Anvisningar för anmälan av barnets namn

Barnets efternamn

Barnets efternamn bestäms på det sätt som föreskrivs i lagen om för- och efternamn:

 • Om föräldrarna har ett gemensamt efternamn eller en gemensam efternamnskombination, får barnet detta efternamn eller denna efternamnskombination.
 • Om föräldrarna inte har ett gemensamt efternamn eller en gemensam efternamnskombination men har gemensam vårdnad om ett minderårigt barn, får det yngre barnet samma efternamn eller efternamnskombination som hens helsyskon redan har. 
 • Om barnet har en förälder, får barnet förälderns efternamn eller efternamnskombination. 
 • Om det inte är fråga om någon av ovan nämnda situationer kan någondera förälderns efternamn eller en efternamnskombination som bildats av föräldrarnas efternamn väljas till barnets efternamn.
 • Om en förälder har anknytning till en främmande stat till exempel på grund av sitt medborgarskap eller äktenskap, kan man som barnets namn välja ett efternamn eller en efternamnskombination som bildats av förälderns eller mor- eller farförälderns namn eller av båda dessas namn. Då ska namnet motsvara namnskicket i staten i fråga och föräldrarna ska bifoga en fritt formulerad skriftlig utredning om det.
 • När kan barnet få sin fars efternamn eller den andra moderns efternamn?
  • Barnet kan få faderns efternamn eller efternamnskombination endast om föräldrarna är gifta med varandra när uppgifterna om barnet anmäls eller faderskapet har fastställts. 
  • Barnet kan få den andra moderns efternamn eller efternamnskombination endast om moderskapet har fastställts. 
  • Att erkänna föräldraskap innebär inte att föräldraskapet har fastställts. Föräldraskapet fastställs genom beslut av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller domstolen efter barnets födelse.

Barnets förnamn

Enligt lagen om för- och efternamn ska barnet ges ett förnamn efter födseln. Förnamnen får vara högst fyra till antalet. 

Som förnamn kan i allmänhet endast godkännas namn som

 • i fråga om form, innehåll och skrivsätt motsvarar etablerat förnamnsskick
 • är etablerade bland personer av samma kön
 • inte uppenbart påminner om efternamn.

Ett förnamn som inte uppfyller kraven ovan kan dock godkännas av följande skäl:

 • Om namnet redan enligt uppgifterna i befolkningsdatasystemet används av fem levande personer av samma kön som barnet.
 • Om personen på grund av sitt medborgarskap, sina familjeförhållanden eller någon annan med dem jämförbar omständighet har anknytning till en främmande stat och det föreslagna förnamnet motsvarar det etablerade förnamnsskicket i den staten.
 • På grund av religiös sed.
 • Det finns något annat särskilt skäl till godkännandet.

Som förnamn kan dock inte godkännas ett namn som:

 • orsakar klart anstöt eller medför olägenhet
 • inte lämpar sig som förnamn.

Som första förnamn för ett minderårigt barn kan endast av särskilda skäl godkännas ett namn som utgör första namnet för barnets levande syskon eller halvsyskon eller ett namn som är bildat med tillägg av ändelsen -son eller -dotter eller på motsvarande sätt. 

Namnets lagenlighet

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata undersöker lagenligheten hos de namn som anmälts för barnet först när barnets uppgifter har anmälts till myndigheten. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata tar inte ställning till namnen före det. Undersökningen av namnets lagenlighet kan ta längre tid om barnets namn är nytt eller mycket sällsynt eller om det förekommer hos båda könen. Om det anmälda namnet
 

Handläggningstid

3–4 veckor.

Lagenligheten hos det namn som anmälts till barnet undersöks först när blanketten har returnerats till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller när församlingen har flyttat över ärendet till ämbetsverket för avgörande. Vi tar inte på förhand ställning till namnen innan blanketten returneras.

När barnets namn har antecknats i befolkningsdatasystemet får du ett FPA-kort till barnet per post och uppgifterna vidareförmedlas från systemet till olika myndigheter.

Behöver du hjälp?

Rådgivningen betjänar per telefon vardagar kl. 9–12 på numret  0295 536 411.

 

Finlands invånarantal 5 626 922