Hoppa till innehåll

Vanliga frågor om Suomi.fi-fullmakter och tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande

Utgivningsdatum 25.8.2020 16.33 | Publicerad på svenska 25.8.2020 kl. 16.44
Pressmeddelande

Användningen av Katso-tjänsten upphör 31.12.2020 och ersätts av Suomi.fi-fullmakter.

Vad är Suomi.fi-fullmakter?

Suomi.fi-fullmakter erbjuder tjänsteleverantörer uppdaterade fullmaktsuppgifter för att uträtta ärenden för någon annans räkning via kontrollgränssnitt.

För användarna av e-tjänsterna erbjuder Suomi.fi-webbplatsen en självbetjäning för elektroniska fullmakter där de kan administrera både sina egna personliga fullmakter och fullmakter för de företag och sammanslutningar som de har rätt till.

Fullmakter för företag och sammanslutningar har de personer rätt till vars företrädesrätt framgår i handels- och föreningsregistren eller som har fått fullmaktsrätt till fullmaktsregistret.

Vem riktar sig tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande till?

Tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande möjliggör elektronisk fullmakt och att uträtta ärenden åt någon annan för de instanser vars rätt att företräda organisationen inte framgår i registret med basuppgifter. Instanser som behöver tjänster för tjänstemannabefullmäktigande är till exempel näringssammanslutningar, läroanstalter, församlingar, kommuner och staten samt utländska företag.

I tjänsten registrerar tjänstemannen de fullmakter som anges i fullmaktsansökan för den sökandes räkning i fullmaktsregistret.

Hur görs en ansökan om fullmakt?

I fullmaktsansökan specificeras fullmaktsgivarens och fullmaktstagarens uppgifter samt omfattningen av den fullmaktsrätt som ges. Fullmaktsansökan undertecknas av fullmaktsgivaren själv eller fullmaktsgivarens lagliga företrädare. Beroende på fullmaktsgivare påvisas underteckningsrätten med en eller flera handlingar som fogas till fullmaktsansökan.

Fullmaktsansökan kan lämnas in för behandling på tre olika sätt beroende på fullmaktsgivare:

  • elektronisk ansökan om fullmakt: avsedd endast för finländska företag och sammanslutningar
  • personliga besök: i första hand avsedda för personfullmaktsgivare
  • ansökan som skickas per post: i första hand avsedd för utländska sammanslutningar för vilka bestyrkta och legaliserade handlingar krävs.

Vad är skillnaden mellan fullmaktsrätt och ärendefullmakt?

Ett företag eller en sammanslutning kan via tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande i första hand ansöka om fullmaktsrättigheter för sina arbetstagare. När fullmaktsrättigheterna har registrerats kan dessa fullmaktsrättsliga personer på egen hand ge fullmakter i Suomi.fi-fullmakter för det aktuella företagets eller sammanslutningens räkning.

När fullmaktsrättigheterna har registrerats kan företaget eller sammanslutningen i fortsättningen alltså administrera sina fullmakter självständigt, utan att behöva använda tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande.

Hur kan ett företag eller en sammanslutning förbereda sig inför fullmaktsansökan?

Läs anvisningarna för fullmakter-tjänsten på adressen: suomi.fi/anvisningar-och-stod/information-om-fullmakter

Välj minst två personer för vilka registrering av fullmaktsrätt söks.

Bestäm vilka fullmaktsärenden varje fullmaktsberättigad/fullmaktsrättslig person får sköta. Fullmaktsrätt kan endast ges med begränsning till vissa fullmaktsärenden.

Bekanta er med tjänsteleverantörernas egna anvisningar om vilka fullmaktsärenden som godkänns i deras tjänster.

Du kan också läsa mer om fullmaktsärenden på webbplatsen Suomi.fi: suomi.fi/fullmakter/fullmaktsarenden

Fullmaktsrätten kan utöver ett fullmaktsärende riktas till exempel till en viss underorganisation med hjälp av en fullmaktsspecifikation. Fullmaktsspecifikationer används dock endast i vissa fullmaktsärenden. Det lönar sig också att bekanta sig med dessa och fundera på dem på förhand.

Ta reda på vilka i organisationen som är behöriga att underteckna en ansökan om fullmakt för er organisations räkning.

Hur lång tid är handläggningen av fullmaktsansökan?

