Hoppa till innehåll

Suomi.fi-fullmakter: Möjlighet för personer som förordnats intressebevakning att ge befullmäktigande och uträtta ärenden på någon annans vägnar

Utgivningsdatum 5.9.2023 10.01 | Publicerad på svenska 5.9.2023 kl. 10.41
Pressmeddelande

Möjligheterna att uträtta ärenden elektroniskt på någon annans vägnar utvidgas stegvis 2023–2025 för personer som förordnats intressebevakning, för intressebevakningsfullmaktstagare och för privata intressebevakare. Den första ändringen gäller personer som förordnats intressebevakning och som i och med reformen kan ge befullmäktigande och uträtta ärenden på någon annans vägnar.

Målet är att stärka olika människogruppers jämlika möjligheter att verka i det digitala samhället.   

De organisationer som utnyttjar Suomi.fi-fullmakter kan vid behov själva begränsa hur uträttande av ärenden begränsas i sina tjänster för dem som förordnats intressebevakning med hjälp av regelmotorn i Fullmakter-tjänsten.  

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata skickar anvisningar och kommunikationsmaterial till organisationerna när man kan inleda kundkommunikationen om den nya möjligheten. För att undvika missförstånd hoppas vi att kunderna informeras om reformen i rätt tid och på ett enhetligt sätt.  

Möjlighet för personer som förordnats intressebevakning att ge befullmäktigande och uträtta ärenden på en annan persons eller organisations vägnar

Personer som förordnats intressebevakning har inte kunnat ge befullmäktigande i Suomi.fi eller uträtta ärenden på någon annans vägnar. En förändring i detta kommer senast i början av 2024.  Ändringen gäller 58 000 personer.  

Intressebevakningens omfattning påverkar vilka fullmakter personen kan ge. Alla som har en intressebevakare får ge befullmäktigande i ärenden som gäller den egna personen, såsom hälsoärenden. Däremot finns det olika begränsningar angående ekonomiska frågor.  

I och med reformen kan personer som förordnats intressebevakning, beroende på omfattningen av sin intressebevakning, i fortsättningen bl.a. 

  • ge andra personer eller organisationer Suomi.fi-fullmakter. 
  • underteckna sin egen fullmaktsansökan, om personen saknar elektroniska identifieringsverktyg eller digitala färdigheter  
  • uträtta ärenden på andra personers, arbetsgivares eller andra organisationers vägnar med Suomi.fi-fullmakter.  
  • uträtta andra än ekonomiska ärenden på sitt minderåriga barns vägnar. 

Fullmakter och uträttande av ärenden på någon annans vägnar gällande ekonomiska ärenden begränsas  

Personer som förordnas intressebevakning kan inte heller i fortsättningen sköta sina redovisningsärenden enligt lagen om förmyndarverksamhet. De kan inte heller befullmäktiga någon annan att sköta sina egna redovisningsärenden. Om behörigheten för den som har en intressebevakare är begränsad, kan hen inte heller i fortsättningen ge befullmäktigande eller uträtta ekonomiska ärenden på någon annans vägnar. 

Även om behörigheten för en person som förordnats intressebevakning är begränsad, kan personen trots det alltid ge fullmakter i ärenden som gäller den egna personen, såsom hälsoärenden. Hen kan också uträtta ärenden för sitt minderåriga barn eller den person hen har vårdnaden om, förutom i ekonomiska ärenden. 

E-tjänsten kan fortfarande begränsa rätten att uträtta ärenden – begränsningen ska beaktas i kundanvisningarna 

Lagstiftningen kan striktare begränsa uträttande av ärenden inom vissa tjänster för den som förordnats intressebevakning. De organisationer som ansvarar för tjänsterna ska se till att Fullmakternas regelmotor vid behov innehåller lagstadgade restriktioner och att e-tjänstens anvisningar har uppdaterats. Tjänsten Fullmakter uppdaterar sina anvisningar i regelmotorn i november.    

Målet är att utvidga den elektroniska ärendehanteringen på någon annans vägnar även för intressebevakningsfullmaktstagare och privata intressebevakare vid slutet av 2025 

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata utvidgar systematiskt och stegvis olika människogruppers möjlighet att uträtta ärenden på någon annans vägnar.    

  • År 2022 inleddes en assisterad fullmakt. Med den kan personer som saknar elektroniska identifieringsverktyg ge befullmäktigande åt en betrodd person genom att uträtta ärenden hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller genom att skicka en fullmaktsansökan. 
  • Välfärdsområdena har tillgång till en verksamhetsmodell för assisterad fullmakt, med vilken en person som saknar elektroniska identifieringsverktyg kan ge befullmäktigande genom att besöka välfärdsområdets serviceställe.    
  • Vid slutet av 2025 blir det också smidigare för intressebevakningsfullmaktstagare och privata intressebevakare att uträtta ärenden för sina huvudmän utan separat givna fullmakter.  

Det nya datalagret för intressebevakning som utvecklas inom MDB:s rättskyddsprojekt möjliggör reformerna av uträttande av ärende på någon annans vägnar för intressebevakare, intressebevakningsfullmaktstagare och privata intressebevakare. Dessutom förutsätter en del av de kommande reformerna ändringar i lagstiftningen. 

I och med reformen kan intressebevakningsfullmaktstagare och privata intressebevakare uträtta ärenden i e-tjänster som utnyttjar Suomi.fi-fullmakter i enlighet med sina befogenheter. Det behövs inte längre en separat Suomi.fi-fullmakt. 

Håll dig uppdaterad om utvecklingen i infon om Fullmakter-tjänsten

I fortsättningen ordnar vi informationstillfällen för centrala intressentgrupper om utvidgningen av Fullmakter-tjänsten för dessa målgrupper. Du hittar information om hur projektet framskrider och tidtabellen för informationstillfällena i projektets arbetsrum.  


Närmare information om hur projektet framskrider finns i arbetsrummet (på finska)
 
 

 

Tiedote - VAIN Organisaatioasiakkaat-etusivulle