Hoppa till innehåll

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ska visa vägen för digitaliseringen och betjäna medborgarna i olika livsskeden

Utgivningsdatum 23.5.2018 17.30
Pressmeddelande

I början av 2020 inleder Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata sin verksamhet. Myndigheten bildas i och med att Befolkningsregistercentralen, magistraterna och enheten för styrning och utveckling av magistraterna vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland går samman till en enda myndighet. Myndigheten kommer i administrativt hänseende att bygga på den nuvarande Befolkningsregistercentralen.

Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen offentliggjorde beslutet om myndighetens nya namn den 23 maj 2018. Namnet beskriver myndighetens uppgift att främja digitalisering och att producera tjänster för landets invånare utifrån olika händelser och skeden i invånarnas liv.

”Myndighetens nya namn beskriver dess viktiga uppgift att vara vägvisare för digitaliseringen i samhället. Genom att på ett innovativt sätt utnyttja digitaliseringen ska myndigheten styra och betjäna såväl medborgare som företag i olika skeden av livet”, berättar minister Anu Vehviläinen.

Digitaliseringen inom den offentliga förvaltningen påskyndas och medborgarnas vardag underlättas

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ska styra och ge råd till hela den offentliga förvaltningen när det gäller produktion av digitala tjänster. Myndigheten kommer också att ta fram gemensamma stödtjänster med tanke på e-tjänsterna. Målet är att arbeta för en kundorienterad digitalisering i samhället och för att information ska förmedlas mellan olika system. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ska bl.a. svara för stödtjänsterna i anslutning till e-tjänster och för sakkunnigtjänster som rör informationshantering och informationssäkerhet inom den offentliga förvaltningen.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata svarar också för upprätthållande och utveckling av befolkningsdatasystemet och tar med stöd av systemet fram informationstjänster för myndigheter och företag. Myndigheten kommer dessutom att vara förmyndarmyndighet och bl.a. sköta notarius publicus uppgifter, civilvigslar, bestyrkande av köp, uppgifter i anslutning till val och folkomröstningar, ärenden som gäller namnändring, hindersprövning och fastställelse av uppgifterna om delägarna i bouppteckningar. Myndigheten utvecklar sin tjänsteproduktion utifrån kundernas behov och strävar efter att digitalisera sina tjänster i så hög grad som möjligt. Kunderna ska trots allt också i fortsättningen kunna uträtta ärenden hos myndigheten vid de verksamhetsställen som ska finnas i olika delar av landet.

”Målet är att medborgaren bara ska behöva lämna uppgifter en gång, och efter det ska uppgifterna också kunna användas av andra myndigheter när detta är tillåtet med tanke på skötseln av ärendet eller när kunden ger myndigheten fullmakt att göra det. När uppgifterna förmedlas mellan olika system kan alla ärenden som gäller en viss händelse i livet lättare hanteras som en helhet. Då har också medborgare och företag mindre behov av att kontakta myndigheterna, ärendena löper smidigare och det bli mer tid över för annat i vardagen", berättar överdirektör Janne Viskari vid Befolkningsregistercentralen. Befolkningsregistercentralens överdirektör ska enligt regeringens proposition vara generaldirektör för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Befolkningsregistercentralens verksamhet har förändrats kraftigt efter att den tagit över ansvaret för uppgifter som hänför sig till främjande av digitaliseringen. Enbart under början av 2018 har omkring 60 nya digitaliseringsutvecklare börjat arbeta vid Befolkningsregistercentralen. Nya experter behövs också i fortsättningen. Viskari berättar att myndigheten bl.a. kommer att satsa på bättre utnyttjande av artificiell intelligens i samhället.

Projektet för en sammanslagning av magistraternas och Befolkningsregistercentralens uppgifter inleddes i början av 2018. I och med att Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata inleder sin verksamhet den 1 januari 2020 förpassas namnet Befolkningsregistercentralen och namnen på magistraterna till historien, och de tjänster dessa tillhandahåller överförs till den nya myndigheten. I början av 2020 kommer ca 800 personer att arbeta vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Ett utkast till regeringens proposition om reformen ska enligt planerna sändas på remiss i början av juni.

Ytterligare information

finansministeriet, Irja Peltonen, informationsdirektör (ordförande för styrgruppen för sammanslagningen), tfn 0295 530 138, fornamn.efternamn(at)vm.fi  - (på resa 23.5.2018)

finansministeriet, Jaana Salmi, konsultativ tjänsteman (viceordförande för styrgruppen för sammanslagningen), tfn 02955 30003, fornamn.efternamn(at)vm.fi

Befolkningsregistercentralen, Janne Viskari, överdirektör, tfn 0295 535 022, fornamn.efternamn(at)vrk.fi