Hoppa till innehåll

Katso-användare får mer tid i Skatteförvaltningens och Tullens tjänster – det lönar sig dock att övergå till Suomi.fi-fullmakter i tid

Utgivningsdatum 9.12.2020 14.20 | Publicerad på svenska 15.12.2020 kl. 9.24
Pressmeddelande

Katso-användarnas övergångstid från Katso vid Skatteförvaltningen och Tullen har förlängts. I övriga e-tjänster upphör användningen av Katso senast 31.12.2020.

Mer information om tidtabellerna finns i varje myndighets meddelanden:

Katso-tjänsten ersätts av Suomi.fi-identifikation och Suomi.fi-fullmakter. I fortsättningen är det inte längre möjligt att identifiera sig med Katso-koder och rollerna och fullmakterna i Katso-tjänsten är inte längre i kraft.

Fördelarna med Suomi.fi-fullmakter är datasäkerhet och aktualitet – Katso-tjänsten motsvarar inte dagens krav

Suomi.fi-fullmakter är en säker nationell lösning som utnyttjar aktuella representationsuppgifter från basregistren. Basregister är handelsregistret, företags- och organisationsdatasystemet, föreningsregistret samt befolkningsdatasystemet. Då behöver representationsuppgifterna inte underhållas på samma sätt som nu i Katso-tjänsten.

Suomi.fi-identifikation är en stark autentisering enligt de nuvarande kraven. Katso-identifieringen motsvarar å sin sida inte kraven på stark autentisering eftersom den baserar sig på användarnamn och lösenord.

I stället för att upprätthålla två överlappande fullmakts- och identifieringssystem lönar det sig att koncentrera utvecklingen till ett modernare, flexiblare och säkrare system. Katso-tjänsten kan inte utan betydande tilläggskostnader utvecklas så att den motsvarar de nuvarande kraven.

Suomi.fi-fullmakter kan utnyttjas av den offentliga förvaltningen, privata sektorn och privatpersoner 

Tjänsten Fullmakter betjänar hela Finland – den kan utnyttjas av den offentliga sektorn, den privata sektorn och privatpersoner.

Suomi.fi erbjuder en digital plattform för befullmäktigande både inom den offentliga förvaltningen och i den privata sektorns e-tjänster. Den kan också utnyttjas vid fysiska serviceställen, till exempel apotek. Katso-tjänsten har endast kunnat användas i myndigheternas e-tjänster.

Med hjälp av Suomi.fi-fullmakter kan även privata medborgare ge sina kreditpersoner eller företag fullmakter att uträtta ärenden i de e-tjänster som har tagit Fullmakter i bruk. Katso-tjänsten har inte möjliggjort detta.  

Befullmäktigande är en stark rättshandling – noggrannhet vid registrering av fullmakter ligger i kundernas intresse

De fullmakter som nu finns i Katso-tjänsten överförs inte automatiskt till den nya tjänsten utan de ska skapas i Suomi.fi-fullmakter. Suomi.fi-fullmakter är befogenheter med ett annat innehåll än Katso-fullmakter och kan därför inte överföras från Katso-tjänsten utan bevisligt godkännande från fullmaktsgivaren.

Situationen kan jämföras med att en undertecknad fullmakt inte ensidigt kan kompletteras i efterhand.

Även innehållet i den lag som tillämpas på Suomi.fi-fullmakter är noggrannare än i Katso-tjänsten. Genom noggrannare reglering säkerställs fullmaktsgivarens bättre rättsskydd.

Noggrannhet vid registrering av fullmakter ligger framför allt i kundens intresse. Befullmäktigande är en stark rättshandling.

Största delen av organisationerna kan på egen hand ersätta Katso i Suomi.fi-fullmakter – alla samfunds representationsuppgifter kan inte kontrolleras i registret

Att ersätta fullmakterna är förståeligt arbetsamt för en del Katso-användare. Man har strävat efter att göra övergången så smidig som det enligt den nuvarande lagstiftningen har varit möjligt.

Största delen av de nuvarande Katso-användarna (över 90 procent) kan ersätta fullmakter på egen hand i Suomi.fi-fullmakter. Representationsuppgifterna för alla finländska företag och många föreningar kan kontrolleras i handelsregistret och föreningsregistret.

De sammanslutningstyper vars representationsuppgifter inte automatiskt kan kontrolleras i basregistret ska först registrera sammanslutningens fullmaktsrättigheter genom att göra en fullmaktsansökan. Sådana sammanslutningar är till exempel skogssammanslutningar och kommuner. Vid registreringen av fullmaktsrätten behövs en undertecknad ansökan, en kopia av passet eller identitetsbeviset samt andra bilagor beroende på sammanslutningstyp, för att vi ska kunna säkerställa att den beslutföra fullmaktsgivaren har hörts i ärendet.

Mer information

dvv.fi/sv/fran-katso-till-suomi.fi-fullmakter


Suomi.fi-fullmakter i ett nötskal

  • I tjänsten Fullmakter kan man digitalt ge en annan person, ett företag eller en sammanslutning rätt att uträtta ärenden på någon annans vägnar. Den erbjuder användarna en smidig och informationssäker självbetjäning oberoende av tid och plats.
  • Fullmakterna är säkra och aktuella. Den kontrollerar rätten att uträtta ärenden på någon annans vägnar i fullmaktsregistret, handelsregistret, föreningsregistret eller befolkningsdatasystemet.
  • Tjänsten kan tas i bruk avgiftsfritt i både offentliga och privata e-tjänster. E-tjänsten betalar endast kostnaderna för integrationen av tjänsten.
  • Användningen av tjänsten medför betydande kostnadsbesparingar genom digitaliseringen av ärende- och serviceprocesserna.
  • I tjänsten som lanserades 2016 har redan gjorts över 16 miljoner fullmakter.
  • Varje månad görs över 4 miljoner fullmaktsjusteringar i tjänsten Fullmakter och antalet ökar.
  • Fullmakterna har redan integrerats i 135 e-tjänster som utnyttjas av 235 tjänsteleverantörer inom den privata och offentliga sektorn. Utöver dessa används tjänsten bland annat på alla apotek i Finland.
Tiedote - VAIN Organisaatioasiakkaat-etusivulle