Hoppa till innehåll

Kännedomen om Suomi.fi ökar – Kunderna i huvudsak nöjda med tjänsterna

Utgivningsdatum 25.1.2019 14.04
Pressmeddelande

I slutet av 2018 gjorde Befolkningsregistercentralen tre enkätundersökningar för sina intressentgrupper:

  • En Suomi.fi-kännedomsenkät för medborgare och företagare
  • En enkät om kundtillfredsställelse
  • En undersökning om intrycket av tjänsten

Kännedomen om varumärket Suomi.fi ligger just på 61 procent.  Kännedomen har stigit med 40 procent jämfört med år 2017.

Utgående från Suomi.fi-kännedomsenkäten har kännedomen om Suomi.fi växt med en fjärdedel bland små och medelstora företag. För stunden känner 67 procent till Suomi.fi. Däremot hade andelen svarare som använt tjänsten (25 %) hållit sig på ungefär samma nivå som på våren 2018.

Bland små och medelstora företag hade en majoritet av de som svarade på enkäten en positiv användarerfarenhet av Suomi.fi-tjänsterna (73 % av användarna). En sjättedel av användarna var missnöjda.

Bland medborgarna har kännedomen om Suomi.fi ökat med en femtedel sedan våren 2018. För stunden är 54 procent av medborgarna som svarat på enkäten bekanta med Suomi.fi. Andelen svarare som använt tjänsten (19 %) hade hållit sig på ungefär samma nivå som på våren 2018.

En majoritet (68 % av användarna) av medborgare som använt Suomi.fi hade en positiv erfarenhet av att använda tjänsten.  Under en tiondel av användarna var missnöjda.

Kunderna huvudsakligen nöjda med tjänsterna

Utgående från enkäten om kundtillfredsställelse är Befolkningsregistercentralens kunder i huvudsak nöjda med Befolkningsregistercentralens tjänster. Resultaten har försämrats en aning på ett år, men skillnaden är mycket liten. Helhetsvitsordet för Befolkningsregistercentralens alla tjänster var 8,3 (på skalan 4–10). I synnerhet dataskyddet uppleves vara mycket väl genomfört i samtliga tjänster.

Enligt kunderna fanns det mest behov av utveckling i kundernas delaktighet i utvecklingen av tjänsterna, i hur man reagerar på respons samt i tjänsternas driftsäkerhet.

”Befolkningsregistercentralen upplever som bäst en stor förändring. Under det senaste halvåret har vi förnyat våra verksamhetsmetoder och vårt sätt att organisera oss, så att vi i fortsättningen ska kunna agera på ett ännu mer kundnära sätt än tidigare, och kunna betjäna och lyssna på våra kunder bättre än tidigare. Den här förändringen pågår delvis fortfarande. Vi kan vara nöjda över att kundtillfredsställelsen har bibehållits på en god nivå även mitt i denna stora förändring”, säger Pekka Rehn, direktör för kundenheten.

En pålitlig, sakkunnig och betydande samhällelig aktör

Enligt den undersökning om intrycket av tjänsten som gjordes i slutet av 2018 hör Befolkningsregistercentralens intressentgruppers spontana intryck om Befolkningsregistercentralen tydligt ihop med registrering av befolknings-/personuppgifter (42 % av svararna). Därefter var de mest allmänna temana som lyftes fram ”pålitlighet” (8 %) och ”Suomi.fi” (6 %). Majoriteten av de som svarade på intressegruppsenkäten hade en positiv upplevelse av Befolkningsregistercentralens tjänster.

Medborgarsvararnas intryck av Befolkningsregistercentralen hörde överlägset oftast ihop med personuppgiftsregister (53 % av svararna), statistik (12 %) och namntjänsten (8 %). Av de som svarade på medborgarenkäten hade 79–91 procent en positiv uppfattning om Befolkningsregistercentralens tjänster. Den mest positiva uppfattningen hade medborgarna om tjänsterna ”Kontrollera dina uppgifter”, ”Flyttanmälan” och ”Suomi.fi-meddelanden”. Dessa tjänster bedömde 88–91 % av medborgarna som positiva.

Intressentgrupper och medborgare upplevde framför allt att Befolkningsregistercentralen är en pålitlig och betydande samhällelig aktör och sakkunnig. Dessa intryck av Befolkningsregistercentralen har under året blivit starkare hos ungefär en femtedel av intressentgrupperna. 

Medborgarna anser att det har skett en positiv utveckling i Befolkningsregistercentralens verksamhet jämfört med 2017. Nu bedömer 30 procent av medborgarna att det skett en positiv utveckling i Befolkningsregistrets verksamhet, medan samma bedömning för 2017 låg på 16 procent.

De kommunikationskanaler som ansågs vara nyttigast var Befolkningsregistercentralens webbsidor, pressmeddelanden och nyhetsbrev.

Ytterligare information om undersökningarna

Befolkningsregistercentralen, Kundupplevelsechef Pirjo Koivunen, fornamn.efternamn[at]vrk.fi