Hoppa till innehåll

Är er organisation redo att behandla nya typer av personbeteckningar? – De första beviljas uppskattningsvis redan i januari 2024

Utgivningsdatum 11.12.2023 19.16
Pressmeddelande

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata uppskattar att personbeteckningarna enligt den nuvarande modellen endast räcker för cirka en månad till. Därefter tas nya skiljemarkörer i bruk i de personbeteckningar som beviljas. Personbeteckningar som redan beviljats ändras inte.

Uppskattningen av tidtabellen för att ta i bruk de nya skiljemarkörerna grundar sig på den genomsnittliga mängden beviljade personbeteckningar 2016–2021 och på en uppskattning av det framtida behovet. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata uppdaterar sin bedömning varje månad och den uppskattade tidpunkten för ibruktagandet finns på webbplatsen dvv.fi.

Alla organisationer som använder personbeteckningar ska säkerställa att de nya personbeteckningarna fungerar korrekt i deras system.  Det är viktigt att behandlingen av personuppgifter även i fortsättningen fungerar problemfritt i olika system.

De nya skiljemarkörerna i personbeteckningarna

Efter reformen är skiljemarkören

  • För personer födda 2000 eller senare nuvarande bokstäverna A och nya B, C, D, E, F.
  • För personer födda på 1900-talet det nuvarande bindestrecket (-) eller de nya bokstäverna Y, X, W, V, U.
  • För personer födda på 1800-talet det nuvarande plustecknet (+), inga nya skiljemarkörer.

Genom förordningen blir skiljemarkören som ingår i personbeteckningen också en individualiserande del av beteckningen, dvs. personbeteckningarna kan i fortsättningen endast särskiljas från varandra genom olika skiljemarkörer. Tidigare har man i systemen kunnat låta bli att beakta skiljetecknet, men efter att vi tagit i bruk de nya skiljetecknen kan man inte längre göra så. Till exempel för de fiktiva personbeteckningarna 100190-999P eller 100190Y999P kan skiljemarkören vara det enda som skiljer dem åt.

Organisationerna ska säkerställa systemens beredskap att hantera de nya personbeteckningarna

På Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbplats finns material för att testa datasystemen. I materialet finns fiktiva testpersoner som har de nya typerna av skiljemarkörer i personbeteckningarna.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ser till att personbeteckningsreformen genomförs förutom i det befolkningsdatasystem som ger personbeteckningar även i andra tjänster som produceras av myndigheten, såsom Suomi.fi-tjänsterna. Myndighetens tjänster används i stor utsträckning även av andra organisationer. 

Varför behövs nya skiljemarkörer i personbeteckningarna?

Personbeteckningen används för att individualisera personer i myndigheters och många privata aktörers register och informationssystem samt i datatrafiken mellan dessa. Med hjälp av personbeteckningen kan man bland annat säkerställa att uppgifter registreras för precis rätt person.

I den nuvarande modellen finns det ett begränsat antal personbeteckningar för varje födelsedag och vissa dagar har beteckningarna varit för få. 

I början av 2023 trädde en förordning i kraft som gör det möjligt att ta i bruk nya skiljemarköre och som säkerställer att personbeteckningarna är tillräckliga i framtiden. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata fortsätter dock att bevilja personbeteckningar enligt den nuvarande modellen så länge de räcker.

Läs mer om revideringen av personbeteckningen

Företrädare för organisationer kan kontakta Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och få stöd i förberedelserna för att ta i bruk den nya personbeteckningen. Mer information på adressen [email protected] och [email protected].

Hetu-uudistus personbeteckning