Handläggningstiden är 2–3 veckor. Under perioder av hög belastning är handläggningstiden längre. Den förlängs dessutom om ansökan saknar underskrifter eller nödvändiga bilagor.

Vilka är de vanligaste felen som försenar handläggningen av en fullmaktsansökan?

I fullmaktsansökan saknas det underskrifter av de personer som har rätt att företräda en person eller kopior av deras identitetskort eller pass.

Till ansökan kan man också ha bifogat en kopia av undertecknarnas körkort, fast det krävs en kopia av ett giltigt pass eller identitetskort som bilaga.

Vilka handlingar ska bifogas ansökan om fullmakt?

Den undertecknade fullmaktsansökan. Undertecknaren ska vara en eller flera personer som har rätt att företräda företaget eller sammanslutningen.

Kopior av undertecknarens eller undertecknarnas identitetsbevis (pass eller identitetskort som utfärdats av polisen).

Olika organisationer behöver olika bilagor till sin ansökan. Du kan ta reda på vilka bilagor som behövs till din organisations ansökan i anvisningarna för fullmaktsansökan: suomi.fi/fullmakter/fullmakt-med-ansokan/anvisningar-for-ansokan

Kan en kopia av körkortet bifogas ansökan?

Körkort godtas inte, utan det behövs en kopia av pass eller identitetskort som utfärdats av polisen.

Med vilken bilaga kan organisationens representationsrätt styrkas?

Om organisationens representationsrätt inte finns i handels-, företags- eller föreningsregistret, ska den styrkas med någon annan handling som intygar representationsrätten.

Du kan ta reda på vilka handlingar specifika för företaget eller sammanslutningen som krävs i följande anvisningar: suomi.fi/fullmakter/fullmakt-med-ansokan/anvisningar-for-ansokan

Jag har identifierat mig med Suomi.fi-identifikation, men jag hittar inte fullmaktsansökan?

Om du har identifierat dig i tjänsten hittar du enklast fullmaktsansökan på adressen https://www.suomi.fi/fullmakter/fullmakt-med-ansokan.

Kan vi kontrollera hur långt man har kommit i handläggningen av vår ansökan?

Ja, det kan ni. Ni kan logga in på fullmaktsansökan på adressen suomi.fi/fullmakter/fullmakt-med-ansokan. Du kommer till fullmaktsansökan via Mina ansökningar längst ner på sidan. Efter inloggningen kan du öppna ansökan genom att klicka på den i listan Fullmakter som ska registreras.

Den som ursprungligen skickade in ansökan kan se ansökningens status med sina egna inloggningskoder.

Hur lägger jag till de begärda bilagorna till ansökan?

Du kan logga in på fullmaktsansökan på adressen  suomi.fi/fullmakter/fullmakt-med-ansokan. Du kommer till fullmaktsansökan via Mina ansökningar längst ner på sidan.

Efter inloggningen dubbelklickar du på ansökan under Fullmakter som ska registreras för att öppna den.

Den som ursprungligen skickade in ansökan kan behandla ansökan med sina egna inloggningskoder.

Hur tar jag reda på fullmaktsärenden som motsvarar Katso-rollerna?

I sammanslutningar som behöver tjänster för befullmäktigande av tjänstemän är det ofta fråga om att ersätta Katso-rollerna med fullmaktsärenden för Suomi.fi-fullmakter. En förteckning har sammanställts över de centrala Katso-rollerna och motsvarande fullmaktsärenden.

Måste man ansöka om Suomi.fi-användarnamn för att använda tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande?

Nej, det behöver man inte göra. I alla Suomi.fi-tjänster i vilka man kräver identifiering loggar man in med personliga starka identifieringsverktyg. Dessa är bankkoder, mobilcertifikat, identitetskort som utfärdats av polisen eller ett smart kort som beviljats av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Med dessa identifieringsverktyg kan man även logga in i tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande.

Var hittar jag anvisningar om e-tjänster som använder Suomi.fi-fullmakter?

Varje e-tjänst ger sina kunder och slutanvändare anvisningar om övergången till Suomi.fi-tjänsten samt om de tjänstespecifika ändringarna och tidtabellerna. En länk till varje myndighets anvisningar finns på Katso-tjänstens förstasida under rubriken "Användningen av Katso upphör".

Tiedote - Organisaatioasiakkaat suomi.fi-fullmakter