Hoppa till innehåll

Digitaliseringen gör samhället och medborgarnas vardag smidigare – lösningarna är bättre än vad lagen tillåter

Utgivningsdatum 30.1.2023 12.11 | Publicerad på svenska 30.1.2023 kl. 13.37
Pressmeddelande

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata kan göra finländarnas vardag smidigare med hjälp av digitalisering. De fördelar som digitaliseringen för med sig för både organisationer och medborgare är uppenbara. De digitala tjänsterna kan inte utnyttjas fullt ut på grund av hinder i den nuvarande lagstiftningen.

– Största delen av finländarna kan och vill använda digitala tjänster. I Finland utgår man från papperstjänster och vi vill ändra på detta. Alla behöver inte använda digitala tjänster, men det skulle kunna vara det huvudsakliga förfaringssättet då man uträttar myndighetsärenden, säger Janne Viskari, generaldirektör för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Om största delen av finländarna skötte sina myndighetsärenden via elektroniska tjänster skulle de spara både sin egen och ämbetsverkens tid. Samtidigt skulle man också spara pengar.

Intressebevakare behöver mer omfattande digitala tjänster

Särskilt i samband med vissa livshändelser skulle digitala tjänster vara till stor nytta för både medborgare, myndigheter och företag. Exempelvis finns det i dagens läge endast få elektroniska tjänster tillgängliga för intressebevakare. På grund av utvecklingen av befolkningens åldersstruktur ökar antalet intressebevakare hela tiden och därmed även deras behov av att uträtta ärenden.

– Vi skulle ha full beredskap att erbjuda det ökande antalet intressebevakare fler och mer omfattande elektroniska tjänster, till exempel då det gäller elektronisk ärendehantering å någon annans vägnar. Ibruktagandet av dessa lösningar skulle dock kräva lagändringar, fortsätter Janne Viskari.

Elektroniska register till hjälp för att sköta dödsbonas ärenden

En annan livshändelse där det skulle vara till stor nytta att kunna uträtta ärenden elektroniskt är då man sköter en avliden närståendes ärenden. I dagens läge måste den som sköter dödsboets ärenden vara i kontakt med väldigt många olika aktörer.

– Ärenden som berör en avliden anhörig kunde skötas mycket smidigare om lagstiftningen gjorde det möjligt att överföra den avlidnes uppgifter mellan olika organisationer. Detta skulle vara möjligt om vi hade elektroniska register för dödsbon. Ändringen skulle avsevärt underlätta dödsboförvaltarens arbetsbörda och ärendena kunde skötas snabbare, berättar Janne Viskari.

Smidigare processer för arbetskraftsinvandringen

Finland har ett stort behov av att få mer arbetskraft från utlandet och många länder konkurrerar om dessa experter. Smidiga inreseprocesser är en faktor som får Finland att se ut som ett attraktivt alternativ.

– Invandringsprocesserna har redan utvecklats mycket, men fortfarande måste invandrare som anländer till Finland besöka flera olika myndigheter på ort och ställe. Myndigheterna är även tvungna att separat verifiera invandrarens dokument. Det skulle vara mycket smidigare för både invandrarna och myndigheterna om myndigheterna kunde utnyttja dokument som redan verifierats. Den nuvarande lagen möjliggör inte detta och en ändring behövs, berättar Janne Viskari.

Utvecklingsförslaget av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata främjar också Finlands nationella digitaliseringsstrategi, som EU förutsätter av sina medlemsländer.

– Den nuvarande lagstiftningen gör det inte möjligt att använda alla digitala tjänster som vi har utvecklat för att underlätta vardagen. Vi hoppas att Finlands kommande regering förstår lagstiftningens utvecklingsbehov och inkluderar dessa frågor i regeringsprogrammet, säger Janne Viskari.

Se videor om ändringsbehoven (på finska):

Välkommen också och lyssna på MDB:s Sujuva Suomi -diskussion 20.2.2023. Diskussionen handlar om huruvida lagstiftningen bromsar digitaliseringen. Anmäl dig.

Tilläggsuppgifter:
Generaldirektör Janne Viskari, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, tfn 0295 536 000 (växel), fö[email protected]