Hoppa till innehåll

Möjligheterna för maskinöversättningar att underlätta vardagen och rörligheten över gränserna mellan de nordiska och baltiska länderna utreds

Utgivningsdatum 23.5.2022 13.09
Pressmeddelande

Projektet "Världens smidigaste vardag och rörlighet mellan länder med hjälp av digitalisering" under Finlands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet fokuserar år 2022 särskilt på att kartlägga de möjligheter som maskinöversättningar erbjuder, skissa upp datautväxlingsmodellen och göra en kostnadsnyttoanalys. Målet med projektet är att göra vardagen och rörligheten över gränserna smidigare för människor och företag genom att främja datautväxlingen mellan myndigheterna i Norden. I slutet av 2021 publicerade projektet en utredning om nuläget i den gränsöverskridande vardagen. År 2022 utvärderas inom projektet möjligheterna att genomföra de utvecklingsförslag som lyfts fram i utredningen.

En av de utmaningar som kartläggningen av nuläget lyfter fram är till exempel att det inte finns tillräckligt med data om lagstiftning och beskrivningar av studieprestationer på andra språk än landets officiella språk. Detta försvårar den gränsöverskridande vardagen på många sätt. År 2022 kartlägger man de möjligheter som maskinöversättningar erbjuder och utreder vilka maskinöversättningsverktyg som kan vara till nytta vid översättning av studieprestationsdata och författningsdata. Användning av maskinöversättningar skulle göra det möjligt att på ett kostnadseffektivt sätt översätta data till flera språk.

Under år 2022 utreds också möjligheterna att utvidga EMREX-lösning för att förmedla data digitalt i större utsträckning i de nordiska och baltiska länderna och vilka fördelar man kan få av att utvidga elektroniska recept (s.k. e-recept) för användning över alla nordiska och baltiska landsgränser. Vad gäller författningsdata görs också en förstudie om ett gemensamt sökgränssnitt för författningsdata för de nordiska och baltiska länderna.

Under projektets gång bereds också en gemensam modell för datautväxling. Den skapar en ram för lösningsmodeller som kan utnyttjas i olika situationer där man vill utveckla datautväxlingen mellan länderna. Modellen erbjuder lösningar på hur man kan lösa olika utmaningar med interoperabiliteten och vid behov redan förebygga dem – oavsett om de är tekniska, juridiska, semantiska eller organisatoriska. Modellen ska bli klar år 2023.

Mer information

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, ledande sakkunnig Torbjörn Sandell, tfn 0295 535 299, fornamn.efternamn[at]dvv.fi

Om rörligheten hos studieprestationsdata:

  • Utbildningsstyrelsen, projektchef Riikka Rissanen, tfn 0295 331 059, fornamn.efternamn[at]oph.fi

Om rörligheten hos hälsodata:

  • Institutet för hälsa och välfärd, utvecklingschef Minna Sinkkonen, tfn 0295 247032, fornamn.efternamn(at)thl.fi

Om rörligheten hos författningsdata:

  • Justitieministeriet, projektkoordinator Tiina Husso, tfn 0295 150 287, fornamn.efternamn[at]gov.fi

​​​​​​​


Vad handlar projektet om?

Finland var ordförande för Nordiska ministerrådet 2021. I början av 2021 inleddes projektet "Världens smidigaste vardag och rörlighet mellan länder med hjälp av digitalisering" i anslutning till ordförandeskapet. Projektet fortsätter fram till år 2023. Målet med projektet är att göra vardagen och rörligheten över gränserna smidigare för människor och företag genom att främja datautväxling mellan myndigheterna i de nordiska och baltiska länderna. Inom projektet skapas en verksamhetsmodell och god praxis för att stärka och effektivisera gränsöverskridande datautväxling. Projektet genomförs åren 2021-2023.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har en central roll i genomförandet av projektet. Ämbetsverket leder genomförandet av projektet under ordförandeskapsperioden och koordinerar arbetet i projektets arbetsgrupper. I början av projektet utarbetas en utredning om nuläget i den gränsöverskridande vardagen. Projektets huvudsakliga resultat är en gemensam verksamhetsmodell för att stärka och effektivisera det gränsöverskridande informationsutbytet.

Finansministeriet äger projektet och styr dess genomförande. SHM:s, UKM:s och JM:s förvaltningsområden deltar också i genomförandet.

 

Hankkeet