Hoppa till innehåll

Den nya webblanketten gör det smidigare att fastställa en intressebevakningsfullmakt

Utgivningsdatum 23.4.2024 12.15
Pressmeddelande

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har tagit i bruk ett nytt sätt att ansöka om fastställande av intressebevakningsfullmakt. Ansökningar och bilagor som inkommer via webblanketten registreras automatiskt som mottagna. Endast själva intressebevakningsfullmakten i pappersformat måste lämnas in till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i form av ett fysiskt exemplar.

Intressebevakningsfullmäktigen ansöker om fastställande av en intressebevakningsfullmakt när fullmakten behöver tas i bruk, dvs. när fullmaktsgivaren inte längre kan sköta de ärenden som fullmakten gäller.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har tagit i bruk en ny webblankett för ansökan. Inloggning till blanketten sker med stark autentisering, varvid sökandens, dvs. fullmaktstagarens, uppgifter fylls i färdigt med de uppgifter som antecknats i befolkningsdatasystemet. Samtidigt kan fullmaktstagaren skicka in de nödvändiga bilagorna i elektroniskt format (läkarutlåtande och eventuella åsikter från fullmaktsgivarens närstående). 

Eftersom en intressebevakningsfullmakt enligt lagen måste upprättas skriftligen, måste den ursprungliga fullmakten i pappersform ännu lämnas in till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata antingen per post eller genom att lämna den i serviceställets postlåda eller till själva servicestället. Den ursprungliga fullmakten returneras till sökanden.

Ansökan kan fortsättningsvis också göras i pappersform.

– Det här är ett stort framsteg för oss i behandlingen av intressebevakningsfullmakter. Vårt mål är att webblanketten ska bli den primära servicekanalen i intressebevakningsärenden, berättar ledande sakkunnig Suvi Malinen vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

 

Den nya webblanketten gör det lättare för både kunden och ämbetsverket att sköta ärenden

År 2023 anhängiggjordes cirka 11 000 ansökningar om fastställande av intressebevakningsfullmakt och antalet ansökningar har ökat kraftigt under de senaste åren. Detsamma förväntas i framtiden och därför hjälper digital förbehandling av uppgifter till att hålla behandlingstiderna rimliga.

För en digitalt kompetent kund är det i allmänhet smidigare att fylla i webblanketten och skicka den till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata än pappersblanketten. Det är också det snabbaste sättet att driva ärendet vidare. 

Vid ämbetsverket minskar webblanketten registrerarnas arbete, eftersom en ansökan om fastställande av intressebevakningsfullmakt som inkommit via webblanketten anhängiggörs direkt i det system där den behandlas. Tidigare har registreringen gjorts manuellt.

– Vi kan nu styra expertarbetet till andra ärenden när vi sparar tid på manuellt arbete, säger Suvi Malinen.
 

Mer information: ledande sakkunnig Suvi Malinen, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, tfn 029 5539 060,  [email protected].

Läs mer om fastställelse av en intressebevakningsfullmakt