Hoppa till innehåll

Gränsöverskridande elektroniska recept förbättrar kontinuiteten i vården

Utgivningsdatum 2.3.2022 9.01
Pressmeddelande

År 2011 godkändes ett EU-direktiv om tillämpningen av patienternas rättigheter inom den gränsöverskridande hälso- och sjukvården. EU-medborgarnas rörlighet mellan olika medlemsstater ökar. Därför är det viktigt att säkerställa att den behandling som medborgarna får fortsätter och att de får säker läkemedelsbehandling även när de reser inom EU (Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU). För att bedöma erfarenheterna av att använda gränsöverskridande recept har THL inlett en kundundersökning tillsammans med farmaciinstitutionen vid Östra Finlands universitet. Resultaten av undersökningen publiceras våren 2022.

​​​​​​​Gränsöverskridande elektroniska hälsovårdstjänster säkerställer att patienterna kan röra sig fritt mellan EU-länderna och få högklassig hälso- och sjukvård även i ett annat land. När man uträttar ärenden med gränsöverskridande elektroniska recept förmedlas informationen om det expedierade läkemedlet också till Receptcentralen i kundens bosättningsland. Detta händer inte om personen uträttar ärenden utomlands med ett pappersrecept. Informationsgången mellan länderna och säkerställandet av kontinuiteten i vården förbättrar alltså EU-medborgarnas läkemedelssäkerhet.

Om till exempel ett läkemedel som skrivits ut i Finland tar slut mitt under utlandsresan kan kunden hämta ut läkemedlen på det lokala apoteket i vistelselandet med ett finländskt recept. Likaså kan kunden under en längre utlandsresa köpa sina läkemedel på ett lokalt apotek i stället för att köpa alla läkemedel i Finland i förväg. En resande medborgare bör observera att alla läkemedel dock inte kan expedieras med ett gränsöverskridande recept.

Finland och Estland föregångare i användningen av gränsöverskridande recept

Med stöd av direktivet har man inom EU-området börjat främja gränsöverskridande elektroniska hälsotjänster. För närvarande fokuserar utvecklingsarbetet på förberedning och stegvis drifttagning av gränsöverskridande elektroniska recept och elektroniska sammandrag av patientuppgifter.

Finland och Estland är de första länderna som har infört elektroniska europeiska recept, dvs. gränsöverskridande recept. Med finländska elektroniska recept har man kunnat köpa receptbelagda läkemedel på estniska apotek sedan januari 2019 och med estniska recept i Finland sedan juni 2020. I genomsnitt expedieras cirka 25 recept per månad i Estland och 7 recept i Finland.

För närvarande har även Kroatien och Portugal infört gränsöverskridande recepttjänster. Nya länder kommer stegvis att omfattas av tjänsten.

Mer information om upplevelser av gränsöverskridande recept behövs

Det finns endast begränsat med forskningsrön om erfarenheter av att använda gränsöverskridande recept. Det finns inga tidigare publicerade forskningsrön om i synnerhet kundernas erfarenheter.

För att bedöma kundupplevelserna har THL i samarbete med farmaciinstitutionen vid Östra Finlands universitet hösten 2021 genomfört en kundnöjdhetsundersökning för kunder som besöker Estland med ett gränsöverskridande elektroniskt recept. Målet är att undersöka finländarnas erfarenheter av att uträtta ärenden med gränsöverskridande elektroniska recept på estniska apotek och hur gränsöverskridande recept påverkar tillgången till läkemedel och läkemedelssäkerheten. Dessutom är målet att identifiera eventuella utvecklingsområden för gränsöverskridande elektroniska recept och utnyttja dem för att utveckla gränsöverskridande recept och utvidga dem till andra EU-länder. Resultaten av undersökningen publiceras våren 2022.

Mer information om europeiska recept

Institutet för hälsa och välfärd THL, specialsakkunnig Annika Koivisto, [email protected]

Tidigare erfarenheter av fördelarna med gränsöverskridande recepttjänster

I tidigare undersökningar har utvecklingen av den gränsöverskridande recepttjänsten betonats och nu är det på sin plats att utvärdera erfarenheterna efter drifttagningen. I en undersökning som publicerades 2015 intervjuades yrkesutbildade personer inom farmaci om deras erfarenheter av epSOS-projektet (European Patient Smart Open Services, 2008-2014). Målet med projektet var att utveckla, pilottesta och utvärdera gränsöverskridande elektroniska hälsotjänster. Projektet skapade grund för de nuvarande gränsöverskridande elektroniska hälsotjänsterna. Yrkesutbildade personer inom farmaci som valts ut för studien hade deltagit i pilotförsöket med gränsöverskridande recept.

Enligt de yrkesutbildade personerna inom farmaci skulle ett gränsöverskridande recept minska leveransfelen och förbättra läkemedelssäkerheten när kunden uträttar ärenden utomlands. De intervjuade lyfte fram möjligheten att läsa recept på den farmaciutbildades modersmål som den största fördelen med ett gränsöverskridande recept; det upplevdes minska språkbarriären och underlätta kommunikationen. Farmacipersonalen bedömde att expeditionssäkerheten skulle öka på grund av översättningen av recept.

I Reelika Jõgis pro gradu-undersökning, som publicerades 2021, undersöktes finländska och estniska farmaciyrkesutbildade personers erfarenheter av gränsöverskridande recept. Undersökningen genomfördes som ett samarbete mellan institutionen för farmaci vid Östra Finlands universitet, FPA, institutionen för farmaci vid Tartu universitet och Estlands läkemedelsmyndighet. Den största fördelen med gränsöverskridande recept var att tillgången till läkemedel förbättras enligt farmacipersonalen. Respondenterna upplevde elektroniska europeiska recept som bättre än pappersrecept. Som de största utmaningarna i de gränsöverskridande recepten nämnde respondenterna stelheten i expeditionstjänsten för gränsöverskridande recept, skillnaderna mellan länderna i praxis för utskrivning och expediering av läkemedel, kundernas ringa kunskaper om reglerna för gränsöverskridande recept samt språkbarriären.


Del av projektet ”Världens smidigaste vardag och rörlighet mellan länder med hjälp av digitalisering”

Finland var ordförande för Nordiska ministerrådet 2021. I början av året 2021 inleddes projektet ”Världens smidigaste vardag och rörlighet mellan länder med hjälp av digitalisering” som anknyter till ordförandeskapet. Målet är att göra vardagen och rörligheten över gränserna smidigare för människor och företag genom att främja informationsutbytet mellan myndigheterna i Norden. Inom projektet skapas en verksamhetsmodell och god praxis för att stärka och effektivisera det gränsöverskridande informationsutbytet. Projektet pågår i tre år och utförs 2021–2023.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har en central roll i genomförandet av projektet. Ämbetsverket leder genomförandet av projektet under ordförandeskapsperioden och koordinerar arbetet i projektets arbetsgrupper. I början av projektet utarbetas en utredning om nuläget i den gränsöverskridande vardagen. Projektets huvudsakliga resultat är en gemensam verksamhetsmodell för att stärka och effektivisera det gränsöverskridande informationsutbytet.

Finansministeriet äger projektet och styr dess genomförande. SHM:s, UKM:s och JM:s förvaltningsområden deltar också i genomförandet.