En neutral uppgift om civilstånd eller parförhållande anger inte om det är fråga om ett äktenskap eller ett registrerat parförhållande. Kunden bedömer själv om kunden vid behov börjar använda neutrala uppgifter som civilstånd eller parförhållande.

Uppgifterna om modersmålet finns också att få i formen finska/svenska/annat. Kunderna ansvarar själva för att vid behov ta de mer begränsade uppgifterna i användning. I detta sammanhang har kunderna också möjlighet att överväga huruvida uppgifter om medborgarskap och födelseort är nödvändiga för deras verksamhet.

Vad ska kunden göra?

Er organisation ska själv bedöma hur nödvändiga de uppgifter som överlåts från BDS är. BRC påminner om att ni kan ansöka om ändring av ert uppgiftstillstånd, om mer begränsade uppgifter är tillräckliga för era syften. Ansökan om ändring av uppgiftstillståndet ska göras beroende på det datasystem som används med den nya ansökan om uppgiftstillstånd för BDSförfrågan eller BDS-gränssnittet via BRC:s e-tjänst.

Det datainnehåll som lämpar sig för kundens informationsbehov och som överlämnas till kunden definieras tillsammans med en expert vid BRC i anslutning till ändring av uppgiftstillståndet. Kunden kan ta kontakt med BRC:s experter innan en ansökan om ändring av uppgiftstillståndet lämnas in.

I fråga om BDS-gränssnittet ska det observeras att ändringar i BDS-gränssnittsprodukternas datainnehåll kan förutsätta att kunden gör ändringar i sitt datasystem.

Ta kontakt:

  • Offentliga instanser: julkishallinto(at=vrk.fi
  • Företagskunder: yritysasiakkaat(at)vrk.fi